Kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Trách nhiệm của VKSND cấp huyện Trong kiểm sát việc tiếp nhận, quản lý giám sát giáo dục Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thứ ba - 21/08/2018 20:26 579 0
Trong 22 nội dung hoạt động công tác kiểm sát thi hành án hình sự quy định tại Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Quy chế 501), từ Điều 10 đến Điều 32, thì hoạt động kiểm sát việc tha tù, thi hành quyết định tha tù, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện là một nội dung hoạt động công tác mới (Điều 19-QC 501).
Theo đó Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, huyện kiểm sát việc tha tù, thi hành quyết định tha tù, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm thẩm quyền, điều kiện, đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định của Điều 66 Bộ luật hình sự, Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
         
Tại bài viết này, chỉ đề cập đến “Trách nhiệm của VKSND cấp huyện trong kiểm sát việc tiếp nhận, quản lý giám sát giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện”.
         
Theo quy định của pháp luật thì người được tha tù về cải tạo tại cộng đồng phải chịu sự quản lý giám sát giáo dục theo quy trình rất chặt chẽ của Cơ quan thi hành án hình sự và Ủy ban nhân dân cấp xã, Nếu họ cố ý vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hoặc bị xử phạt hành chính 02 lần trở lên sẽ bị hủy bỏ quyết định tha tù và buộc phải chấp hành hình phạt còn lại chưa chấp hành; nếu họ chấp hành tốt thì có thể được giảm thời gian thử thách từ 03 tháng đến hai năm; khi chấp hành xong thời gian thử thách được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.
         
Do vậy Viện kiểm sát cấp huyện phải thực hiện kiểm sát việc thực hiện cơ chế quản lý giám sát, kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định tha tù, kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của Cơ quan thi hành án hình sự, Ủy Ban nhân dân cấp xã; Đảm bảo cho các hoạt động này tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người chấp hành án.
         
1.Các nội dung kiểm sát quá trình tiếp nhận quản lý, giám sát, giáo dục:

*Đối với cơ quan THAHS:
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được quyết định TTTTHCĐK Thủ trưởng CQTHAHS Công an cấp huyện phân công một cán bộ thuộc CQTHAHS để theo dõi việc quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù TTHCĐK.
+ Vào sổ theo dõi người được TTTTHCĐK.
+ Lập hồ sơ thi hành quyết định TTTTHCĐK
+ Triệu tập người được tha tù đến trụ sở CQTHAHS để làm thủ tục thi hành quyết định tha tù.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có mặt tại trụ sở, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện thực hiện:
+Lập phiếu thông tin người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
+Bàn giao hồ sơ Tha tù TTHCĐK cho Công an cấp xã nơi chấp hành thời gian thử thách để tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức quản lý giám sát giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, việc bàn giao phải lập biên bản, lưu hồ sơ TTTTH và hồ sơ phạm nhân.

*Đối với UBND cấp xã:
+Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ TTTTHCĐK, Công an cấp xã báo cáo Chủ tịch UBND xã về việc tiếp nhận hồ sơ tha tù TTHCĐK; Lựa chọn và đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định phân công người quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
 + Trưởng Công an cấp xã giao cho 01 cán bộ hoặc Công an viên để giúp cho Trưởng Công an cấp xã thực hiên nhiệm vụ quản lý, giám sát, gíao dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
+ Sau khi phân công người quản lý, giám sát, giáo dục, Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đến trụ sở để làm thủ tục thi hành quyết định TTTTHCĐK;
+Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không chấp hành thông báo triệu tập mà không có lý do chính đáng thì tiến hành lập biên bản vi phạm nghĩa vụ để xử lý;
+Trường hợp đi khỏi địa bàn cư trú từ 01 ngày đến 03 ngày, phải báo cáo và được sự đồng ý của người quản lý, giám sát, giáo dục; từ 03 ngày trở lên phải báo cáo và dược sự đồng ý của UBND cấp xã và phải khi báo tạm trú, tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú, khi trở về phải nộp bản nhận xét việc chấp hành pháp luật trong thời gian tạm trú có xác nhận của Công an cấp xã nơi tạm trú để lưu hồ sơ TTTTHCĐK; Nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vắng mặt tại nơi cư trú 01 ngày trở lên mà không báo cáo xin phép và được sự đồng ý của cơ quan, người có thẩm quyền thì Công an cấp xã phối hợp gia đình để xác minh, nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về tiếp tục thực hiện quyết định tha tù TTTCĐK và xử lý vi phạm nghĩa vụ, nếu không xác minh được thì báo cáo Cơ quan THAHS Công an huyện để báo cáo CQTHAHS Công an tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy định.
+ Công an cấp xã hướng dẫn người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện việc báo cáo như sau:

Định kỳ 01 tháng một lần, trong thời hạn 03 ngày đầu của tháng đầu kỳ báo cáo, nộp cho người quản lý, giám sát, giáo dục bản tự nhận xét việc chấp hành quy định đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

Định kỳ 03 tháng một lần, trong thời hạn 03 ngày đầu của tháng đầu kỳ báo cáo, nộp cho UBND cấp xã bản báo cáo việc chấp hành các quy định đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có xác nhận của người quản lý, giám sát, giáo dục.

+ Công an cấp xã hướng dẫn người quản lý, giám sát, giáo dục thực hiện:
Định kỳ một tháng một lần, sau khi nhận được bản tự nhận xét của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người quản lý, giám sát, giáo dục có ý kiến đánh giá, nhận xét vào bản tự nhận xét của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
Định kỳ 03 tháng một lần xác nhận vào bản báo cáo của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trước khi nộp cho UBND cấp xã;
Định kỳ 03 tháng một lần trong thời hạn 03 ngày đầu của tháng đầu kỳ báo cáo, nộp cho UBND cấp xã bản nhận xét về việc chấp hành của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
+ Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã: Định kỳ 03 tháng một lần, trong thời hạn 05 ngày đầu của tháng đầu kỳ báo cáo, nộp cho Cơ quan THAHS Công an cấp huyện bản nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành thử thách của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
         
2.Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách: (theo Thông tư 04/2018).

Khi người được tha tù trước thời hạn có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 66 BLHS 2015, Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch xã lập hồ sơ, có văn bản đề nghị CQTHAHS Công an cấp huyện để báo cáo CQTHAHS Công an tỉnh xem xét đề nghị Tòa án tỉnh xem xét;
Cơ quan THAHS Công an cấp huyện tổ chức họp do Thủ trưởng CQTHAHS chủ trì, thành phần tham gia có: Đội trưởng CSTHAHS, đại diện Đội tham mưu, Đội quản lý hành chính, cơ quan lập hồ sơ đề nghị và có văn bản đề nghị Cơ quan THAHS tỉnh xét, đề nghị rút ngắn thời gian thử thách.
Khi thực hiện kiểm sát rút ngắn thời gian thử thách Viện kiểm sát chú ý phát hiện người được tha tù trước thời hạn đủ điều kiện rút ngắn nhưng không được đề nghị thì yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ.
         
3. Kiểm sát việc thực hiện trình tự, hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định huỷ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện:

Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 66 BLHS năm 2015 thì CQTHAHS Công an cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú lập hồ sơ, có văn bản đề nghị và gửi đến Tòa án có thẩm quyền xem xét, hủy quyết định tha tù TTHCĐK, đồng thời gửi hồ sơ đếnVKS có thẩm quyền cùng cấp với Tòa án để thực hiện chức năng kiểm sát.
Hồ sơ gồm: Biên bản vi phạm nghĩa vụ hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Văn bản đề nghị hủy quyết định tha tù của Cơ quan THAHS Công an cấp huyện, bản sao bản án, bản sao quyết định tha tù, kết quả chấp hành quyết định tha tù của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thời hạn xét và gửi quyết định hủy quyết định tha tù thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 368 BLTTHS năm 2015.
Khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bị hủy quyết định tha tù thì Cơ quan THAHS Công an cấp huyện báo cáo cơ quan THAHS Công an tỉnh để đề nghị Cơ quan QLTHAHS Bộ Công an quyết định đưa người đó đến Trại giam hoặc trại tạm giam, Nhà tạm giữ để chấp hành phần thời hạn tù còn lại.
         
4. Kiểm sát việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện:

Đảm bảo chậm nhất trước khi hết thời gian thử thách 15 ngày, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện phải rà soát, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ, đúng ngày hết thời gian thử thách được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

Như vậy có 04 nội dung mà VKS cấp huyện phải theo dõi kiểm sát đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc lập hồ sơ đề nghị hủy quyết định tha tù, lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được tha tù trước thời hạn tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Để làm tốt chức năng kiểm sát theo các nội dung trên yêu cầu mỗi Cán bộ, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm bắt đầy đủ các quy định của Điều 66 BLHS, Điều 368 BLTTHS, Nghị quyết của HĐTPTATC, Thông tư Liên tịch số 04, Thông tư 12 của Bộ Công an kèm theo hệ thống biểu mẫu.

Tác giả bài viết: Trịnh Xuân Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,614
  • Tháng hiện tại52,718
  • Tổng lượt truy cập327,795
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây