Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thông qua sinh hoạt chuyên đề

Thứ hai - 03/01/2022 22:23 1.836 0
Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Kế hoạch số: 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kết luận số: 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW.


Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao vị thế, vai trò của Ngành kiểm sát nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngay từ đầu năm Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã xây dựng Kế hoạch về về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật”.                                 
Cán bộ, đảng viên báo cáo chuyên đề
Với mục đích nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát thi hành án hình sự nói chung và bảo đảm thực hiện tốt công tác kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự nói riêng, bảo đảm 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án được kiểm sát chặt chẽ và đưa ra thi hành án kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm của Tòa án trong việc ban hành các quyết định thi hành án hình sự và những vi phạm của các cơ quan hữu quan để ban hành kháng nghị, kiến nghị theo quy định của pháp luật. Tạo không khí sôi nổi cho các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ kiểm sát thi hành án hình sự chủ động, tích cực nghiên cứu các quy định mới của pháp luật về công tác kiểm sát thi hành án hình sự để kịp thời phát hiện ra các tồn tại, vi phạm trong công tác thi hành án hình sự; tham mưu kịp thời, chính xác cho Lãnh đạo Viện trong việc kháng nghị, kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm. Qua đó đạt được những kết quả nổi bật cụ thể như sau:
- Đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Viện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự, nên trong năm 2021 các chỉ tiêu của khâu công tác này đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.
- Kiểm sát 100% các quyết định về thi hành án hình sự của Tòa án, bảo đảm đúng thời hạn, thẩm quyền ra quyết định và cả nội dung của quyết định; kịp thời phát hiện sai sót của các quyết định thi hành án hình sự. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp Tòa án chậm ra quyết định thi hành án (Qua công tác kiểm sát, trong năm 2021 cán bộ, kiểm sát viên đã kịp thời phát hiện ra một số vi phạm của Tòa án, tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân huyện khắc phục vi phạm và được Tòa án chấp nhận).
- Đơn vị đã thường xuyên tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt hoạt động gửi bản án, quyết định, ra quyết định thi hành án hình sự, ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự và gửi quyết định thi hành án hình sự.
- Trong năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã trực tiếp xây dựng và chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức ký kết Quy chế phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự theo Hướng dẫn số: 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của Viện KSND tối cao.
- Định kỳ hằng tháng, cán bộ đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự đã phối hợp với cán bộ Tòa án để tiến hành rà soát việc ban hành các quyết định thi hành án hình sự; tránh trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Tòa án quên ra quyết định thi hành án, bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành. (Trong năm 2021 không xảy ra trường hợp án có hiệu lực pháp luật mà bỏ quên không được đưa ra thi hành án).    
- Trong năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự huyện (02 cuộc) và UBND cấp xã (05 cuộc), đã ban hành 07 bản Kết luận kiểm sát, 03 bản Kết luận phúc tra, 05 bản Kiến nghị đối với Cơ quan thi hành án hình sự huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Yang Bắc, Hà Tam, Tân An và Cư An. Đặc biệt thông qua công tác kiểm sát các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án, đơn vị đã kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành 01 bản Kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ khắc phục vi phạm. Tất cả các bản kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục vi phạm và có văn bản trả lời theo quy định.
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đang phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện Đak Pơ tổng hợp các điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và các tồn tại, thiếu sót điển hình, thường xuyên lặp đi lặp lại của các đơn vị UBND xã để xây dựng chuyên đề tập huấn công tác Thi hành án hình sự cho các cán bộ trực tiếp quản lý và thực hiện công tác này tại các xã trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự (Dự kiến đầu năm 2022 sẽ tổ chức).
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, thiếu sót mà cán bộ, Kiểm sát viên còn gặp phải như: Mặc dù xác định việc nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật, tuy nhiên trên thực tế kết quả thực hiện công tác, cán bộ Kiểm sát viên vẫn còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự. Cụ thể như: Cán bộ, kiểm sát viên chưa kịp thời nghiên cứu hoặc nghiên cứu chưa sâu các quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác kiểm sát thi hành án hình sự, công tác kháng nghị, kiến nghị trong công tác thi hành án hình sự nên vẫn để xảy ra sai sót; Đôi lúc cán bộ, kiểm sát viên vẫn còn còn có tâm lý e ngại, nể nang đối với những vi phạm của các cơ quan hữu quan nên chưa chủ động tham mưu hoặc tham mưu chưa kịp thời cho lãnh đạo Viện trong công tác ban hành kháng nghị, kiến nghị.
Để nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật cần phải thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:
- Thứ nhất, Kiểm sát 100% các quyết định về thi hành án hình sự của Tòa án, bảo đảm đúng thời hạn, thẩm quyền ra quyết định và cả nội dung của quyết định; kịp thời phát hiện sai sót của các quyết định thi hành án hình sự; yêu cầu hủy bỏ các quyết định hoãn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành án không đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp Tòa án chậm ra quyết định thi hành án; Công an chậm áp giải, chậm ra quyết định truy nã và các trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, không tự nguyện thi hành án trốn ngoài xã hội, nắm chắc kết quả truy bắt đối tượng đi chấp hành án bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.
- Thứ hai, Ngay từ đầu năm, đề ra chỉ tiêu để cán bộ Kiểm sát viên tổng hợp các tồn tại, vi phạm trong công tác thi hành án hình sự của Tòa án để ban hành ít nhất 01 bản kháng nghị hoặc kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự.
- Thứ ba, Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Viện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự, để khâu công tác này đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.
- Thứ tư, Cán bộ, kiểm sát viên chủ động nghiên cứu các Luật, văn bản hướng dẫn thi hành mới để kịp thời cập nhật, áp dụng chính xác trong thực tiễn công tác; nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Thứ năm, Tăng cường công tác tự đào tạo tại cơ sở, chú trọng việc đào tạo cho các các bộ trẻ, cán bộ mới vào ngành, đặc biệt là các cán bộ là chuyên viên, kiểm tra viên, các kiểm sát viên làm khâu công tác kiểm sát khác để cán bộ, kiểm sát viên được tích lũy kinh nghiệm, thực hiện được tất cả các khâu công tác kiểm sát khi được lãnh đạo Viện phân công.
- Thứ sáu, Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức ký kết Quy chế phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự theo Hướng dẫn số: 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của Viện KSND tối cao (Đã tổ chức thực hiện trong năm 2021). Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp để 02 ngành Viện kiểm sát và Tòa án thực hiện việc đóng góp ý kiến để hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các nội dung trong quy chế để phù hợp với các quy định mới của pháp luật và thực tiễn công tác.
- Thứ bảy, Định kỳ hằng tháng, cán bộ đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự của Viện kiểm sát phối hợp cán bộ Tòa án đảm nhận công tác thi hành án hình sự để tiến hành rà soát việc ban hành các quyết định thi hành án hình sự; tránh trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Tòa án quên ra quyết định thi hành án, bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.
- Thứ tám, Định kỳ hằng tháng, cán bộ đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự của Viện kiểm sát phối hợp cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền để rà soát việc tiếp nhận, tổ chức thi hành các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án, trong đó chú ý đến việc nhận quyết định thi hành án đối với những trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng đang tại ngoại để đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án đúng quy định pháp luật.    
- Thứ chín, Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt hoạt động gửi bản án, quyết định, ra quyết định thi hành án hình sự, ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự và gửi quyết định thi hành án hình sự; không để xảy ra trường hợp án có hiệu lực pháp luật mà bỏ quên không được đưa ra thi hành     
- Thứ mười, Phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện rà soát những tồn tại, hạn chế của UBND xã, thị trấn trong các cuộc kiểm sát thi hành án hình sự để tổng hợp nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Luật thi hành án hình sự năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành án hình sự cho cán bộ Công an và UBND đảm nhiệm công tác thi hành án hình sự tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác thi hành án hình sự nói chung và công tác triển khai, thi hành các bản án, quyết định thi hành án hình sự của Tòa án được đảm bảo kịp thời, nghiêm minh và đúng quy định pháp luật.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay3,261
  • Tháng hiện tại75,245
  • Tổng lượt truy cập17,700,236
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây