Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng để xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Thứ ba - 12/11/2019 02:44 2.021 0
Xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng để xây dựng và phát triển Ngành, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Việc tổ chức, triển khai và phát động các phong trào thi đua luôn thường xuyên, sâu rộng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. VKSND hai cấp không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Ngành, là động lực để động viên, khích lệ tinh thần những tập thể, cá nhân có thành tích, thi đua lập nhiều thành tích mới, đem lại hiệu quả, năng suất lao động cao hơn trong công tác, tạo khí thế sôi nổi cho phong trào thi đua. Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác của Ngành, như: 

(1). Tập thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai: Liên tục 5 năm liền đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng 03 “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, 02 “Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai”, 05 “Bằng khen” của Viện trưởng VKSND tối cao và 03 “Bằng khen” của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Năm 2015, vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” và năm 2018 đã làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Nhì”.

(2). Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: 01 tập thể VKSND cấp huyện và 04 cá nhân được tặng “Bằng khen” của Thủ tướng Chính phủ.

(3). Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng cho các tập thể cấp phòng, VKSND cấp huyện và cá nhân: 19 lượt tập thể được tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối”, 100 lượt tập thể được tặng “Bằng khen”; 16 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

(4) Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tỉnh: 50 lượt tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 139 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 767 lượt tập thể, cá nhân được tặng “Giấy khen”, 149 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 1.412 lượt cá nhân được công nhận “Lao động tiến tiến”.
 

Viện KSND tỉnh Gia Lai vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015

 
Để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận nêu trên, VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trọng tâm là tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của toàn thể công chức, người lao động toàn Ngành. Qua đó, đơn vị đã rút ra nhiều bài học để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Ngành, cụ thể như sau:

Một là, về công tác quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo VKSND tỉnh đã quán triệt trong toàn ngành Kiểm sát Gia Lai nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/1016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi, bổ sung 2013); Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Các văn bản về thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện như: Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao, Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 20/4/2017 của VKSND tối cao về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020; Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch số 123/KH-VKSTC ngày 16/7/2019 của VKSND tối cao tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Quy chế về công tác Thi đua - Khen thưởng; về hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành KSND và các văn bản hướng dẫn khác của VKSND tối cao…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy và chính quyền thường xuyên quan tâm làm tốt. VKSND hai cấp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác thi đua, khen thưởng. Đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của VKSND tối cao; chủ động, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, đơn vị và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền các phong trào thi đua, về gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh.

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ và là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát tỉnh hăng hái vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đã bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng có năng lực, kinh nghiệm. Thường xuyên họp bàn thống nhất phối hợp với Đảng ủy cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng; chỉ đạo các đoàn thể cơ quan đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.
 

04 đơn vị được tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2018

 
Hai là, về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua: Hằng năm, Viện trưởng VKSND tỉnh đều ban hành Kế hoạch công thi đua, khen thưởng của VKSND hai cấp và trực tiếp phát động thực hiện các phong trào thi đua tại Hội nghị triển khai công tác đầu năm. VKSND hai cấp đã xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Đã phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020); phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với việc làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đồng thời, VKSND tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020) và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, truyền thống của Ngành, động viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác trọng tâm, đột phá của đơn vị. Năm 2019, đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2020).

Ủy ban Kiểm sát Viện KSND tỉnh tổ chức họp bàn, cho ý kiến thẩm định toàn diện và quyết định việc đề ra chỉ tiêu nghiệp vụ, lựa chọn công tác đột phá và định hướng, đề ra giải pháp đồng bộ cho toàn ngành Kiểm sát Gia Lai. Đồng thời, tổ chức xét duyệt, thẩm định chương trình, kế hoạch công tác của các phòng trực thuộc và Viện KSND cấp huyện, qua đó, kịp thời yêu cầu bổ sung, khắc phục hạn chế thiếu sót; đặt ra những chỉ tiêu mới, cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm và tình hình, kết quả công tác thực tiễn tại địa phương để phấn đấu thực hiện.
Chỉ đạo các đơn vị đề ra các giải pháp, sáng kiến thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được nêu tại các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về hoạt động nghiệp vụ, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác tư pháp.

Xác định và tổ chức thực hiện có hiệu quả các khâu công tác đột phá, như: (1). Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. (2). Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức; chế độ kiểm tra, thanh tra trong Ngành. (3). Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc hủy án, sửa án có trách nhiệm của Viện kiểm sát. (4). Đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ.

Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên qua việc tổ chức có chất lượng các phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự, dân sự, hành chính; nhất là các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Cụm (từ 3 đến 5 đơn vị VKS cấp huyện/01 cụm/01 phiên tòa rút kinh nghiệm chung). Từ đó, Kiểm sát viên các đơn vị trong Cụm có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau; Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện trong Cụm cùng kiểm tra, so sánh và đánh giá chất lượng cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ
Tổ chức nghiên cứu, tập huấn, quán triệt và triển khai thi hành nghiêm túc, có hiệu quả các đạo luật về tư pháp có hiệu lực trong năm 2016, 2017 và 2018, nhất là các quy định mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Phát động phong trào học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu rộng các đạo luật mới về tư pháp trong toàn ngành Kiểm sát Gia Lai, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trong tình hình mới. Đã tổ chức 02 lần Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” theo hình thức gameshow để tìm hiểu, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân các quy định mới của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự; thông qua cuộc thi, khơi dậy lòng tự hào về Ngành trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, Kiểm sát viên và nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.


Cuộc thi Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2018
 
Áp dụng mô hình VKSND cấp tỉnh trực tiếp “Cầm tay chỉ việc” cho cấp huyện, bằng phương pháp “Tỉnh và huyện cùng làm”, đó là cử cán bộ, Kiểm sát viên cấp huyện tham gia cùng với cấp tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm sát tại các cơ quan tư pháp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Bằng giải pháp này, hằng năm, Kiểm sát viên trung cấp các Phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn, đào tạo cho hàng chục lượt Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức Viện KSND cấp huyện. Qua đó, trình độ, năng lực của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực, mở rộng hơn về kỹ năng nghiệp vụ và chuyên sâu hơn về nội dung công tác.

Phối hợp với các cơ quan chức năng ký kết, thực hiện trên 200 quy chế phối hợp để thực hiện tốt các đạo luật về tư pháp và chức năng, nhiệm vụ của Ngành các lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết các vụ án hình sự, dân sự; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; thi hành án dân sự, hành chính; giải quyết các vụ, việc dân sự; khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp; các quy chế phối hợp với Ban Nội chính; Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc....

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, tổ chức giao ban trực tuyến hằng tháng nhằm đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; khai thác, sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến để mở rộng thành phần tham dự, tiết kiệm kinh phí và nâng cao hiệu quả các cuộc giao ban. Qua đó, Lãnh đạo VKSND tỉnh kịp thời chỉ đạo, khắc phục những mặt còn có hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.


Đ/c Nguyễn Đình Quang, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến VKSND hai cấp
 
Đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Viện kiểm sát hai cấp theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; làm tốt công tác thi tuyển, quản lý, đào tạo, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên gắn với việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Viện KSND cấp huyện và các phòng thuộc Viện KSND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Luật gia phát động sôi nổi, sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 26/4/2017 về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020. Hằng năm, xây dựng và nhân rộng ít nhất 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích điển hình tiên tiến.

Ba là, về chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương: Qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, các khâu công tác đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác, hằng năm đều đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường, 100% các tin báo và các vụ án khởi tố, điều tra đều được kiểm sát chặt chẽ và đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh, yêu cầu điều tra; đã yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố điều tra 43 vụ án và 84 bị can; trực tiếp khởi tố 04 vụ án. Đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết các chỉ tiêu quan trọng như: Tỷ lệ giải quyết tin báo được bảo đảm, năm 2018 đạt 91% (tăng 1,6%, vượt chỉ tiêu > 90%); tỷ lệ giải quyết án tại CQĐT đạt 81% (vượt chỉ tiêu ≥ 80%); tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 98,8% (vượt 3,8% chỉ tiêu > 95%); tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 98,76% (vượt 1,76% chỉ tiêu ≥ 97%). Các chỉ tiêu về trực tiếp kiểm sát được hoàn thành, đạt và vượt trên 100%.

Tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được khống chế ở mức thấp, chỉ chiếm 0,33% (giảm 0,92% so với năm 2015 và vượt chỉ tiêu ≤ 5%); số lượng, chất lượng kháng nghị hình sự, dân sự đạt và vượt chỉ tiêu (hình sự đạt trên 90%; dân sự đạt 89%; kinh doanh thương mại, hành chính đạt 100%); phối hợp tổ chức đạt và vượt chỉ tiêu các phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự (đã tổ chức 588 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 05 phiên tòa được truyền hình trực tuyến đến các cơ quan chức năng của tỉnh, 11 phiên tòa rút kinh nghiệm theo từng cụm 05 đơn vị cấp huyện/cụm). Các chỉ tiêu khác trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2016 đã hoàn thành đạt và vượt trên 80% chỉ tiêu nghiệp vụ; năm 2017 số chỉ tiêu đạt và vượt tăng lên 86,12%; đến năm 2018 số chỉ tiêu đạt và vượt là 99% trên tổng số 96 chỉ tiêu phải hoàn thành của VKSND cấp tỉnh. Qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện KSND hai cấp đã tích cực, chủ động phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp cũng như trong quản lý Nhà nước và xã hội; kịp thời ban hành 2.803 văn bản (247 Kháng nghị, 891 Kiến nghị và 1.665 Kết luận) yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Các kháng nghị, kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát đều bảo đảm tính có căn cứ, được các cơ quan tư pháp và cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, thực hiện. Trách nhiệm công tố được tăng cường trong tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bốn là, các phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động đều được đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng, thường xuyên, đạt hiệu quả cao, điển hình là việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Theo đó, 100% Kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Kiểm sát viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, góp phần cùng đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, tỷ lệ giải quyết tin báo trên 90%, tỷ lệ giải quyết án của CQĐT trên 80% và tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát trên 95%. Các trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung và án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Kiểm sát viên được hạn chế ở mức tối đa; chất lượng kháng nghị vượt trên 85%; không có trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên.

Năm là, VKSND hai cấp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020), gắn với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

VKSND tỉnh đã chỉ đạo Viện KSND cấp huyện phối hợp với Cơ quan điều tra tổ chức các lớp tập huấn về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm cho lực lượng Công an cấp xã, đồng thời trực tiếp kiểm sát công tác này tại Công an cấp xã; trong đó đặc biệt chú trọng tập huấn cho lực lượng Công an các xã được chọn để xây dựng nông thôn mới (tại các huyện KBang, Mang Yang, Chư Sê, Đức Cơ…) nhằm hỗ trợ, tăng cường năng lực phát hiện, xử lý vi phạm và tội phạm cho lực lượng Công an cấp xã, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm ngay từ cơ sở và ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng, góp phần quan trọng vào việc duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, phục vụ hiệu quả cho việc xây dựng nông thôn mới an toàn và phát triển.

Cùng với việc phụ trách các thôn, làng trọng điểm, hỗ trợ, giúp cấp xã xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn, hội, Viện kiểm sát hai cấp đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, giúp địa phương xây dựng hàng chục Tủ sách pháp luật; thường xuyên hỗ trợ, cung cấp bổ sung các văn bản pháp luật và các số báo của Ngành cho cán bộ và nhân dân tại nhiều địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Với hoạt động tham gia xét xử hàng nghìn vụ án hình sự, dân sự, hành chính, VKSND hai cấp đã lồng ghép để trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân tại các phiên toà như: Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống vi phạm, tội phạm và giải pháp phòng ngừa tội phạm; đặc biệt là giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm phổ biến như: Trộm cắp, Cướp giật, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm về ma tuý; tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khoẻ của con người... Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật về Đất đai, Quyền sở hữu, Hợp đồng, Giao dịch cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, pháp luật về Thừa kế; Hôn nhân và Gia đình, Lao động, Hộ tịch, Hộ khẩu, Bình đẳng giới... cũng đã được Kiểm sát viên tham gia phiên toà xét xử các vụ án dân sự, hành chính phổ biến, giáo dục tới hàng chục nghìn lượt người có mặt tại phiên toà xét xử những vụ án này.

Đặc biệt, trong số những vụ án đã xét xử có gần 700 vụ án điểm được điều tra, truy tố, xét xử nhanh, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và 944 phiên toà xét xử lưu động, thu hút hơn 30.000 lượt người dân tham dự. Qua đó, đã tích cực góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết về pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên hàng trăm lượt đơn vị cấp xã được lựa chọn xây dựng nông thôn mới.

Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Viện kiểm sát hai cấp luôn chủ động lắng nghe, tìm hiểu sâu sắc về tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có phương án trực tiếp trả lời, giải thích cặn kẽ cho công dân đến khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện bức xúc, kéo dài, khiếu kiện đông người hoặc gây mất ổn định về an ninh, trật tự xã hội. Viện KSND hai cấp còn tích cực tham gia công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số cư trú tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Đ/c Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh (thứ 2 từ trái qua) tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kon Hleng, xã Kon Pne, huyện Kbang
 
Bên cạnh hoạt động nghiệp vụ, VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã thăm hỏi, động viên và tặng gần 700 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng; giúp đỡ hàng chục hộ thoát nghèo; phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tham gia xây dựng hơn 20 Nhà tình nghĩa và 01 Hội trường sinh hoạt chung, 01 tủ sách pháp luật đặt tại nhà Rông của làng; xây dựng hơn 40 chuồng, trại nuôi gia súc, hỗ trợ nhiều ngày công lao động dọn dẹp vệ sinh thôn, làng, làm đường, khơi kênh mương, làm hàng rào; hỗ trợ hơn 100.000.000 đồng tiền mua cây giống, vật nuôi, làm vườn rau sạch cho các hộ gia đình khó khăn…

Trong công tác phụ trách làng: Tổ chức ký kết và thực hiện chương trình kết nghĩa với các làng, xã trên địa bàn; thường xuyên cử cán bộ, đảng viên bám sát địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình trong làng cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân trong làng nhằm báo cáo tình hình kịp thời và cụ thể đến cấp ủy cấp trên.

Sáu là, về hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay: Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 20/4/2017 của VKSND tối cao về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020, VKSND tỉnh Gia Lai luôn duy trì làm tốt công tác này. Đã ban hành 12 văn bản nhân rộng 16 lượt tập thể và trên 50 lượt cá nhân có sáng kiến, phương pháp và cách làm hay đạt hiệu quả cao trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành để Viện kiểm sát hai cấp nghiên cứu, tham khảo, vận dụng ([1]). Cách làm này, đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá là một trong những địa phương tích cực chủ động đề ra giải pháp thiết thực, có hiệu quả để thực hiện tốt Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng thời thông báo trong toàn quốc để tham khảo (Thông báo số 104/TB-VKSTC ngày 28/4/2017 và Báo cáo số 04/BC-VKSTC ngày 04/01/2019 của Viện KSND tối cao).

Tổ tuyên truyền và Ban Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng cũng như việc phát hiện gương người tốt, việc tốt. Các hoạt động phong trào thi đua của VKSND hai cấp đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh và gửi đăng trên các phương tiện truyền thông, báo chí trong và ngoài Ngành. Đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, các cuộc thi (Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”; Cuộc thi “Nét đẹp nữ cán bộ Kiểm sát Gia Lai”; các hội thi thể thao, văn nghệ, tiếng hát cán bộ, công chức, người lao động...) nhằm trao đổi, giao lưu, học hỏi, cổ vũ, khích lệ tinh thần đoàn kết, tạo không khí hăng say lao động, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, luôn kịp thời đăng tin, bài tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, việc làm tốt trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh để các đơn vị cùng nghiên cứu, tham khảo, học tập. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phấn đấu, mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bảy là, về kết quả đổi mới công tác khen thưởng: VKSND tỉnh đã ban hành Quy định về công nhận sáng kiến để xét khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai (Quyết định số 799/QĐ-VKS-VP ngày 09/7/2015) và Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai (Quyết định số 233/QĐ-VKS ngày 02/4/2018).

Việc tổ chức thẩm định hồ sơ xét, đề nghị khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo đợt hoặc khen thưởng đột xuất đều được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Ngành và Luật Thi đua, khen thưởng. Công tác theo dõi, quản lý, lưu trữ kết quả và hồ sơ khen thưởng được đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác này, như: Cập nhật số liệu, kết quả thi đua, khen thưởng thường xuyên trên phần mềm Quản lý công tác thi đua, khen thưởng của VKSND tối cao; xây dựng Sách điện tử hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng để triển khai thực hiện; lập file điện tử theo dõi kết quả thi đua, thành tích của từng tập thể, cá nhân Viện kiểm sát hai cấp và cập nhật thường xuyên; sổ sách theo dõi công tác thi đua, khen thưởng được lập và ghi chép đầy đủ; thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu - Scan (bản định dạng file PDF) tất cả các Quyết định khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền và lưu trữ đầy đủ trên máy tính, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. Hồ sơ khen thưởng đều được xây dựng, lập, lưu trữ theo từng chuyên đề, từng đợt, từng năm đúng quy định của Ngành.

Với những kết quả tích cực đã đạt được và những bài học kinh nghiệm nêu trên, đơn vị cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, Lãnh đạo, cấp uỷ các đơn vị VKSND hai cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Việc thẩm định hồ sơ, đề xuất khen thưởng đúng quy định của pháp luật, không thoả hiệp vì bệnh thành tích chung.

Thứ hai, bố trí công chức làm công tác thi đua, khen thưởng hợp lý, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có giải pháp tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, công chức làm công tác này phải thường xuyên tự học, nghiên cứu, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn về công tác thi đua, khen thưởng các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng làm cơ sở tham mưu đề nghị, xét thi đua, khen thưởng.

Thứ ba, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng phải thường xuyên theo dõi, bám sát, tổng hợp hoạt động công tác thi đua khen thưởng cũng như những thành tích đơn vị đạt được, phát hiện, tham mưu cho lãnh đạo trong việc thẩm định hồ sơ khen thưởng, xây dựng tờ trình về khen thưởng, bồi dưỡng, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đủ tiêu chuẩn để đề nghị khen thưởng thường xuyên và đột xuất. Đặc biệt chú ý trong việc đề xuất xây dựng các tập thể có nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để được tặng thưởng, nâng hạng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Chủ động kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị gửi hồ sơ đúng thời gian; kịp thời nhắc nhở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định ngay khi nhận.

Thứ tư, tập hợp những vi phạm, khó khăn vướng mắc về công tác thi đua, khen thưởng báo cáo lãnh đạo để làm nguồn cho việc thông báo rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp sửa đổi các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng cũng như các quy định của Ngành để đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay./.
 

([1])  Phương pháp, cách làm hay, đạt hiệu quả cao của Viện KSND huyện Krông Pa trong công tác trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã (Công văn số 172/VKS-VP ngày 07/3/2017) và Phương pháp, cách làm hay của Viện KSND thị xã An Khê trong công tác đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tập huấn cho 100% Ủy ban nhân dân các xã, phường về nghiệp vụ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ (Công văn số 354/VKS-VP ngày 09/5/2017). Phương pháp, kinh nghiệm, cách làm hay về nghiệp vụ của 06 đơn vị trong kiến nghị phòng ngừa tội phạm và yêu cầu khởi tố chống bỏ lọt tội phạm (Công văn 687/VKS-VP ngày 21/8/2017); Cách làm hay trong công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng báo cáo (Công văn 673/VKS-VP ngày 17/8/2017). Phương pháp, cách làm hay của VKSND huyện Kbang trong thực hiện kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm lĩnh vực giải quyết án dân sự (Công văn số 272/VKS-VP ngày 16/4/2018). Cách làm hay của VKSND huyện Kông Chro và Đak Đoa trong việc ban hành kiến nghị với chính quyền địa phương về các biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm (Công  văn số 382/VKS-VP ngày 21/5/2018); trong công tác ký kết quy chế phối hợp của 03 đơn vị (Công văn 672/VKS-VP ngày 29/8/2018). Phương pháp, cách làm hay của VKSND huyện Kông Chro trong công tác phối hợp, ký kết quy chế phối hợp với UBND và TAND (Công văn 715/VKS-VP ngày 02/10/2019) và 03 Thông báo về các sáng kiến cấp cơ sở đạt xuất sắc, nhân rộng trong toàn Ngành...
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập134
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm125
  • Hôm nay10,681
  • Tháng hiện tại21,617
  • Tổng lượt truy cập4,140,041
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây