Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba - 13/12/2022 01:47 846 0
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi...khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích ...” (1) . Về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, Người khẳng định: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ, chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm”. (2)
Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai có 04 Chi bộ trực thuộc, số lượng đảng viên là 56 đồng chí, trong đó đảng viên dự bị là 04 đồng chí; đảng viên nữ 22 đồng chí, dân tộc thiểu số 04 đồng chí.

 Đ.c Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ngành Kiểm sát Gia Lai đón Huân chương Lao động hạng nhì.
 
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai, quán triệt đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật về đảng; công tác xây dựng đảng đến toàn thể đảng viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ.
Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hằng năm, căn cứ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy cơ sở xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể, phù hợp để quyết định chương trình kiểm tra, giám sát năm. Khi thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc đồng thời gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy viên.
Từ năm 2020 đến nay, Đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra đối với 03 lượt Chi bộ trực thuộc và giám sát 03 lượt chi bộ, việc kiểm tra, giám sát đối với chi bộ đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát đối với đồng chí bí thư chi bộ (đạt 100% Chương trình đề ra).
Qua kiểm tra, giám sát giúp các Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến đảng viên và quần chúng. Công tác chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng cơ quan, từng bước nâng cao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...
Đối với các đảng ủy viên, qua công tác kiểm tra, giám sát các đồng chí có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, luôn tự rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các cương vị đảm nhiệm...
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng đối với 02 Chi bộ (đạt 100% Chương trình đề ra).
Các chi bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng trình tự quy định; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.Việc thu nộp, đóng và sử dụng đảng phí của Chi bộ thực hiện đầy đủ theo quy định... Các Chi bộ đã kiểm tra theo điều 30, Điều lệ Đảng đối với 23 lượt đảng viên và giám sát đối với 07 lượt đảng viên (đạt 100% Chương trình đề ra).
Qua kiểm tra, giám sát giúp các đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định; Quy chế, Kết luận của cấp ủy cấp trên; chính sách Pháp luật của Nhà nước; việc quán triệt và chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế như: chưa có sự biểu dương khen thưởng đối với Chi bộ và đảng viên thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát; cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát đều là kiêm nhiệm, không được đào tạo chuyên sâu cho nên khi tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đôi khi còn lúng túng;
Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cần tiếp tục làm tốt một số giải pháp sau:
Thứ  nhất, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thấy rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến thật sự trong hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ngay từ cơ sở, từ đó bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.  
Thứ hai, Ủy ban kiểm tra cần phải chủ động tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm để tránh bị động, lúng túng khi có vụ việc xảy ra mới tiến hành phải kiểm tra, giám sát.Kiểm tra phải có hệ thống, nghĩa là khi đã có nghị quyết thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ ... Có như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi sự khó khăn” (3).

Đồng chí Nguyễn Đình Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Thứ ba, thực hiện nghiêm Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác Kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 29/4/2021 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021-2025”.
Thứ tư, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát, đủ cả số lượng và chất lượng, phải là những người có năng lực, phẩm chất và uy tín; có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, lòng nhiệt tình, tâm huyết với công việc; nghiên cứu kỹ những quy định của Đảng về công tác kiểm tra đảng; trong kiểm tra, giám sát cần làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.
Thứ năm, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, tính chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tăng cường tính công khai trong tự phê bình và phê bình nâng cao hiệu quả của phương pháp công tác đảng. Phát huy vai trò giám sát của Đảng ủy đối với các Chi bộ. Thực hành dân chủ, xử lý nghiêm những vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trù dập người phê bình, Kiểm tra phải dùng cách thức thật thà tự phê bình và phê bình, để tỏ rõ hết mọi khuyết điểm và tìm cách sữa chữa những khuyết điểm ấy” (4).
Thứ sáu, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra phải làm tốt công tác giám sát đối với các Chi bộ; các Chi bộ thực hiện giám sát đảng viên trực thuộc; Phương thức giám sát cần đa dạng, đúng quy định; nhất là việc giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao, thông qua đánh giá tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, thông qua sơ kết định kỳ, nhằm giúp cho tổ chức đảng và đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.
Thứ bảy, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy cấp trên về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở.
(1)(2)(3)(4) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXB CTQG 1995.

Tác giả bài viết: Lê Thị Thu Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay3,170
  • Tháng hiện tại75,154
  • Tổng lượt truy cập17,700,145
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây