Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Ngành Kiểm sát Gia Lai thực hiện tốt Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

Thứ năm - 05/05/2022 23:44 1.262 0
Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Công văn số 2406/VKSTC-V16 ngày 05/6/2019 của Viện KSND tối cao về việc phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 486/VKS-VP ngày 25/6/2019 phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2022 trong tất cả các đơn vị Viện KSND hai cấp và tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành KSND tỉnh Gia Lai, trong đó đã chỉ đạo Viện KSND hai cấp quán triệt và tổ chức thực hiện 02 nội dung cụ thể, gồm:
- Triển khai thực hiện phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực hiện nhiệm vụ đối với công chức và người lao động. Đặc biệt thi đua thực hiện văn hóa công sở phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.
- Thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện văn hóa công sở, thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động thực hiện nghiêm những nội dung của văn hóa công vụ; đưa những nội dung của văn hóa công vụ vào các buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ, Chi bộ, nghiên cứu bổ sung những nội dung của văn hóa công vụ vào quy chế làm việc của đơn vị... Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua này.

1
Tuyên thệ của Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm
 
Đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Viện KSND tối cao; chủ động, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, địa phương và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Viện KSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền các phong trào thi đua, về gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến.
Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và người lao động hăng hái vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Cán bộ, công chức và người lao động thi đua thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Ngành. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được duy trì, từ đó tạo được sự phấn khởi trong cán bộ, công chức và người lao động thực hiện công tác chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao.
Để Phong trào thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều giải pháp như:
- Gửi Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Công văn số 2406/VKSTC-V16 ngày 05/6/2019 của Viện KSND tối cao và  Công văn số 486/VKS-VP ngày 25/6/2019 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai về việc phát động Phong trào thi đua này vào thư điện tử công vụ của tất cả các đơn vị cấp Phòng, 17 Viện KSND cấp huyện và gửi vào thư điện tử công vụ của tất cả cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai.
- Quán triệt, phát động thi đua trực tiếp (lần 1) tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và quán triệt lần 2 qua Hội nghị giao ban tháng 8 (Quý 3) năm 2019 và thường xuyên quán triệt, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qua các Hội nghị giao ban trực tuyến, sơ kết, tổng kết các năm tiếp sau đó.
- Mở 01 chuyên trang, chuyên mục về Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 trên Trang thông tin điện tử của Viện KSND tỉnh Gia Lai để tuyên truyền về Phong trào thi đua này.
- Lồng ghép quán triệt, tổ chức thực hiện và tuyên truyền về Phong trào thi đua này với Phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
- Tổ chức tuyên truyền, thực hiện Phong trào thi đua này với việc thực hiện Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa hằng năm.
Qua 03 năm triển khai thực hiện phong trào, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và đạt một số kết quả như sau:
Về công tác xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở:
Viện KSND hai cấp đã xây dựng đầy đủ và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan (26 quy chế làm việc), trong đó: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quy chế làm việc, quy định cụ thể nhiều nội dung về văn hóa công sở và văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động (Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 185/QĐ-VKS ngày 15/3/2018 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai); 08/08 Phòng nghiệp vụ đều có Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng; 17/17 Viện KSND cấp huyện đã ban hành Quy chế làm việc và quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị.
Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị Viện KSND hai cấp đã ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Viện trưởng Viện KSND hai cấp (18/18 quy chế phối hợp với BCH Công đoàn). Ngoài ra, còn ban hành đầy đủ các quy chế trong lĩnh vực như: Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công, xe ô tô; Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ; Quy chế hoạt động của Ban Biên tập, Tổ Tuyên truyền, Trang thông tin điện tử...
2
Viện KSND tỉnh Gia Lai tham gia ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238

Trong quan hệ công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan tiến hành tố tụng, hữu quan và các Ban đảng: Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã ký kết và thực hiện 05 quy chế phối hợp công tác với các Ban đảng của Tỉnh ủy Gia Lai như: các Quy chế phối hợp công tác với Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra và Quy chế phối hợp công tác giữa Viện KSND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. Viện KSND tỉnh đã ký kết và tổ chức thực hiện nhiều quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, hữu quan như: Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (gồm 12 cơ quan); Quy chế phối hợp với Cơ quan điều tra trong công tác THQCT, kiểm sát điều tra; Quy chế phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự, cơ quan Thi hành án dân sự, Trại tạm giam, Trại giam Gia Trung của Bộ Công an; các Quy chế phối hợp với Tòa án trong xét xử các vụ án hình sự, giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm...
Công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc:
- Chỉ đạo Văn phòng tổng hợp và các đơn vị nghiệp vụ nắm, quản lý, theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, có khó khăn, vướng mắc, quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng... kịp thời báo cáo Lãnh đạo Viện KSND tỉnh chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban trực tuyến định kỳ hoặc báo cáo Ủy ban Kiểm sát, báo cáo Ban Cán sự Đảng đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định.
- Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn hơn 20 chuyên đề về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác và nhiều Hội nghị trực tuyến để giao ban công tác tháng, quý, sơ kết, tổng kết.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy trình “số hóa hồ sơ, tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa” trong thực hành quyền công tố (THQCT), giải quyết các vụ án hình sự. Quy trình này được xây dựng và áp dụng ngay từ giai đoạn THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đến giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Trong quá trình áp dụng các bước của Quy trình này, có ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kèm theo các phần mềm, “Nhật ký điện tử” để quản lý tin báo, quản lý án điều tra, quản lý án xét xử, quản lý án tạm đình chỉ, án đình chỉ điều tra và thực hiện “Báo cáo án điện tử”, “Cuộc họp ba ngành không giấy”. Đơn vị đã xây dựng, thực hiện và triển khai áp dụng sâu rộng Quy trình này là Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro. Các đơn vị còn lại cũng đã triển khai, áp dụng và thực hiện Quy trình “Số hóa hồ sơ, tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa” phù hợp với thực tiễn và trang thiết bị, cơ sở vật chất tại địa phương mình. Đến nay, 100% Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố (17/17 đơn vị cấp huyện) đã thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự. Năm 2021, Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức 138 phiên tòa có áp dụng “Số hóa hồ sơ, tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa”.
Về hiệu quả: trình độ, kỹ năng, sự chuyên nghiệp, cách tiếp cận, xử lý tình huống và phương pháp xây dựng, quản lý, sắp xếp hồ sơ vụ án hình sự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa, nhiều vụ án đã làm rõ được hành vi phạm tội của bị cáo, chứng cứ được trình chiếu, sâu chuỗi logic, phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội của bị cáo, đấu tranh có hiệu quả với những lời khai chối tội, phủ nhận hành vi phạm tội của bị cáo; các hình ảnh công bố tại phiên tòa là khách quan, trực tiếp cùng với những biện pháp nghiệp vụ xét hỏi, luận tội của Kiểm sát viên đã khiến bị cáo phải tự thừa nhận hành vi phạm tội của mình, góp phần làm rõ sự thật khách quan của vụ án.
- Mở rộng số hóa hồ sơ vụ án dân sự, phối hợp với Tòa án tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại các phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại (đến nay đã thực hiện được gần 40 vụ). Đã triển khai thực hiện tại nhiều đơn vị cấp huyện như: Ia Pa, Kông Chro, Đak Pơ, Đức Cơ, Chư Sê... Các đơn vị đã rút kinh nghiệm qua thực tiễn thực hiện và đã xây dựng được Quy trình thực hiện “Số hóa hồ sơ, phối hợp với Tòa án công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự” cả ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Quy trình này có thể áp dụng chung cho tất cả các đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh.
Về hiệu quả: cách làm này đã được cấp ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp địa phương và các cơ quan tư pháp đánh giá cao, ủng hộ và hỗ trợ, nhất là Tòa án cùng cấp. Tạo hiệu ứng lan tỏa, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xét xử tại địa phương, chuyên nghiệp hơn trong thao tác, kỹ năng nghiệp vụ; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, góp phần bảo đảm giải quyết vụ, việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng và chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
Về việc ứng dụng công nghệ thông tin:
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao ban trực tuyến qua hệ thống Hội nghị truyền hình; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, truyền và nhận văn bản; số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự và các công tác khác; số hóa văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo rút kinh nghiệm của Ngành, đồng thời tiếp tục xây dựng, phát triển hiệu quả mô hình “Thư viện điện tử”, “Tủ sách pháp luật điện tử” tại cơ quan Viện KSND tỉnh để toàn Ngành cùng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.
- Xây dựng báo cáo tại Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của Ngành và công tác phối hợp liên ngành bằng video clip và thực hiện tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, các báo cáo công tác khác bằng video clip.
Về việc xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:
Hằng năm, cơ quan Viện KSND tỉnh và Viện KSND cấp huyện đều được đạt chuẩn văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, hiện đại; khuôn viên cơ quan được trồng nhiều cây xanh, bảo đảm môi trường, khuôn viên làm việc tại cơ quan, đơn vị luôn xanh, sạch, đẹp, hiện đại, thân thiện và sự tôn nghiêm của cơ quan bảo vệ pháp luật. Nội bộ cơ quan và nội bộ ngành KSND tỉnh Gia Lai đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân; tăng cường công tác đào tạo để nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức. Từng cá nhân đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành được giữ vững. Đã tổ chức để công chức, người lao động tham gia nhiều hoạt động thể thao, văn hoá các ngày lễ lớn hằng năm, như: thực hiện “Tháng Công nhân” và kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân hằng năm, đã tổ chức các giải thi đấu thể thao, Hội thi tiếng hát công chức, lao động trong cơ quan, thu hút hơn trên 70% công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tham gia. Bên cạnh đó, đã tổ chức nhiều hoạt động tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Hội luật gia; các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh...
- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường. Nội bộ ngành KSND tỉnh Gia Lai đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ được giữ vững.
- Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Ngành theo các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác nghiệp vụ.
- Làm tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường; tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được khống chế ở mức thấp; việc điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra việc đình chỉ điều tra hay truy tố, xét xử và thi hành án oan, sai; không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Các phiên tòa rút kinh nghiệm và phiên tòa xét xử lưu động được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; kỹ năng tranh tụng, tham gia phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, dân sự được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện đạt kết quả tốt việc “Số hóa hồ sơ vụ án hình sự và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa” để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa; đồng thời mở rộng việc số hóa hồ sơ đối với vụ án dân sự.
- Chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự, dân sự được nâng cao; đã ban hành trên 1825 văn bản yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, giữ nghiêm kỷ luật công vụ, nghiệp vụ (đã tiến hành hơn 200 cuộc)... Qua đó, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên.
- Chất lượng công chức, Kiểm sát viên trong toàn Ngành được nâng cao. Thực hiện nghiêm túc việc cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Ngành tổ chức; các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị; đồng thời mở các Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và Kiểm sát viên trong ngành KSND tỉnh Gia Lai. Công tác quy hoạch cán bộ, tinh giản biên chế, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức phù hợp, kết hợp với việc thực hiện chủ trương chuyển đổi vị trí, điều động, luân chuyển, đào tạo nguồn lãnh đạo, quản lý trong Ngành theo đúng chủ trương về công tác cán bộ của Đảng và quy định của Nhà nước.
Việc tổ chức các phong trào thi đua: Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)  theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc tổ chức các hoạt động thi đua hoàn thành Kế hoạch công tác năm, đã phát động các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và các ngày lễ lớn của Đất nước trong năm.
          Việc thực hiện của cán bộ, công chức, người lao động:
- Cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giữ vững bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường vững vàng; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ và lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
- Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong giao tiếp ở công sở, luôn có thái độ lịch sự, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; rõ ràng, mạch lạc, chuẩn mực về ngôn ngữ trong giao tiếp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. Khi thi hành công vụ, luôn mang đầy đủ phù hiệu, cấp hiệu, biển tên, chứng minh Kiểm sát viên theo quy định của Ngành; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự của cơ quan và của Ngành.
- Công chức, người lao động luôn giữ tác phong, lề lối làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong công tác để tăng năng suất, hiệu quả lao động; quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc và luôn tuân thủ pháp luật; luôn có trách nhiệm cao trong công việc, tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và cùng tiến bộ, phát triển.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; bảo vệ bí mật nhà nước. Chủ động và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan. Trung thực, công tâm, khách quan; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình. Không vụ lợi, lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.
- Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân. Trong giao tiếp luôn gần gũi với Nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp luôn chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân khi thi hành công vụ.
Những cách làm hay của đơn vị:
- Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ sở, Viện trưởng Viện KSND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đưa việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, trong đó có Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” vào Nghị quyết lãnh đạo hằng năm và từng quý, từng tháng có đánh giá, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
- Ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong cải cách hành chính, công vụ và cải cách tư pháp, thực hiện việc “Số hóa” trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu, xây dựng nhiều phần mềm để đưa vào quản lý, điều hành, công tác nghiệp vụ nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công tác của ngành Kiểm sát nhân dân (cụ thể như đã nêu ở trên).
- Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có phương pháp, cách làm hay, cách làm tốt, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong công tác mang lại hiệu quả tích cực, đổi mới, thiết thực để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Viện KSND tỉnh Gia Lai đã thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng 27 lượt tập thể và 219 lượt cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Ngành, xây dựng Đảng, công tác phối hợp, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Qua thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, thấy rằng: các đơn vị Viện KSND hai cấp và toàn thể công chức, người lao động Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; trong công tác luôn chủ động, sáng tạo; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại trong công tác; khối lượng và chất lượng cũng như hiệu quả các công việc được bảo đảm đúng, đầy đủ, hoàn thành tốt và đạt vượt nhiều chỉ tiêu công tác.
Hằng năm, Viện KSND tỉnh Gia Lai luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và các năm 2019, 2021 được tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”. Đặc biệt năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Nhì. Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen cho 20 lượt tập thể và 69 lượt cá nhân; Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen cho 46 lượt tập thể và 85 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”.
Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh luôn đạt “Hoàn hành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó năm 2019 và năm 2021 đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu; cơ quan Viện KSND tỉnh được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” xuất sắc và đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, được tặng Bằng khen của Bộ Công an và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Tổ chức Công đoàn hằng năm luôn đạt “Công đoàn cơ sở vững mạnh” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2019; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2021 và nhiều Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh; Ban Nữ công cơ quan luôn đạt “Vững mạnh xuất sắc” và được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chi đoàn luôn đạt “Chi đoàn vững mạnh” và được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen của cấp trên. Cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Ngành đã thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, tạo động lực thi đua phấn đấu, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn nghiệp vụ.
          Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, đạt nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận và nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghnghiệp của cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường đoàn kết kỷ cương, kỷ luật được giữ vững; làm tốt việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí. Qua đó, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân gương mu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập166
  • Hôm nay102,602
  • Tháng hiện tại493,785
  • Tổng lượt truy cập12,569,324
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây