Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

04 nhóm giải pháp đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Thứ năm - 27/06/2019 23:27 1.905 0
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra nhiều nhóm giải pháp lớn để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Đ.c Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, trao cờ thi đua của Ngành Kiểm sát cho Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh

Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 đã xác định toàn Ngành thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” và 05 mục tiêu chính, đó là: “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020)”. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra nhiều nhóm giải pháp lớn để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp về nghiệp vụ nhằm nâng chất đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, cụ thể như sau:
         
1. Nhóm giải pháp về đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, gồm 05 giải pháp cơ bản sau:
         
Một là, chỉ đạo Viện KSND cấp huyện và các Phòng nghiệp vụ tập trung xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 phải bám sát Phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” và 05 mục tiêu chính của toàn Ngành theo Chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng thời cụ thể hóa những nội dung này bằng những giải pháp, chỉ tiêu nghiệp vụ và thước đo kết quả cụ thể trong thực thi nhiệm vụ, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
         
Hai là, Ủy ban Kiểm sát Viện KSND tỉnh tổ chức họp bàn, cho ý kiến thẩm định toàn diện và quyết định việc đề ra chỉ tiêu nghiệp vụ, lựa chọn công tác đột phá và định hướng, đề ra giải pháp đồng bộ cho toàn ngành Kiểm sát Gia Lai trong năm 2019. Đồng thời, tổ chức xét duyệt, thẩm định chương trình, kế hoạch công tác của các phòng trực thuộc và Viện KSND cấp huyện, qua đó, kịp thời yêu cầu bổ sung, khắc phục hạn chế thiếu sót; đặt ra những chỉ tiêu mới, cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm và tình hình, kết quả công tác thực tiễn tại địa phương để phấn đấu thực hiện.
         
Ba là, thành lập đoàn công tác do một đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp xuống một số đơn vị cấp huyện dự, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; trên cơ sở kết hợp ý kiến tham gia của các ban, ngành, sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và ý kiến chỉ đạo của Viện KSND cấp trên để thống nhất đề ra giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
         
Bốn là, ngay trong Quý I, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Gia Lai năm 2019 tại 05 đơn vị Viện KSND cấp huyện; qua đó, kịp thời tuyên dương, nhân rộng những đơn vị làm tốt; đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những mặt còn yếu kém, đề ra giải pháp để hoàn tốt kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2019.
         
Năm là, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ của cấp tỉnh đối với cấp huyện, đồng thời chú trọng áp dụng biện pháp kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các Phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh và giữa các đơn vị Viện KSND cấp huyện với nhau để nâng cao trách nhiệm, cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  
         
2.
Nhóm giải pháp về việc lựa chọn và xác định công tác đột phá để có những bước chuyển biến tích cực, trọng tâm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành:  
         
Toàn ngành Kiểm sát Gia Lai xác định 02 khâu công tác trọng tâm, tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng cán bộ và nâng cao hiệu quả công tác năm 2019, đó là:
(1). Đổi mới công tác cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững đoàn kết; nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động.
(2). Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
         
Đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch riêng, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ giao ban trực tuyến hằng tháng, hằng quý đánh giá kết quả thực hiện, đề ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2019.
         
3. Nhóm giải pháp về tăng cường các biện pháp đào tạo, nâng chất cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,
gồm 05 giải pháp cụ thể như:

Thứ nhất, tăng cường tập huấn, học tập, nghiên cứu chuyên sâu để nắm chắc, áp dụng có hiệu quả trên thực tiễn các quy định mới của pháp luật, nhất là những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của Ngành. Đơn vị đã xây dựng 02 chuyên đề lĩnh vực kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, hành chính và lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự và tổ chức 02 Hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến tới 17 điểm cầu Viện KSND cấp huyện. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn các nội dung khác để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

Thứ hai, tổ chức có chất lượng các phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự, dân sự, hành chính; nhất là các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Cụm (từ 3 đến 5 đơn vị VKS cấp huyện/01 cụm/01 phiên tòa rút kinh nghiệm chung). Từ đó, Kiểm sát viên các đơn vị trong Cụm có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau; Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện trong Cụm cùng kiểm tra, so sánh và đánh giá chất lượng cán bộ để có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.
Ngoài ra, Viện KSND tỉnh đã tăng cường việc dự, chỉ đạo tại các phiên tòa rút kinh nghiệm của cấp dưới (đã thực hiện 08 phiên tòa); qua đó, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, hạn chế để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Kết quả cho thấy, kỹ năng tham gia phiên tòa, phiên họp, xử lý tình huống và kỹ năng xét hỏi, luận tội, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát tại các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời phát hiện và kiến nghị Hội đồng xét xử khắc phục nhiều vi phạm, góp phần kéo giảm án bị hủy, sửa, bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Thứ ba, tiếp tục áp dụng mô hình Viện kiểm sát cấp tỉnh trực tiếp “Cầm tay chỉ việc” cho cấp huyện, bằng phương pháp “Tỉnh và huyện cùng làm”, đó là cử cán bộ, Kiểm sát viên cấp huyện tham gia cùng với cấp tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm sát tại các cơ quan tư pháp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Bằng giải pháp này, hằng năm, Kiểm sát viên trung cấp các Phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn, đào tạo cho hàng chục lượt Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức Viện KSND cấp huyện. Qua đó, trình độ, năng lực của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực, mở rộng hơn về kỹ năng nghiệp vụ và chuyên sâu hơn về nội dung công tác.

Thứ tư, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, Kiểm sát viên giữa các đơn vị thuộc Viện KSND hai cấp với nhau, biệt phái có thời hạn nhiều Kiểm sát viên từ cấp tỉnh xuống Viện KSND cấp huyện, một mặt để đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, mặt khác nhằm kịp thời bổ sung nhân lực cho những đơn vị có khối lượng công việc tăng cao.

Thứ năm, thông báo nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân có phương pháp, cách làm hay trong công tác để các đơn vị cùng tham khảo, học tập và vận dụng. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân có các sáng kiến, giải pháp công tác, cách làm mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, là động lực thi đua, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
         
4. Nhóm giải pháp về nghiệp vụ:
         
Đã chỉ đạo Viện KSND hai cấp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự; trọng tâm là các giải pháp nhằm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, nhất là từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đồng thời nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, gồm 05 giải pháp cụ thể như sau:
         
Một là, chỉ đạo Kiểm sát viên trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát nhiều hoạt động điều tra trước khi khởi tố vụ án như: Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người bị hại, người làm chứng, người liên quan, thu thập chứng cứ, khám xét, thu giữ tài liệu, đồ vật... Đề ra chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu của Ngành để phấn đấu thực hiện; tăng cường trực tiếp kiểm sát, mở rộng hơn về phạm vi và thực hiện sớm hơn trong các tiến trình tố tụng ([1]); thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình nghiệp vụ, nhất là những quy định nhằm tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm ngay từ cơ sở và ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự.
         
Hai là, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phù hợp với quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương.
         
Tiếp tục phối hợp ký kết mới các Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án hình sự, công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự; công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm...
         
Ba là, trong giai đoạn điều tra đã chỉ đạo Kiểm sát viên trực tiếp tham gia đầy đủ các hoạt động điều tra quan trọng như: Thực nghiệm điều tra, đối chất, nhận dạng, khám nghiệm, lấy lời khai và trực tiếp lấy lời khai người bị bắt khẩn cấp, người bị tạm giữ; kiểm sát chặt chẽ các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra... Viện kiểm sát trực tiếp hoặc tham gia cùng CQĐT hỏi cung bị can để củng cố chứng cứ trước khi quyết định việc truy tố hoặc trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra trong những trường hợp theo quy định của pháp luật, bảo đảm các quyết định của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật. Thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra và trách nhiệm của Ngành trong thực hiện nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. ([2])
         
Bốn là, chủ động đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Đã phối hợp tổ chức 32 phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự, tỷ lệ kháng nghị được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 100%.
         
Năm là, đề ra nhiều giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, như: Tăng cường bố trí cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm cho công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, hành chính, bảo đảm không có “vùng trống” cán bộ chuyên trách trong khâu công tác này. Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện, bảo đảm vừa nâng cao trách nhiệm của cá nhân phụ trách, vừa tranh thủ tối đa trí tuệ của tập thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm; duy trì và tăng cường phối hợp, trao đổi giữa Viện kiểm sát cấp trên với Viện kiểm sát cấp dưới và trao đổi, tham khảo kinh nghiệm với các đơn vị đã làm tốt, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hoặc cách làm đạt hiệu quả cao trong công tác kiểm sát bản án, quyết định, công tác thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị; qua đó, học tập, nhân rộng các điển hình làm tốt, hỗ trợ cho nhau để hoàn thành tốt công tác.
         
Qua việc thực hiện đồng bộ 04 nhóm giải pháp trọng tâm nêu trên, trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Tăng cường thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; kiểm sát điều tra ngay từ giai đoạn thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm; kịp thời chú trọng đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và nâng cao chất lượng bản yêu cầu điều tra vụ án hình sự; không để xảy ra việc đình chỉ điều tra hay truy tố, xét xử oan, sai; không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Các khâu công tác được duy trì, thực hiện đều, có hiệu quả như: Trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 75% kế hoạch; yêu cầu CQĐT khởi tố 04 vụ và 11 bị can; tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được khống chế ở mức thấp (0,44%); tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,5%; án điểm đạt 7,12%; chất lượng kháng nghị hình sự đạt 100%; phối hợp tổ chức đạt kết quả tốt 54 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 106 kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục vi phạm (96 kiến nghị vi phạm trong hoạt động tư pháp và 10 kiến nghị các cơ quan hữu quan về các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm). Viện KSND tỉnh ban hành 14 Thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng, chất lượng công tác của cấp huyện... Qua đó, tiến độ và chất lượng giải quyết án được nâng lên, trách nhiệm công tố được tăng cường trong tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.
 

([1]) Ngoài việc nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan điều tra cùng cấp, Viện kiểm sát cấp tỉnh tăng cường thêm việc trực tiếp kiểm sát từ 02 đến 03 CQĐT cấp huyện; Viện kiểm sát cấp huyện tăng cường và mở rộng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tới Công an cấp xã. Đã trực tiếp kiểm sát 89 cuộc; trong đó: Tại CQĐT: 15 cuộc (đạt 75% kế hoạch đề ra); 10 cuộc tại Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và tại Công an cấp xã: 64 cuộc (đây là chỉ tiêu đề ra thêm của VKSND tỉnh Gia Lai, ít nhất từ 02 đến 03 lượt Công an cấp xã).
([2]) Đã yêu cầu CQĐT khởi tố 04 vụ án và 11 bị can; trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra để củng cố chứng cứ trước khi quyết định việc truy tố (phúc cung bị can) 321 vụ án và hơn 575 lượt bị can.


Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Quang - Viện Trưởng VKSND tỉnh Gia Lai

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập111
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay10,451
  • Tháng hiện tại21,330
  • Tổng lượt truy cập4,139,754
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây