Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Viện KSND huyện Đak Đoa quán triệt, triển khai Chuyên đề: Một số giải pháp “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Chi bộ, Cơ quan, đơn vị”

Thứ tư - 28/09/2022 23:16 1.278 0
Thời gian qua, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng và tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ý thức, trách nhiệm chưa cao, đạo đức công vụ chưa tốt, chưa thực sự là công bộc của dân; vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính như đi muộn, về sớm, giải quyết việc riêng trong giờ hành chính; làm việc hình thức, đối phó, né tránh trách nhiệm; giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực; một số cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng việc thực thi nhiệm vụ, vị trí công tác để tư lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.
Kết quả thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giữ vững kỷ luật, kỷ cương thời gian qua.
          Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhấn mạnh và đề cao việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) quy định: “Bất cứ về vấn đề nào đảng viên đều phải hết sức thảo luận và phát biểu ý kiến, khi đa số đã nghị quyết thì tất cả đảng viên phải phục tùng mà thi hành”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội XI của Đảng thông qua khẳng định: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động”, và “Đảng viên có nhiệm vụ: 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Nhờ sự gương mẫu, tự giác, tuyệt đối chấp hành kỷ luật của đội ngũ đảng viên, mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn, vẻ vang.
          Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tuy nhiên, do nguyên nhân chủ quan và khách quan mà còn không ít cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã nêu số liệu: “Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên”. Vì vậy, Đảng ta không chỉ thẳng thắn đánh giá “Việc thi hành kỷ luật đảng ở một số nơi chưa nghiêm, còn hiện tượng nể nang, ngại va chạm” và “Chấp hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ cương, phép nước có nơi, có lúc còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe”, mà còn chỉ rõ giải pháp khắc phục là: “Giữ vững kỷ luật, kỷ cương đồng thời khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ”.
          Sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, ngày 26-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quốc lệnh quy định về 10 điểm thưởng, 10 điểm phạt. Quốc lệnh khẳng định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật là vấn đề trọng đại, liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Kế thừa và phát triển tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, chỉ thị) quy định về các biện pháp xử lý hình sự, hành chính, kinh tế, dân sự, kỷ luật để bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội nói chung; trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ nói riêng để vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vừa không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực công vụ, công chức, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cũng đã quy định tăng thời hiệu xử lý đối với tính chất của từng loại hành vi vi phạm gắn với hậu quả pháp lý mà cán bộ, công chức phải gánh chịu; bổ sung quy định không tính thời hạn giải quyết các vụ việc theo thủ tục tố tụng vào thời gian để xác định thời hiệu và quy định xóa tư cách chức vụ đối với người có vi phạm trong thời gian công tác nhưng đã thôi việc, nghỉ hưu.
          Khẳng định tính chất và tầm quan trọng của vấn đề này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016, “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”. Chỉ thị nêu rõ, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của một số cơ quan chưa nghiêm... Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều bộ, cơ quan, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức... đã ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục.
          Có thể khẳng định, việc tổ chức thực hiện pháp luật về giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ thời gian qua đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng và tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc việc giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ; chấp hành nội quy, văn hóa công sở; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ kết quả trên, cần rút ra một số bài học kinh nghiệm để duy trì, phát huy và nhân rộng việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách thực thi công vụ.
          Những giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ từ Trung ương đã được Chính phủ, Quốc hội chỉ ra, bao gồm:
          - Tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả...; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.
          - Chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và bảo đảm tính khả thi; đồng thời, phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm; bảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức.
          - Tư tưởng chỉ đạo trong xử lý công việc là suy nghĩ phải kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Đối với những vấn đề đột xuất, bất ngờ phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn và căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất.
          - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai, minh bạch trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước.
          - Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường phân cấp cho cấp dưới trực tiếp, cho địa phương xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính.
          Tiếp đó, Nghị quyết số 161/2021/QH14, ngày 29-4-2021, của Quốc hội, “Về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước”, cũng nhấn mạnh một trong bảy nhóm nội dung trọng tâm công tác trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
          Những giải pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ tại Chi bộ, cơ quan:
          - Tổ chức nghiên cứu, quán triệt cũng như tham gia học tập nghiêm túc Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và xây dựng chương trình hành động theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021, của Bộ Chính trị khóa XIII, “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
          - Trên cơ sở các chủ trương, các quy định, quy chế của cấp trên, Chi bộ, cơ quan cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy chế, quy định, chuẩn mực đạo đức để quản lý, nhận xét, đánh giá ý thức chấp hành, kết quả thực hiện đối với cán bộ, công chức trong đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu.
          - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc: Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay, tạo điều kiện cho chính quyền chủ động, linh hoạt thực hiện chức năng, quyền hạn theo quy định, đồng thời tránh buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.
          - Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trong quản lý văn bản, hồ sơ công việc.
          - Tiếp tục nâng cao chất lượng hội họp, điều hành qua mạng điện tử. Ý kiến thảo luận ngắn gọn, trọng tâm, rõ quan điểm; khuyến khích phản biện, đối thoại, tranh luận trực tiếp tại cuộc họp; không lấy diễn đàn hội nghị để báo cáo thành tích tập thể, cá nhân hoặc bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín người khác.
          - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những gương điển hình, tiêu biểu.
          Đối với cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các nội dung:
          - Cán bộ, công chức và đảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về đạo đức công vụ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những việc cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên không được làm. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất; làm việc tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp, khoa học, tạo ra sản phẩm cụ thể; phát huy tính tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, nhuần nhuyễn trong công việc, có quan điểm, chính kiến rõ đối với những nội dung mới, nội dung khó.
          - Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc. Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.
           - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thành, tận tụy, khiêm tốn, giản dị.
          - Thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, kỷ luật phát ngôn; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái thù địch.
          - Gìn giữ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
          - Tuân thủ thứ bậc hành chính, chấp hành sự chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ của tổ chức, người có thẩm quyền.
          - Tích cực phối hợp, giúp đỡ chân thành đồng chí, đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.
          - Tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tận tình hướng dẫn, giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân; nghiêm túc nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót trong thực thi công vụ.
          - Gương mẫu thực hiện, tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, người dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước trên địa bàn dân cư. Luôn gần gũi Nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động nơi cư trú.
          - Hát Quốc ca khi tham dự lễ mít tinh, kỷ niệm, các sự kiện có nghi thức chào cờ Tổ quốc một cách nghiêm túc, với tinh thần trang trọng, tự hào.
          - Luôn có ý thức rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe; thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
          Ngoài việc thực hiện tốt các nội dung đối với cán bộ, công chức nêu trên, người đứng đầu cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:
          - Gương mẫu đi đầu trong thực thi nhiệm vụ công tác, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giao tiếp, ứng xử hài hòa, mẫu mực trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú; luôn biết tự trọng và quý trọng danh dự.
          - Khi có khuyết điểm phải thẳng thắn nhận và tập trung khắc phục; luôn yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và cấp dưới.
          - Chỉ đạo, điều hành công việc theo quy chế, quy định; thực hành phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học, sâu sát thực tiễn; thực sự là hạt nhân xây dựng, giữ gìn mối đoàn kết, quy tụ, phát huy trí tuệ tập thể, cầu thị, lắng nghe ý kiến, nhất là các ý kiến góp ý phản biện, dư luận xã hội.
          - Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
          - Dân chủ, bình đẳng, bao dung, độ lượng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để khích lệ cán bộ cấp dưới đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu, cống hiến và sửa chữa những khuyết điểm; không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ.
          - Phân công nhiệm vụ rõ ràng và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức.
          - Bảo vệ danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Luôn tạo niềm tin, cảm hứng cho cán bộ cấp dưới nỗ lực trong công tác, rèn luyện.
          - Công tâm, khách quan, không dọa dẫm, trù dập cấp dưới; không áp đặt định kiến cá nhân khi nhận xét, đánh giá cán bộ; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp để phát huy năng lực, sở trường công tác; thực hiện tốt trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ kế cận.
          - Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng ở cơ sở; giữ mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên.
          - Chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị, kể cả công việc đã phân cấp, ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới. Chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, kỷ cương và các quy định pháp luật.
          Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải nhớ và chấp hành nghiêm chỉnh quy định về những việc không được làm, bao gồm:
          - Xu nịnh, lấy lòng cấp trên; né tránh tự phê bình và phê bình; bao che khuyết điểm, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm; gây mất đoàn kết nội bộ.
          - Ngại khó khăn, chọn việc, chọn vị trí công tác, hay bắt lỗi người khác nhưng cá nhân mình lại không chịu nỗ lực, rèn luyện.
          - Tham ô, tham nhũng, lãng phí; cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét, đố kỵ; đưa thông tin sai sự thật về cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đồng nghiệp và tình hình đời sống xã hội.
          - Làm việc qua loa, đại khái, hình thức, chiếu lệ, đối phó, trung bình chủ nghĩa, tô hồng, đánh bóng thành tích.
          - Lợi dụng hoặc để người thân trong gia đình lợi dụng vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để tư lợi, vì mục đích cá nhân.
          - Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân, doanh nghiệp.
          - Sử dụng rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc; làm việc riêng, chơi thể thao và các hình thức giải trí khác trong giờ làm việc (trừ các hoạt động có kế hoạch do cơ quan, đơn vị tổ chức).
          - Sử dụng phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội để gây ảnh hưởng cá nhân và bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín người khác; chia sẻ, lan truyền đối với những thông tin chưa chính thống, xấu, độc trên không gian mạng.
          - Tổ chức việc cưới, việc tang, sinh nhật, tân gia, thăng chức, các hoạt động liên hoan khác của bản thân và gia đình vì mục đích phô trương, vụ lợi, gây lãng phí vật chất, thời gian, sức khỏe cho bản thân và những người tham gia. 
          - Tham gia các tệ nạn xã hội, đánh bạc dưới mọi hình thức, mê tín dị đoan; xúi giục, kích động hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người khác.
          Trên đây là nội dung Chuyên đề đã được Chi bộ Viện kiểm sát chỉ đạo xây dựng và triển khai, rất mong các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Nhất là việc tham gia đóng góp ý kiến và nêu ra các giải pháp cụ thể nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành và thực thi công vụ tại đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng cơ quan, Chi bộ Viện kiểm sát Đak Đoa trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập155
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm154
  • Hôm nay102,602
  • Tháng hiện tại492,797
  • Tổng lượt truy cập12,568,336
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây