Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Việc triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Gia Lai

Thứ ba - 13/12/2022 01:49 269 0
1/ Khái quát về đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, cả cuộc đời của Người là hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mục đích của Người là “...làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành...”.[1] tưởng của Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho toàn thể dân tộc Việt Nam mà còn để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ để mỗi đảng viên xứng đáng hơn với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của Nhân dân, mà còn góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân.
Trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ngày 09/9/1969 đã khẳng định: “Hồ Chủ tịch là người Việt Nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta, vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hi sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”.
Bước đánh dấu quan trọng trong nhận thức và quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tại Đại hội lần thứ IX của Đảng đã xác định khá toàn diện và có hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và tại Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27-3-2003 “Về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”.
Tại Đại hội lần thứ X của Đảng đã khẳng định tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta…Đặc biệt sau Đại hội X, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng lần thứ XI nêu rõ: Coi trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung chỉ đạo có kết quả bước đầu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng XI, Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đại hội XII của Đảng đã khẳng định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn phải xây dựng Đảng về đạo đức. Do đó, ngày 15/5/2016,  Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".
Ngày 18/5/2021 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai có 04 Chi bộ trực thuộc, trong đó số lượng đảng viên là 57 đồng chí.
Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; ngay sau khi nhận được các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã quán triệt đầy đủ và kịp thời tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa, to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đặc biệt, sau khi nhận được Hướng dẫn của Tỉnh ủy, của Đảng bộ Khối trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt, triển khai toàn diện nội dung Chỉ thị, đồng thời xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các phong trào thi đua, cuộc vận động, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, gắn việc học tập, đào tạo, tự đào tạo với quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ cũng như lối sống của từng cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên, người lao động trong cơ quan.
Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng đã xây dựng Chương trình số 97-CT/BCSĐ ngày 15/3/2017 để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2017 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, xác định đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  là nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đình Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 02-TTr/ĐU ngày 24/02/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 102-KH/BCSĐ ngày 10/10/2017 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, thực hiện Đề án "Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp” của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Ngoài việc trang bị cho các Chi bộ đầy đủ các tài liệu, thông tin nội bộ phục vụ cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy còn tổ chức các Hội nghị, cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên đề về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ về Người. Đồng thời yêu cầu từng Đảng viên, quần chúng xây dựng Bản kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cán bộ kiểm sát “Công Minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. 
Hằng năm, Đảng bộ đều đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiến hành kiểm tra, giám sát. Từ năm 2016 đến nay hàng năm Đảng uỷ cơ sở đều tiến hành kiểm tra và giám sát đối với các chi bộ trực thuộc. Việc kiểm tra, giám sát đối với chi bộ đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát đối với đồng chí bí thư chi bộ (đạt 100% Chương trình đề ra). Các Chi bộ đã kiểm tra theo điều 30, Điều lệ Đảng (đạt 100% Chương trình đề ra).
Các Chi bộ hàng năm tổ chức sinh hoạt 04 chuyên đề trong đó có nhiều chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các Chi bộ và tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại Chi bộ; sinh hoạt định kỳ trong các tổ chức đoàn thể.Qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ Đảng viên tự soi lại mình để khắc phục những hạn chế, thiếu sót từ đó có hướng phấn đấu phù hợp, tiến bộ để học Bác từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất.
Bên cạnh đó, để nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó vận dụng có hiệu quả trong công tác, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã cử nhiều đợt cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia các cuộc thi Kể chuyện, tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...Do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, kết quả có 08 đồng chí đạt giải; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo Bảo vệ Pháp luật, Tạp chí Kiểm sát; tham gia viết bài gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; thường xuyên nhắc nhở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ đó nâng cao ý thức kỷ luật của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động. Việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Trong những năm qua, không có cán bộ, Đảng viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi cán bộ đảng viên, người lao động trong cơ quan đều có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, được thể hiện qua khối lượng, chất lượng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chủ động thực hiện sớm hơn, gắn chặt hơn với hoạt động điều tra; tăng cường kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan chức năng có căn cứ, đúng pháp luật; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Cán bộ Ngành Kiểm sát Gia Lai đã làm tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; giải quyết dứt điểm các khiếu kiện phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân, những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra hay truy tố, xét xử oan, sai, không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện có hiệu quả việc “Số hóa hồ sơ vụ án hình sự và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa” để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa; đồng thời mở rộng việc số hóa hồ sơ đối với vụ án dân sự. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là đối với các vụ án dư luận xã hội quan tâm, Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính theo dõi. Trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra chuyển biến tích cực; chất lượng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên tại các phiên tòa tốt hơn; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; ban hành nhiều kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý ở một số lĩnh vực. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành thông qua việc tiếp tục ký kết, thực hiện nhiều quy chế, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai kịp thời việc tập huấn các đạo luật về tư pháp.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng được làm thường xuyên, kịp thời; đảng viên mới kết nạp được đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời đúng quy định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để trễ quá thời gian quy định. Từ 2016 đến nay Đảng bộ đã cử 11 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 10/11 đảng viên mới, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lới Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới theo quy định của Trung Ương do Đảng ủy Khối triệu tập và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 10 đảng viên dự bị.
Trong năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng nhì; hằng năm nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...Từ năm 2016 đến năm 2021, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 03 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ Khối các cơ quan tặng Giấy khen đơn vị Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét nhất là “nâng niu tất cả chỉ quên mình”[2]. Bởi vậy, học tập Bác cần có nội dung toàn diện, đồng bộ, cả tư tưởng, đạo đức và phong cách của người. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để xây dựng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức, lối sống, nên không phải chỉ một lần, một lúc, trong một công việc, mà phải thường xuyên liên tục, lâu dài, từ cái đơn giản nhất, nhỏ nhất; tự giác, trong công việc hàng ngày, để hiểu Bác và yêu Bác hơn.. “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn; Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi; Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn[3] đó cũng là quyết tâm của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Nghị quyết Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  
 

[1] Sách Hồ Chí Minh Toàn tập - Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật - tập 4
[2] Bài thơ Bác ơi, Tố Hữu
[3] Bài thơ Bác ơi, Tố Hữu
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay5,049
  • Tháng hiện tại657,738
  • Tổng lượt truy cập12,733,277
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây