Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

VKSND huyện Chư Prông đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư - 19/05/2021 20:25 590 0
Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Viện KSND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong công tác bầu cử, nâng cao vị thế, hình ảnh của Ngành kiểm sát nhân dân tại địa phương.

Chư Prông là huyện biên giới của tỉnh Gia Lai với 42 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Huyện có diện tích tự nhiên rộng với hơn 1.600 km2, có 20 đơn vị hành chính gồm 19 xã và 01 thị trấn, dân số gần 130.000 người. Nghị quyết số 17/NQ-UBBC ngày 23/02/2021 của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Gia Lai về việc ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử thì huyện Chư Prông có 02 đơn vị bầu cử để bầu ra 03 đại biểu Quốc hội và các đại biểu HĐND, gồm:

Đơn vị bầu cử số 6, gồm Thị trấn Chư Prông và các xã: Ia Kly, Ia Drang, Ia Púch, Ia O, Ia Boòng, Thăng Hưng, Bình Giáo, Bàu Cạn, Ia Phìn.

Đơn vị bầu cử số 7, gồm các xã: Ia Băng, Ia Tôr, Ia Me, Ia Vê, Ia Bang, Ia Pia, Ia Ga, Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơ.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban bầu cử huyện Chư Prông thì đến thời điểm ngày 15/5/2021 toàn huyện có hơn 80.500 cử tri đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức thành 135 điểm bỏ phiếu.
Viện KSND huyện Chư Prông thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, song bên cạnh đó Viện kiểm sát cũng là một bộ phận trong Hệ thống chính trị, có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của toàn Hệ thống chính trị, từ đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chính vì vậy, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện là sự kiện chính trị có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện nhà, trong đó Viện KSND huyện đồng thời với việc phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì cần thiết phải có những hoạt động cụ thể để cùng với Cấp ủy, chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đóng góp hiệu quả vào công tác bầu cử, Viện KSND huyện Chư Prông đã đề ra và tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Công tác thông tin tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban bầu cử các cấp đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy cùng với Ủy ban bầu cử huyện thì Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chư Prông đã có nhiều văn bản chỉ đạo toàn Hệ thống chính trị nói chung, trong đó có Ngành kiểm sát ở cấp huyện phải làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn số 258/VKS-VP ngày 12/4/2021 của Viện KSND tỉnh Gia Lai "V/v tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL phục vụ đợt cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp", theo đó Lãnh đạo Viện đã yêu cầu toàn Ngành ngoài việc tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phân công cho từng tập thể, cá nhân có trách nhiệm viết tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử, pháp luật về bầu cử, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác chuẩn bị bầu cử, việc đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá… cũng như những đóng góp của Viện KSND cấp mình vào kết quả chung của công tác bầu cử.
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nên bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành kiểm sát nhân dân thì ngay từ đầu tháng 4/2021, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Viện KSND tỉnh, Cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện Chư Prông đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị phải ưu tiên quan tâm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác bầu cử, trong đó trọng tâm thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, yêu cầu bộ phận Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ngoài công tác chuyên môn thường xuyên thì Lãnh đạo phụ trách, Kiểm sát viên phải cùng với cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông tuyên truyền cho người bị tạm giữ, tạm giam nắm rõ những điểm cơ bản trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; tuyền truyền để người bị tạm giam có đầy đủ thông tin về công tác bầu cử, phương pháp tiến hành bầu cử tại Nhà tạm giữ, thông tin về ứng viên đại biểu được đưa ra bầu, số lượng đại biểu bầu từng cấp; phải làm cho người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức đây là quyền cơ bản, thiêng liêng của công dân Việt Nam nhưng cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm mà họ phải thực hiện. Trên tinh thần đó, Lãnh đạo phụ trách bộ phận, Kiểm sát viên đơn vị đã trực tiếp cùng với cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông trực tiếp tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể người bị tạm giữ, tạm giam tại đây về cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, quy định của pháp luật, của địa phương cũng như quyền và trách nhiệm của mỗi người với tư cách là cử tri trong cuộc bầu cử…

 
Lãnh đạo, Kiểm sát viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông
 
Hai là, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là quyền và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân, trong đó có cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND huyện Chư Prông. Chính vì vậy, yêu cầu toàn thể công chức, người lao động của đơn vị ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn phải tích cực tham gia tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nơi cư trú, nơi làm việc, ở cơ sở khi đi công tác cũng như trong gia đình, người thân của mình nhận thức đầy đủ về cuộc bầu cử, tích cực trong thực hiện nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử; ngoài ra vận động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác đến cơ quan chức năng mọi hành vi có ý đồ phá hoại, chống phá cuộc bầu cử, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, phối hợp với các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, tội phạm, góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử vào ngày 23/5/2021.

Ba là, theo Quyết định số 106-QĐ/HU ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông "V/v phân công các phòng ban, ngành, đơn vị và các tổ chức đoàn thể huyện kết nghĩa với thôn, làng các xã" thì Viện KSND huyện Chư Prông được phân công phụ trách làng Ó - Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông. Thực hiện trách nhiệm được phân công, Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức Viện KSND huyện Chư Prông đã tích cực, chủ động thực hiện công tác phối hợp với làng, xã bám nắm tình hình, tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật, yên tâm lao động sản xuất. Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử, đồng chí Viện trưởng đã trực tiếp làm việc với Ủy ban bầu cử xã Ia Tôr, cán bộ chủ chốt làng Ó - Kly để nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã nói chung và tại điểm bầu cử làng Ó - Kly nói riêng. Ngoài ra, Viện trưởng Viện KSND huyện cũng đã phân công 03 đồng chí, do 01 đồng chí Phó Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo để ngoài việc thường xuyên giữ mối liên hệ với hệ thống chính trị của Làng thì trong ngày bầu cử 23/5/2021 sẽ trực tiếp xuống làng Ó - Kly, phối hợp cùng Ủy ban bầu cử xã, hệ thống chính trị của Làng tuyên truyền pháp luật về bầu cử, vận động nhân dân là cử tri tham gia bỏ phiếu, nắm tình hình công tác bầu cử, phối hợp cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là các vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát.
Cùng với cả hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn huyện, xã, làng thì công tác bám, nắm cơ sở trước, trong cuộc bầu cử của Viện KSND huyện Chư Prông sẽ không chỉ góp phần đảm bảo sự thành công của cuộc bầu cử mà còn tạo sự gắn bó, thân thiết giữa cán bộ Ngành KSND với người dân tại địa phương, được Cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, quần chúng nhân dân tin yêu.

Bốn là, cùng với các giải pháp trên, để công tác tuyên truyền được lan tỏa, nâng cao vị thế, hình ảnh người cán bộ Ngành kiểm sát nói chung và Viện KSND huyên Chư Prông nói riêng, đồng chí Viện trưởng cũng đồng thời yêu cầu toàn thể công chức trong đơn vị tích cực viết tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HNĐN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nói chung và các hoạt động cụ thể của công chức, người lao động của đơn vị trong tham gia vào công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Ngoài việc khuyến khích, động viên toàn thể công chức tham gia, xem là một trong những tiêu chí cộng điểm trong công tác xét thi đua thì Viện trưởng cũng đã phân công cụ thể số lượng tin, bài cho một số đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị thực hiện. Nhờ đó đến nay ngoài 04 tin, bài đã gửi đến Ban biên tập Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh thì 02 bài đang tiếp tục được Lãnh đạo Viện biên tập, duyệt và nhiều hình ảnh, tin, bài đang được công chức trong đơn vị thu thập, chọn lọc, dự thảo để cung cấp đến các đồng chí, đồng nghiệp, độc giả trong và ngoài Ngành kiểm sát nhiều những thông tin mới nhất, thời sự nhất về hoạt động của cán bộ Kiểm sát trong công tác bầu cử, góp phần tích cực để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện thắng lợi.

2. Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông
Theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ tạm giam bị hạn chế một số quyền công dân, tuy nhiên đối với những quyền cơ bản vẫn được đảm bảo hết sức chặt chẽ, đẩy đủ. Khoản 5 Điều 29 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 quy định: "Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc", và tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam về Quyền và Nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam nêu rõ: ược thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân”.

Về nguyên tắc, mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước lá phiếu khi bầu cử, trong đó có người bị tạm giữ, tạm giam. Người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm: bị can, bị cáo, người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án, người bị tạm giam để thực hiện việc dẫn độ.
  
Để đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao đã có Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC ngày 16/3/2021, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 201/VKS-P8 ngày 23/3/2021 hướng dẫn Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại cơ sở giam giữ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo quyền công dân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 19/4/2021 Viện KSND huyện Chư Prông đã ban hành công văn số 42/CV-VKS về việc "Trao đổi, phối hợp với Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông, Ban Pháp chế HĐND huyện Chư Prông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Prông trong thực hiện các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ", trong đó yêu cầu Nhà tạm giữ chú trọng thực hiện 04 nội dung chính sau:

Thứ nhất, đề nghị Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quyền bầu cử Quốc hội và HĐND, thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhà tạm giữ phải đảm bảo cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 5 Điều 29 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Thứ hai, đề nghị Nhà tạm giữ lập danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam để báo cáo đến Ủy ban bầu cử có thẩm quyền, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND đến này 30/4/2021; định kỳ hàng tuần tiến hành rà soát, chậm nhất đến ngày 21/5/2021 lập danh sách bổ sung các trường hợp mới phát sinh và các trường hợp theo danh sách đã lập nhưng không còn ở Nhà tạm giữ hoặc có ở Nhà tạm giữ nhưng không được quyền bầu cử theo quy định của pháp luật, báo cáo đến Ủy ban bầu cử và gửi danh sách đến Viện KSND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện chậm nhất 24 giờ trước thời điểm tiến hành bỏ phiếu.
 
Thứ ba
, đề nghị Nhà tạm giữ báo cáo với Cơ quan chủ quản, phối hợp với chính quyền địa phương để người bị tạm giữ, tạm giam nhận thẻ cử tri; yêu cầu Tổ bỏ phiếu đưa hòm phiếu đến Nhà tạm giữ để người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu; tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định tại Điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình bỏ phiếu, kịp thời phát hiện ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử để thông cung, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam giữ hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 
Thứ tư
, đề nghị Ban pháp chế HĐND huyện Chư Prông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Prông cử đại diện tham giam giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông theo quy định.


Kiểm sát viên kiểm tra danh sách cử tri tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông

Cùng với việc ban hành văn bản đề nghị phối hợp, Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam đã thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung nêu trên hàng ngày, kịp thời yêu cầu Nhà tạm giữ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định. Nhờ đó đến nay ngoài việc thực hiện đúng các yêu cầu theo Công văn số 142/CV-VKS ngày 19/4/2021 Viện KSND huyện Chư Prông thì công tác tuyên truyền, thông tin về cuộc bầu cử, thông tin người ứng cử được Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông thực hiện thường xuyên thông qua việc tuyên truyền miệng, thông qua loa phát thanh tại Nhà tạm giữ; danh sách cử tri theo phê duyệt của Ủy ban bầu cử Thị trấn Chư Prông và danh sách ứng viên đã được niêm yết tại Nhà tạm giữ theo quy định, được thông tin dầy đủ, chi tiết thông qua hệ thống loa truyền thanh. Qua công tác kiểm sát, gặp hỏi thì 100% cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam là cử tri đều đã được tuyên truyền, giải thích đầy đủ những quy định cơ bản của pháp luật về bầu cử, mỗi người đều nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử vào ngày 23/5/2021.

3. Viện kiểm sát trực tiếp tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử trên địa bàn huyện
Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ Công tác kiểm sát nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HNĐN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử thì Viện KSND huyện Chư Prông mà trực tiếp là đồng chí Viện trưởng đã tích cực tham gia vào công tác bầu cử trên địa bàn huyện với vai trò Ủy viên Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử.
Ngày 03/02/2021, Ủy ban bầu cử huyện Chư Prông có Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan - Viện trưởng Viện KSND huyện được phân công nhiệm vụ là Ủy viên Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử. Tiếp đó Thông báo số 02-TB/TBGQKNTC ngày 04/3/2021 của Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện Chư Prông đã phân công đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan - Viện trưởng - Ủy viên Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Chư Prông trực tiếp kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đối với 05 đơn vị cấp xã thuộc huyện Chư Prông, bao gồm: thị trấn Chư Prông, xã Ia Tôr, xã Ia Kly, xã Ia Phìn và xã Bàu Cạn.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, trong các ngày từ ngày 05/5/2021 đến 11/5/2021, đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan đã trực tiếp tiến hành trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử tại địa bàn các xã, thị trấn trên. Thông qua công tác kiểm tra, đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và hướng dẫn các kỹ năng, đồng thời giải đáp những vướng mắc, tồn tại liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.


Đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan làm việc với Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo
phục vụ công tác bầu cử thị trấn Chư Prông

Công tác kiểm tra, hướng dẫn của đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện Chư Prông không chỉ giúp cấp cơ sở giải quyết những đơn thư đúng quy định mà còn nắm bắt được tình hình dư luận quần chúng nhân dân liên quan đến công tác bầu cử, cũng đồng thời nắm bắt các thông tin hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, từ đó trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện KSND huyện sẽ phối hợp cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh.

Bầu cử là quyền cơ bản và cũng là nghĩa vụ cao quí của mỗi công dân, trong đó có công chức, người lao động Ngành kiểm sát nhân dân. Hòa chung với không khí sôi nổi, khẩn trương và khí thế quyết tâm cao của Cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp cho "Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử" trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cùng với sự phân công của Ủy ban bầu cử cấp huyện, tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Viện KSND huyện Chư Prông bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tác giả bài viết: Hoàng Minh Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 2.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay7,487
  • Tháng hiện tại23,518
  • Tổng lượt truy cập12,777,483
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây