Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động công tác kiểm sát qua các giai đoạn lịch sử

Thứ sáu - 08/05/2020 04:14 10.095 0
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020) và 45 năm xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai (27/11/1975 – 27/11/2020)

Bài 3
 
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động công tác kiểm sát qua các giai đoạn lịch sử
 
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân các năm 1960, 1981, 1992 và  2002 đã cụ thể hóa các qui định của Hiến pháp và ngày càng làm rõ hơn vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tuy có ít nhiều thay đổi trong từng giai đoạn cách mạng, nhưng nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm là bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân; bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.


Đồng chí Hà Mạnh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thăm và làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

 
Đến Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã xác định: “Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai) luôn quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn cụ thể để đề ra kế hoạch hoạt động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Trong giai đoạn đầu mới thành lập, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum luôn quán triệt, để thực hiện nghiêm túc đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội ở nước ta, theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã đề ra. Dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố tổ chức để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành nhằm phục vụ có hiệu quả cho công cuộc xây dựng lại Đất nước sau chiến tranh. Với nhiệm vụ chủ yếu lúc bấy giờ là Bảo vệ chính quyền cách mạng.


Đ/c Vũ Đức Khiển và đ/c Dương Thanh Biểu thăm, làm việc và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Viện KSND tỉnh Gia Lai

 
Hiến pháp năm 1980 xác định Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quản lý Nhà nước. Tiếp đến Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981 một lần nữa khẳng định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm pháp chế thống nhất trong cả nước. Trên cơ sở Hiến pháp năm 1980 và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981 chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát đã được xác định rõ hơn về kiểm sát việc tuân theo pháp luật và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (năm 1982) đã cụ thể hoá đường lối chung và xác định các mục tiêu kinh tế xã hội chung trong những năm 80 nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi 02 nhiệm vụ chiến lược cách mạng trong giai đoạn mới là xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ này, ngành Kiểm sát nhân dân tập trung kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với một số ngành trong những lĩnh vực quản lý kinh tế trọng điểm và một số đơn vị sản xuất kinh doanh. Nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế để uốn nắn, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2001, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng tại các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII và các Nghị quyết khác của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, ngành Kiểm sát đã có sự đổi mới về nhận thức, về tổ chức, cán bộ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát. Nhờ thực hiện chủ trương và biện pháp đổi mới đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm. Tập trung lực lượng điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội tham nhũng, buôn lậu, tệ nạn xã hội và một số tội phạm nghiêm trọng khác.


Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thăm, làm việc và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia lai

 
Thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp theo quy định tại Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 21/3/2000, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ và ổn định tổ chức sau khi có sự điều chỉnh về chức năng kiểm sát tuân theo pháp luật và cơ quan điều tra của Viện kiểm sát. Phối hợp với các cơ quan tư pháp của tỉnh, tiến hành rà soát lại thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất tại các cơ quan tư pháp cấp huyện để có hướng bố trí sắp xếp hợp lý, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tăng thẩm quyền mới cho cấp huyện theo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để có khả năng thực hiện thành công chức năng, nhiệm vụ của ngành trong thời kỳ mới.

Thực hiện quy định tại Chỉ thị số 02/2003/CT-VKSTC ngày 09/01/2003 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã tiến hành thực hiện thông khâu công tác Kiểm sát điều tra - Kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm kể từ ngày 17/02/2003. Từ đây, tiến độ giải quyết án đã được rút ngắn hơn so với trước, Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát điều tra vụ án ngay từ đầu đã nắm bắt kỹ nội dung và các chứng cứ trong vụ án nên có nhiều thuận lợi khi tham gia xét xử tại phiên tòa và bảo đảm tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.

Giai đoạn từ 2010 đến năm 2015, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết 08, 49, Kết luận 79 và 92 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội và những chỉ tiêu cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012, Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao. Trong đó tập trung thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”, đổi mới công tác quản lý, xử lý thông tin tội phạm, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chú trọng hơn nữa việc tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm, coi đây là giải pháp tự đào tạo cho Kiểm sát viên. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án hình sự, hạn chế án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, dự báo xu hướng tình hình tội phạm và vi phạm, để làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, từ đó tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, kiến nghị với chính quyền và cơ quan hữu quan có giải pháp phòng, chống vi phạm và tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phương.

Trước yêu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quá trình đổi mới đất nước và sự phát triển của nền kinh tế, chủ trương cải cách tư pháp, đặc biệt là các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” của Ngành, để đạt được mục tiêu đó cần phải có các giải pháp cụ thể, liên tục và kiên quyết, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả nhiều giải pháp có tính chất đột phá, đổi mới hơn, chuyên sâu hơn, tạo nên sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra, điển hình như: Tăng cường ban hành các quy chế phối hợp và quy chế hoạt động của từng đơn vị để làm cơ sở triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức đối thoại công khai, dân chủ với công dân để nắm bắt đầy đủ, chính xác nội dung vụ việc, từ đó xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh vụ việc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chỉ đạo giải quyết và phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; Kiện toàn tổ chức bộ máy của VKSND hai cấp; tổ chức Hội nghị công tác phối hợp liên ngành theo hướng đánh giá chuyên sâu việc thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội; đối với một số vụ án có khó khăn, vướng mắc đã tổ chức họp 3 ngành, mời cấp uỷ tham dự để chỉ đạo giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong công tác phối hợp giải quyết án…

Năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm việc quán triệt thi hành Hiến pháp năm 2013; đồng thời thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 110/KH-VKSTC-V9 ngày 12/12/2014 của Viện trưởng VKSNDTC về thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội. Trong đó tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ, quyền hạn của Ngành. Tập trung tham mưu cho cấp uỷ Đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp và tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện của Đảng trình Đại hội. Ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp và quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, để làm cơ sở triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia góp ý kiến có chất lượng, cùng với toàn Ngành xây dựng Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (Sửa đổi), Bộ luật hình sự (Sửa đổi), Bộ luật dân sự (Sửa đổi), Luật tạm giữ, tạm giam...và phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật, văn bản dưới luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên được đặc biệt chú trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ban cán sự Đảng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Ngành việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy Đảng, phối với với các cơ quan hữu quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần Thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần Thứ XV; đặc biệt là những định hướng lớn của Đảng về tư pháp, đảm bảo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết số 37, số 63 và số 96 của Quốc hội, về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 04/4/2016, về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực Tư pháp; đồng thời ban hành Kế hoạch số 12-KH/BCSĐ ngày 20/4/2016 để triển khai thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Năm 2020, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện trình Đại hội; chủ động lựa chọn, giới thiệu lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết dứt điểm những khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, những vụ, việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công Đại hội Đảng các cấp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội đã được xác định trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” của ngành Kiểm sát nhân dân. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020); 45 năm xây dựng và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tác giả bài viết: Văn phòng Tổng hợp VKSND tỉnh Gia Lai

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay7,487
  • Tháng hiện tại23,608
  • Tổng lượt truy cập12,777,573
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây