Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên: Cần thực chất, hiệu quả

Thứ hai - 13/12/2021 02:33 11.189 0
Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, Hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 04/15/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Đak Pơ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 29/11/2021 Chi bộ Viện kiểm sát huyện Đak Pơ đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021.


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021
Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên trong Chi bộ luôn bám sát các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy, Chi bộ luôn chú trọng đánh giá thực chất, hiệu quả, không chạy theo bệnh thành tích. Qua đó, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.Theo hướng dẫn của Trung ương của tỉnh và của huyện, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên được tiến hành vào dịp cuối năm.
Lãnh đạo Chi bộ đã đổi mới quy trình kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá theo hướng đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng tăng cường, bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất. Phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Năm 2021 là một năm thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của tập thể Chi bộ Viện kểm sát nói chung và của từng đảng viên trong Chi bộ nói riêng. Cụ thể:
Trong công tác lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Chi bộ làm tốt giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. Nhận thức về tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều thể hiện đúng đắn, có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc. Gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có biểu hiện mất dân chủ, bè phái, cục bộ…Đảng viên trong chi bộ giữ vững lập trường tư tưởng, có ý chí phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn chi bộ.
Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao, phấn đấu làm theo lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 
Chi bộ đã cử cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cấp ủy liệt kê các đầu văn bản và quán triệt các văn bản liên quan trực tiếp đến chi bộ và cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.
Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Ngay từ đầu năm Chi bộ đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Ngành kiểm sát và nhiệm vụ được Cấp ủy địa phương giao để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án, khiếu tố bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Xác định ba khâu đột phá công tác trong năm 2021 là: (1)Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”; (2) “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới”; (3)Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự”;
Ngoài ra trong kế hoạch công tác năm 2021, đơn vị đã xác định thêm 01 khâu đột phá riêng đó là: Nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật”.
Chi bộ đã chỉ đạo đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch công tác của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu công tác đột phá năm 2021. Trọng tâm là các hoạt động “Số hóa hồ sơ vụ án hình sự”; thực hiện việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa và nâng cao chất lượng tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm (cả hình sự và dân sự); thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đào tạo, kiểm tra, sát hạch nâng cao chất đội ngũ cán bộ, công chức.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chi bộ đề ra. Từ đó cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Lãnh đạo, Kiểm sát viên duy trì trực nghiệp vụ và nhân viên bảo vệ trực bảo vệ cơ quan 24/24.
Công tác lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Chi bộ: Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ theo các quy định của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương về công tác tổ chức cán bộ. Hướng dẫn cho các đảng viên trong Chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền về công tác cán bộ ở cơ quan, đơn vị; công tác đánh giá cán bộ ngày càng có chất lượng hơn.
Xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ quản lý nói riêng đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp làm việc và năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới. Qua đó đã ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong đội ngủ cán bộ, đảng viên.
Thực hiện tốt việc quản lý và phân công đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực phụ trách các khâu công tác. Việc phân công nhiệm vụ đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng; giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối quan hệ với Đảng ủy nơi cư trú, được các đảng viên thực hiện nghiêm túc và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể: Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2021 đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát, xây dựng Cơ quan văn hóa vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo xây dựng Công đoàn, Chi đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Điều lệ của mỗi tổ chức; giữ gìn mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với các tổ chức đoàn thể. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất làm theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng cán bộ, Kiểm sát viên. Nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trên cơ sở trung thực, khách quan, không bao che, trù dập. Luôn quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần làm chủ tập thể.
Cán bộ, đảng viên trong đơn vị được nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong mỗi tổ chức.
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: Ngay từ đầu năm Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ của Chi bộ. Trong năm đã kiểm tra, giám sát 10/10 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy các đảng viên chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ gìn phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát, có lối sống trong sạch, lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo.... thực hiện tốt những qui định đảng viên, Kiểm sát viên không được làm và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát. Thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở, văn minh tự nguyện. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Vì vậy trong năm 2021, Chi bộ không có cán bộ, đảng viên vi phạm và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện nghiêm túc.
Về công tác tổ chức phong trào thi đua:
Ngay từ đầu năm 2021 lãnh đạo đơn vị đã tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng số 02/KH-VKS ngày 15/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp; tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ để nâng chất đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI; chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; gắn với việc thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; thi đua, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng đăng ký thi đua khen thưởng ngay từ đầu năm 2021 và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh phong trào “thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua “ thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Ngoài ra, đơn vị đã tích cực phát động tham gia thực hiện phong trào thi đua do địa phương và các tổ chức đoàn thể phát động.
Để đạt được những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, lãnh đạo đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình tại địa phương. Thường xuyên quan tâm, theo dõi chỉ đạo cụ thể đến từng khâu công tác nghiệp vụ và đặc biệt quan tâm đến 04 khâu công tác đột phá của đơn vị được xác định trong năm 2021. Do đó, trong năm qua, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị về công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, những kinh nghiệm sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả cao trong công tác như: Các lãnh đạo trực tiếp xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm đối với án dân sự và án hình sự, lãnh đạo từng bộ phận và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên kiểm tra chéo toàn diện của từng khâu công tác rồi có kết luận để đơn vị họp rút kinh nghiệm chung hay tự tiến hành thanh tra, kiểm tra lẫn nhau, mỗi ngày làm việc đầu giờ đơn vị giành thời gian từ 30 phút đến 60 phút để triển khai các văn bản nghiệp vụ, văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Kết quả, chất lượng công việc của từng khâu cũng như của từng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên sẽ là cơ sở để đánh giá bình xét thi đua khen thưởng ngắn ngày hay cuối năm. Nhờ vậy, trong thời gian qua từng khâu công tác, từng đồng chí cán bộ, kiểm sát viên, người lao động trong đơn vị luôn nổ lực phấn đấu thi đua lập thành tích, do đó chất lượng công tác đơn vị đạt được kết quả tốt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Công tác lãnh đạo việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ: Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo đơn vị, trên cơ sở Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, kế hoạch công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi bộ đề ra Nghị quyết sát đúng để lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đã đạt vượt 34/122 chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra, tất cả các vụ án khởi tố điều tra, truy tố, xét xử đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai. Tỷ lệ giải quyết án truy tố đạt 100%. Các trường hợp bắt, tạm giữ tạm giam đều tuân theo qui định của pháp luật. Có được kết quả trên là có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy địa phương, sự tập trung thống nhất của Ngành, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành trong khối nội chính.
Thông qua việc đánh giá chi tiết, sát thực, cặn kẽ từng khâu công tác, nhiệm vụ của từng đảng viên, Chi bộ và đơn vị đã phân loại, đề nghị kết quả như sau:
Trong năm đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc năm 2021” đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao tặng  “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối năm 2021”, 01 đồng chí được công nhận là “ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021” , 02 đồng chí được Viện trưởng Viện KSNDTC tặng Bằng khen vì thành tích 02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 đồng chí đạt thành tích cao trong các đợt thi đua ngắn ngày và thi đua cuối năm, 05/11 đồng chí “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Công đoàn được Liên đoàn lao động huyện công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021”; Đoàn thanh niên được Huyện đoàn công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021”.
Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của Cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch của Ngành, Nghị quyết của Chi bộ, đặc biệt thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.  Qua công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021 có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ đề nghị Đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Đak Pơ công nhận Chi bộ Viện kiểm sát là Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đồng thời là  Tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021 và đề nghị tặng Giấy khen.
Trong thời gian tới để công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng của Chi bộ nghiêm túc, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Chi bộ đã đề ra những giải pháp sau:
- Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bám sát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; có nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;
- Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải giao trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị cụ thể  cho đảng viên. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại, cấp uỷ phải căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Mạc Thị Thu Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay3,531
  • Tháng hiện tại75,515
  • Tổng lượt truy cập17,700,506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây