Chào mừng 30/4
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ tư - 12/02/2020 07:41 1.276 0
Trong những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác Hồ dạy: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"
Nội dung yêu cầu của năm đức tính trên, chính là những tiêu chí đầy đủ nhất về phẩm chất đạo đức và tác phong của người cán bộ Kiểm sát nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt những điều đó, những năm qua đơn vị đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua do Ngành phát động.


Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đối với Cán bộ, Kiểm sát viên nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi, thực hiện chuẩn mực đạo đức của Bác gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và lời dạy của Bác Hồ với ngành Kiểm sát. Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã nghiêm túc quán triệt học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước cũng như của Ngành về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đội ngũ cán  bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" và rèn luyện năm đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của công cuôc cải cách tư pháp hiện nay.

Để triển khai học tập và quán triệt thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư cũng như Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đơn vị đã tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng, giao ban công tác cơ quan hàng tuần. Qua đó, triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư" trong công tác cũng như cuộc sống thường ngày; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với Cán bộ, Kiểm sát viên "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Nghiên cứu các tác phẩm, bài nói, sưu tầm những bài viết của Người; thông báo những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; Thực hiện công khai, dân chủ các hoạt động nghiệp vụ, thi hành công vụ, các quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị.


Đảng viên kể các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh
 
Bám sát vào nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và Kế hoạch của Huyện ủy Đak Pơ, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Đak Pơ đã triển khai thực hiện, xây dựng chuẩn mực người cán bộ Kiểm sát theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Qua triển khai, thực hiện 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có cam kết và thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung đã cam kết, thực hiện đúng đường lối, chính sách, pháp luật, không vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống với phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", 100% đảng viên trong Chi bộ cam kết không vi phạm 19 Điều Đảng viên không được làm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên, bảo đảm đảng viên trong Chi bộ sinh hoạt Đảng đầy đủ tại nơi cư trú theo đúng quy định số 76 ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị. Chi bộ Viện kiểm sát huyện Đak Pơ luôn đề cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương  của lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị. Chú trọng chỉ đạo các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Luật gia… trong việc giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, Viện KSND huyện Đak Pơ tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ, người lao động trong đơn vị trau dồi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị. Hiện nay,  Viện KSND huyện Đak Pơ có 12 cán bộ, nhân viên, với 06 kiểm sát viên, 100% kiểm sát viên có trình độ đại học luật, 01 người có trình độ Thạc sỹ.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, việc học tập và làm theo Bác được Viện KSND huyện Đak Pơ thực hiện linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, trong đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra, chủ động báo cáo lãnh đạo về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, đảm bảo việc điều tra khách quan, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm, việc truy tố được đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội. Các Kiểm sát viên trước khi tham gia phiên toà luôn nghiên cứu kỹ hồ sơ, kiểm tra lại các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, chuẩn bị đề cương xét hỏi và dự kiến tình huống tranh tụng, đề xuất mức hình phạt phù hợp. Vì vậy chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử luôn đảm bảo, trong năm 2019, Viện KSND huyện Đak Pơ đã thụ lý kiểm sát: 62 tố giác, tin báo tội phạm; kiểm sát việc giải quyết số tin đạt 93,5%; tỷ lệ kiểm sát việc giải án hình sự tại Cơ quan điều tra  đạt: 90 %; tỷ lệ giải quyết án hình sự tại Viện kiểm sát đạt 100 %; xét xử sơ thẩm đạt 95 %; ban hành 35 yêu cầu điều tra, không có vụ án nào Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung...


Viện KSND huyện Đak Pơ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm và việc thi hành án hình sự
 
Thực hiện cải cách tư pháp, Viện KSND huyện Đak Pơ đã chủ động kết hợp với các ngành thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong công tác quản lý, giải quyết tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố, điều tra, xét xử và tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Duy trì việc họp ba ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án để bàn biện pháp giải quyết, tháo gỡ những vụ việc khó khăn, phức tạp, từ đó đã xác định 05 vụ án điểm, tổ chức 07 phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, 02 phiên tòa xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


Viện KSND huyện Đak Pơ phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử lưu động
 
Viện KSND huyện Đak Pơ cùng UB MTTQ TP kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam, nên mọi trường hợp bị bắt giữ đều đúng luật định, không để xảy ra tình trạng bắt, giữ không có căn cứ, đảm bảo không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam, các trường hợp đưa vào tạm giữ đều có lệnh và quyết định, thủ tục hồ sơ và các chế độ của người tạm giữ, tạm giam và phạm nhân được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


Viện KSND huyện chủ trì họp Liên ngành
 
Nhận thức được việc gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Viện KSND huyện Đak Pơ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa pháp luật đến với người dân, bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức phiên tòa giả định, thông qua các buổi tiếp công dân, trực tiếp tuyên truyền phổ biến, giao dục pháp luật tại các Hội trường Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các làng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt lập trang fanpage nhằm tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị... Thấm nhuần lời Bác dạy về “Chăm lo đời sống cho nhân dân theo Di chúc Bác Hồ”, lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ đã thường xuyên động viên, khen thưởng cán bộ, nhân viên kịp thời vào các dịp ngày lễ, tết tạo môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, cống hiến. Ngoài ra, đơn vị còn có nhiều hành động thiết thực, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ trên địa bàn huyện như nhận giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ làng đồng bào dân tộc thiểu số, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu trong đó phải kể đến việc hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thủy (SN: 1972), trú tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, hàng năm, đến các dịp lễ, tết đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ hưu trí hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo.
 

 Viện KSND huyện Đak Pơ trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 


          Đại diện Viện kiểm sát huyện thăm hỏi, tặng quà cán bộ hưu trí
Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã có tác động lan tỏa tích cực đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, đảng viên trong đơn vị. Từng lời dạy của Bác đã được cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể, góp phần nâng cao vai trò, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát tại địa phương.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục, sửa chữa tồn tại hạn chế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ... để phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong những năm tới được thực hiện sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả cao hơn.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay6,528
  • Tháng hiện tại86,383
  • Tổng lượt truy cập16,615,305
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây