Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Ngành Kiểm sát Gia Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2019

Chủ nhật - 05/01/2020 21:25 602 0
Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và người lao động ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai hăng hái vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo, tổ chức và triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng, đều khắp đến các đơn vị và đến từng cán bộ, công chức, người lao động. Đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, địa phương và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với việc tổ chức các hoạt động thi đua hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2019, VKSND tỉnh đã phát động các phong trào thi đua như: Thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020) và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2020).

Cán bộ, công chức và người lao động của Viện kiểm sát hai cấp đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định, Quy chế của Ngành. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được duy trì, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Viện kiểm sát hai cấp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 và 100% các đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2019.
 

Lãnh đạo VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2019 cho Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai

 
Kết quả thi đua hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ công tác: Toàn Ngành đã thực hiện đạt và vượt 97,69% tổng chỉ tiêu của Ngành theo Quyết định 379 của Viện trưởng VKSND tối cao; trong đó có 07 đơn vị cấp huyện và 06 đơn vị cấp phòng hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu Ngành; các đơn vị còn lại hoàn thành đạt và vượt từ 96% chỉ tiêu trở lên. 100% các vụ án hình sự Viện kiểm sát truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh. Không có vụ án nào bị Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 91,78%; tỷ lệ bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,6%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 98,13%; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung được khống chế ở mức thấp, chỉ chiếm 0,46%. Chất lượng giải quyết án được nâng cao, không có trường hợp án hình sự, dân sự bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp thuộc trường hợp phải tham gia theo luật định; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự đạt 100%, án dân sự đạt 85%; tổ chức vượt chỉ tiêu 23 phiên tòa rút kinh nghiệm và ban hành vượt chỉ tiêu 64 văn bản kiến nghị. Các chỉ tiêu khác trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua kiểm sát đã ban hành 607 văn bản yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm (45 kháng nghị, 196 kiến nghị và 366 kết luận), góp phần đảm bảo pháp chế trong hoạt động tư pháp. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; công tác thanh tra, kiểm tra có đổi mới; kỷ luật, kỷ cương trong Ngành được giữ vững. Quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp được củng cố, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tổ chức học tập quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (Khóa XII) “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quy  định số 102 – QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị; các văn bản Luật mới, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác nghiệp vụ... Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, đặc biệt là việc chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Ngành, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đã được xác định trong các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân hằng năm.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao Cờ thi đua và tặng hoa chúc mừng Tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh
 
Các sáng kiến, giải pháp công tác đã thực hiện để bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (gồm 12 nhóm giải pháp) như:

(1). Ủy ban Kiểm sát VKSND tỉnh tổ chức họp bàn, cho ý kiến thẩm định toàn diện và quyết định việc đề ra chỉ tiêu nghiệp vụ, lựa chọn công tác đột phá và định hướng, đề ra giải pháp đồng bộ cho toàn ngành Kiểm sát Gia Lai trong năm 2019. Đồng thời, tổ chức xét duyệt, thẩm định chương trình, kế hoạch công tác của các phòng trực thuộc và VKSND cấp huyện, qua đó, kịp thời yêu cầu bổ sung, khắc phục hạn chế thiếu sót; đặt ra những chỉ tiêu mới, cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm và tình hình, kết quả công tác thực tiễn tại địa phương để phấn đấu thực hiện.
         
(2).
Thành lập đoàn công tác do một đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp xuống một số đơn vị cấp huyện dự, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; trên cơ sở kết hợp ý kiến tham gia của các ban, ngành, sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và ý kiến chỉ đạo của VKSND cấp trên để thống nhất đề ra giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
         
(3). Ngay trong Quý I, Viện trưởng VKSND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Gia Lai năm 2019 tại 05 đơn vị VKSND cấp huyện; qua đó, kịp thời tuyên dương, nhân rộng những đơn vị làm tốt; đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những mặt còn yếu kém, đề ra giải pháp để hoàn tốt kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2019.

(4). Đề nghị Viện KSND tối cao sáp nhập 06 đơn vị cấp Phòng thuộc VKSND tỉnh có tính chất tương đồng về nhiệm vụ để thành lập 03 đơn vị mới nhằm kiện toàn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác.

(5). Biệt phái Kiểm sát viên từ VKSND tỉnh xuống VKSND cấp huyện, một mặt để đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, mặt khác nhằm kịp thời bổ sung nhân lực cho những đơn vị có khối lượng công việc tăng cao (thực hiện biệt phái 02 Kiểm sát viên từ cấp tỉnh xuống cấp huyện).
 

Đồng chí Nguyễn Đình Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối cho Phòng 7, VKSND huyện Chư Prông và Kông Chro
 
(6). Đề ra chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu của Ngành để phấn đấu thực hiện; tăng cường trực tiếp kiểm sát, mở rộng hơn về phạm vi và thực hiện sớm hơn trong các tiến trình tố tụng. Viện kiểm sát cấp tỉnh tăng cường thêm việc trực tiếp kiểm sát từ 02 đến 03 CQĐT cấp huyện; Viện kiểm sát cấp huyện tăng cường và mở rộng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tới Công an cấp xã (đây là chỉ tiêu đề ra thêm của VKSND tỉnh Gia Lai, ít nhất từ 02 đến 03 lượt Công an cấp xã). Đã trực tiếp kiểm sát 124 cuộc (tăng 09 cuộc so với năm 2018); trong đó: Tại CQĐT: 29 cuộc (vượt 09 cuộc so với chỉ tiêu ≥ 20); tại Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra: 16 cuộc (tăng 03 cuộc so với năm 2018); tại Công an cấp xã: 79 cuộc (chỉ tiêu đề ra thêm của VKSND tỉnh Gia Lai và đã thực hiện vượt 132%).

(7). Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ để đào tạo, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Đồng thời tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ tháng, quý, sơ kết, tổng kết để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo toàn ngành thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 và chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp.
         
(8). Cử cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp huyện tham gia cùng với cấp tỉnh trong hoạt động trực tiếp kiểm sát tại cơ quan tư pháp cấp huyện để thực hiện đào tạo theo cách Kiểm sát viên trung cấp trực tiếp “Cầm tay chỉ việc” cho Kiểm sát viên sơ cấp trong mô hình “Tỉnh và huyện cùng làm” (Năm 2019 đã thực hiện 08 lượt).

(9). Thông báo nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân có phương pháp, cách làm hay trong công tác để các đơn vị cùng tham khảo, học tập và vận dụng (năm 2019, đã ban hành 03 văn bản nhân rộng 02 lượt tập thể và 15 cá nhân có sáng kiến, phương pháp, cách làm hay đạt hiệu quả cao trong công tác như: Việc ký kết quy chế phối hợp; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm quản lý tin báo, quản lý án…Văn bản số 715/VKS-VP ngày 02/10/2019; số 777/TB-VKS ngày 25/10/2019 và số 815/VKS-VP ngày 12/11/2019).

(10). Tổ chức có chất lượng các phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự, dân sự, hành chính; nhất là các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Cụm (từ 3 đến 5 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện/01 cụm/01 phiên tòa rút kinh nghiệm chung). Đã tổ chức 07 phiên tòa theo cụm (Hình sự: 04; Dân sự: 03). Theo đó, Kiểm sát viên các đơn vị trong Cụm có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau; Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện trong Cụm cùng kiểm tra, so sánh và đánh giá chất lượng cán bộ để có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

(11). Viện KSND tỉnh đã tăng cường việc dự, chỉ đạo tại các phiên tòa rút kinh nghiệm của cấp dưới (đã thực hiện 10 phiên tòa); qua đó, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

(12). Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ của cấp tỉnh đối với cấp huyện, đồng thời chú trọng áp dụng biện pháp kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các Phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh và giữa các đơn vị Viện KSND cấp huyện với nhau để nâng cao trách nhiệm, cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra chéo giữa 06 đơn vị cấp huyện và 03 cuộc kiểm tra chéo giữa 04 phòng thuộc Viện KSND tỉnh).


Viện trưởng VKSND tỉnh trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 đơn vị cấp Phòng và 06 đơn vị VKSND cấp huyện
 
Kết quả khen thưởng năm 2019: Tập thể Viện KSND tỉnh được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; tặng thưởng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2019 và Bằng khen 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Viện trưởng VKSND tối cao tặng danh hiệu “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 03 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân; tặng Bằng khen cho 17 lượt tập thể và 49 cá nhân.

Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận 09 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 29 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 32 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 281 cá nhân; tặng giấy khen cho 19 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019.

Trong năm 2019, đơn vị đã đề nghị Hội đồng thi đua ngành Kiểm sát nhân dân xét đề nghị Nhà nước tặng thưởng “Huân chương lao động” hạng Nhì cho tập thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 04 cá nhân.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia... được cấp có thẩm quyền công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, góp phần vào phong trào thi đua chung trong toàn Ngành./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay5,026
  • Tháng hiện tại38,110
  • Tổng lượt truy cập4,156,534
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây