Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam XIII
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Chất lượng đảng viên – Nhân tố quyết định “gốc rễ” của Đảng

Thứ hai - 14/08/2023 21:01 289 0
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc tốt”. Do đó, để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là “gốc rễ” của Đảng thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng, yếu tố then chốt để củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực của Đảng. Qua đó, trẻ hóa nguồn Đảng viên có năng lực, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm cho các tổ chức cơ sở đảng tại cơ quan, đơn vị.
Trong những năm qua, Chi bộ Viện KSND huyện Kông Chro luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên.
Để thực hiện điều này, Chi bộ thường xuyên giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nêu gương và “tự giác nêu gương” theo phương châm nêu gương là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Đảng và nhân dân. Trách nhiệm nêu gương phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hoạt động tự phê bình và phê bình; đến trong quan hệ với nhân dân, trong công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đặc biệt đối với cán bộ kiểm sát cần phải luôn không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; mẫu mực về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không đổ lỗi, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các quy định của Đảng về nêu gương như Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”... gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định về những điều đảng viên không được làm”...  Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Cán bộ, đảng viên trong đơn vị thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; coi đây là biện pháp, hoạt động thiết thực để thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Ngoài ra, mỗi đảng viên cũng đã nêu cao ý thức “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên. Điều này sẽ giúp cho mỗi đảng viên tránh xa được những cám dỗ vật chất, danh vọng, quyền lực để giữ gìn đạo đức trong sạch, liêm chính.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Khi kết nạp đảng viên mới cần phải giữ đúng những điều kiện Trung ương đã quy định và kết hợp với những công tác trọng tâm. Quyết không nên tùy tiện, cẩu thả, tách rời công việc thực tế… Khi kết nạp thì thủ tục phải nghiêm nhưng giản đơn”. Thấm nhuần lời dạy của Bác Chi bộ Viện KSND huyện Kông Chro không những thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú về ý thức tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý chí, động cơ phấn đấu trọn đời khi đứng vào hàng ngũ của Đảng; mà còn tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là đối tượng dự nguồn.
Chi Bộ đã xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên theo dõi đảng viên mới được kết nạp, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn… qua đó, tôi luyện vượt qua thử thách và tự khẳng định để trở thành đảng viên chính thức; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục việc phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

 Tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, khắc phục
Nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Chi bộ Viện KSND huyện Kông Chro tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trong đó trọng tâm là quản lý việc đảng viên chấp hành đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng và cấp ủy các cấp; nghiêm túc, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Thực hiện nghiêm việc nói, viết theo đúng chủ trương, đường lối và nghị quyết của Đảng.
Đồng thời, chi bộ còn quản lý đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là quản lý việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo vị trí công việc và quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; thực hiện có hiệu quả, thực chất các nội dung mà cán bộ, đảng viên đã đề ra trong kế hoạch công tác, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời phát huy tốt ưu điểm, từ đó nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trước hết và bắt đầu từ công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Trong tình hình hiện nay, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vẫn mang tính quyết định. Đây là lực lượng to lớn để xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, là nền tảng vững chắc của tổ chức, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và mọi hoạt động của Đảng.
Trong bài “Thường thức chính trị”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Như vậy, trong mọi thành quả cách mạng của nhân dân có vai trò to lớn của đảng viên và đội ngũ đảng viên. Ngược lại, những yếu kém, khuyết điểm và sai lầm của Đảng, những sa sút, khó khăn của đất nước, đảng viên không thể không có phần trách nhiệm.
Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự có chất lượng, thật sự là đội ngũ tiên phong của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, là trách nhiệm lớn lao của toàn thể chúng ta và là việc làm hết sức cần thiết./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Tường Vi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập52
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay4,786
  • Tháng hiện tại60,880
  • Tổng lượt truy cập13,264,150
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây