Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tăng cường trách nhiệm, khoa học và đổi mới của cán bộ Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Thứ ba - 09/11/2021 07:57 1.221 0
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao vị thế, vai trò của Ngành kiểm sát nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Vừa qua, Viện KSND huyện Đak Pơ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Tăng cường trách nhiệm, khoa học và đổi mới của cán bộ Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.
Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Phạm Bình An – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Đak Pơ, cùng toàn thể các Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề
Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” là kim chỉ nam trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân Đak Pơ quyết tâm phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và việc sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Viện kiểm sát nhằm góp phần tăng cường trách nhiệm, làm việc khoa học, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ đảng viên, từng kiểm sát viên, cán bộ kiểm sát trong việc nghiên cứu, áp dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, phương thức vận dụng của cán bộ Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
* Thông qua việc sinh hoạt chuyên đề, nhận thấy để tăng cường trách nhiệm, khoa học và đổi mới của cán bộ Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay cần phải thực hiện một số giải pháp cụ thể sau đây:
- Thứ nhất, mỗi cán bộ của Viện KSND huyện Đak Pơ cần tự giác thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và rèn luyện 05 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy Bác dạy là "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Việc học tập phải được tiến hành trên tinh thần tự giác, thực chất, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ cụ thể khi giải quyết công việc được giao.
- Thứ hai, nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phải liêm khiết, gương mẫu trong công tác, ứng xử, hoạt động, có thái độ chính trực, có chính kiến, bản lĩnh trong công việc; khi giải quyết công việc phải có trách nhiệm với nhân dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.
- Thứ ba, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trước công việc được giao. Khi thực hiện nhiệm vụ, công việc phải có chương trình, kế hoạch, ngăn nắp, nền nếp, không để chậm trễ gây tồn đọng, ách tắc; không để cấp trên hoặc lãnh đạo phải nhắc nhở, không để đồng nghiệp phải chờ đợi sự phối hợp, không để nhân dân phải phàn nàn, chê trách, góp ý phê bình về ý thức và tinh thần trách nhiệm. Trong thực hiện nhiệm vụ thì dù đơn giản hay phức tạp cũng phải tuân thủ nghiêm quy chế của Ngành, đúng quy trình, thủ tục, không được làm trái quy định. Tuy nhiên không nên cứng nhắc, máy móc mà phải linh hoạt, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành công việc một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
- Thứ tư, gắn việc nâng cao tinh thần trách nhiệm với việc tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải tự soát xét, kiểm tra lại công việc đã thực hiện để biết kết quả, biết sáng kiến để phát huy và khắc phục thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm. Khi mắc phải thiếu sót, khuyết điểm phải tự giác nhận trách nhiệm cá nhân, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp sửa chữa, khắc phục và phấn đấu vươn lên; không nên tranh công, đổ lỗi cho khách quan hoặc đổ trách nhiệm cho người khác. Phải khiêm tốn, thực sự cầu thị, không kiêu ngạo, không thỏa mãn với kết quả đạt được.
- Thứ năm, lãnh đạo đơn vị phải tiên phong, thực sự gương mẫu trong về tinh thần trách nhiệm trước công việc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Người đứng đầu đơn vị và các tổ chức đoàn thể tiến hành nêu gương theo phương châm “nói đi đôi với làm”, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; lãnh đạo cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.
- Thứ sáu, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện các công việc chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa tinh thần tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thứ bảy, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn đơn vị, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành, xây dựng đơn vị chính là phương pháp để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, chủ động ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, Kiểm sát viên có tinh thần trách nhiệm, có nhiều giải pháp, sáng kiến đạt kết quả cao trong công tác. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót còn gặp phải.
* Bên cạnh các giải pháp nêu trên cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng trong thời gian tới theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 12/5/2021, ngành Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chú trọng vào các nội dung trọng tâm như sau:
- Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó gắn với đặc thù nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Điều lệ Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí Bí thư chi bộ, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề; phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào các công việc chung, xây dựng Đảng và chính quyền.
- Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức đoàn thể; đổi mới công tác cán bộ gắn với thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.
- Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống quê hương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Chú trọng tuyên truyền chuyên sâu về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, về những kết quả kiến nghị của VKSND đối với hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mình; đặc biệt là các đồng chí Bí thư, thủ trưởng đơn vị phải luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng cho cấp dưới noi theo.
- Thứ tư, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Thực hiện tốt việc đề nghị xây dựng tiêu chí biểu dương, khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến; tăng cường đăng tải các bài viết tôn vinh những cá nhân đã nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những việc làm tốt trong công tác trên báo, tạp chí in, báo điện tử, Cổng thông tin điện tử của ngành… để có sức lan tỏa trong chi bộ cũng như cộng đồng.
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và năm thứ nhất  thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên Viện KSND huyện Đak Pơ cần xác định phải tích cực nghiên cứu, học tập và đề ra những giải pháp cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong đó có nội dung tăng cường trách nhiệm, khoa học và đổi mới của cán bộ Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây vừa là trách nhiệm đồng thời cũng một trong những việc làm thiết thực nhất, ý nghĩa nhất góp phần xây dựng ngành Kiểm sát  thực sự trong sạch, vững mạnh.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay2,902
  • Tháng hiện tại74,886
  • Tổng lượt truy cập17,699,877
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây