Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


VKSND huyện Đak Pơ đề ra 08 nhóm giải pháp để thực hiện tốt 04 khâu công tác đột phá trong 06 tháng đầu năm 2021

Sau khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số:  01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 về công tác của Ngành kiểm sát năm 2021 và Kế hoạch số: 01/KH-VKSTC ngày 15/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã kịp thời triển khai nội dung của Chỉ thị và Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên; ban hành kế hoạch công tác của đơn vị, trong đó chú trọng thực hiện 03 công tác đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021 đó làTiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”; “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới”;Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự”; Bên cạnh đó, đơn vị còn lựa chọn thêm khâu đột phá riêng của đơn vị là Nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, káng nghị theo quy định của pháp luật”.
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã bám sát quy định, yêu cầu của pháp luật, quy chế, quy định và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao cho Ngành để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra ngày từ đầu năm. So với cùng kỳ năm 2020, trong 06 tháng đầu năm 2021 cơ bản đơn vị đã chủ động thực hiện đồng bộ, đạt và vượt các các chỉ tiêu của từng khâu công tác, cụ thể như sau:
- Công tác đột phá Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự.”: Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 02 vụ án hình sự rút kinh nghiệm đồng thời số hóa hồ sơ để cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị tham dự học tập và rút kinh nghiệm; Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm/ 02 kiểm sát viên làm công tác hình sự (Tất cả đều thực hiện số hóa hồ sơ). Thông qua công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, đơn vị đã ban hành 01 bản kiến nghị đối với Tòa án và được Tòa án chấp nhận khắc phục. Trong 06 tháng đầu năm 2021 không xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội, hoặc tuyên phạt bị cáo khác khung hình phạt đề nghị của Viện kiểm sát.
Cử 01 đồng chí Kiểm sát viên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Nâng cao kỹ năng, chất lượng bản luận tội của Kiểm sát viên tại các phiên tòa xét xử các vụ án hình sự” tổ chức sinh hoạt trong chi bộ Viện kiểm sát nhằm tự đào tạo tại chỗ để nâng cao kỹ năng, chất lượng xây dựng bản luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự.

Kiểm sát viên thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa
- Công tác đột phá “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới”: Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, Kiểm sát viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ giỏi một lĩnh vực, biết nhiều lĩnh vực; đồng thời kết hợp chuyển đổi vị trí công tác với đào tạo cán bộ; Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự và xây dựng các phiên tòa số hóa, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp để cán bộ,  Kiểm sát viên trong đơn vị tham dự học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân; Phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Kiểm tra viên, Chuyên viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ trẻ, thúc đẩy phong trào tự học tập, tự nghiên cứu, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ; Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị (01 lần/ 01 Quý) qua kiểm tra đã phát hiện một số thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh.

Đ/c Phạm Bình An  - Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự
 
- Công tác đột phá Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự: Để nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự, đơn vị đã chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức được 05  phiên tòa rút kinh nghiệm (02 phiên tòa vừa tổ chức rút kinh nghiệm, vừa số hóa hồ sơ) để Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ làm nghiệp vụ học hỏi, rút kinh nghiệm; Đơn vị phối hợp cùng Tòa án, Hội đồng phổ biến tuyên truyền pháp luật huyện Đak Pơ, Hội luật gia huyện xây dựng kế hoạch về phiên tòa giả định xét xử vụ án dân sự, dự kiến tổ chức trong quý III/2021.
- Công tác đột phá: Nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật: Đơn vị xác định đây là công tác đột phá riêng của đơn vị nên Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo cán bộ triển khai đồng bộ các giải pháp để công tác đột phá này đạt được những kết quả nổi bật; đơn vị đã ban hành được 04 bản kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự. Đặc biệt thông qua công tác kiểm sát các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ, đơn vị đã kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục và được Tòa án nhân dân huyện chấp nhận. Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, đơn vị đã trực tiếp xây dựng và chủ trì ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát với Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ trong công tác giao gửi bản án, quyết định thi hành án hình sự...

Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án...

Thực hiện tốt công tác kiểm sát việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện.
Kiểm sát công tác Bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam
Ban hành và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ.
Để hoàn thành những nhiệm vụ đã được đề ra, lãnh đạo và tập thể đơn vị đã tập trung vào các nội dung sau: 
Thứ nhất, Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, theo dõi chỉ đạo cụ thể đến từng khâu nghiệp vụ, đặc biệt là các khâu công tác đột phá và các phong trào thi đua được xác định ngay từ đầu năm.
Thứ hai, Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao và các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và giữ gìn sự đoàn kết trong đơn vị. Lãnh đạo đã sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc nhằm phát huy hết năng lực sở trường của từng cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị.
Thứ ba, Lãnh đạo đơn vị yêu cầu từng cán bộ kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động phải xây dựng kế hoạch công tác của từng cá nhân theo mốc thời gian tuần, tháng, quý để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm. Đồng thời trên cơ sở 04 khâu công tác đột phá của đơn vị, Chi bộ đã phân công các đồng chí đảng viên xây dựng các báo cáo sinh hoạt chuyên đề trong năm của Chi bộ gắn với 4 khâu công tác đột phá để nâng cao chất lượng và trách nhiệm của từng đồng chí, đảm bảo các khâu công tác đột phá đều vượt so với chỉ tiêu nghiệp vụ.
Thứ tư, Lãnh đạo đơn vị phân công thêm công việc như Kiểm sát viên làm hình sự phải làm cả công tác giải quyết án dân sự hay Kiểm sát viên làm dân sự phải làm cả án hình sự để qua đó các Kiểm sát viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, bổ trợ cho nhau để giải quyết tốt các khâu công tác của đơn vị.
Thứ năm, Phân công mỗi đồng chí Lãnh đạo (01 đồng chí Viện trưởng và 01 đồng chí Phó Viện trưởng) tổ chức ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự hoặc dân sự để cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị tham dự, học hỏi kinh nghiệm để phục vụ trong quá trình công tác. Kiểm sát viên trong đơn vị cũng đã chủ động số hóa hồ sơ để phục vụ công tác xét xử, báo cáo tham mưu lãnh đạo, phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố hình ảnh bằng chứng cứ, tài liệu tại phiên tòa.
Thứ sáu, Đơn vị đã thực hiện việc kiểm tra chéo định kỳ 04 lần/ năm (mỗi quý/01 lần) giữa các khâu công tác, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và biểu dương những cá nhân thực hiện tốt việc việc lập hồ sơ, sổ sách.
Thứ bảy, Thực hiện thi đua văn hóa công sở và kỷ luật nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đơn vị đã thành lập Tổ Thanh tra kỷ luật công vụ trên cơ sở  Ban thanh tra của Công đoàn. Nhiệm vụ của Tổ thanh tra kỷ luật công vụ là giúp lãnh đạo Viện quản lý cán bộ công chức trong việc sử dụng trang phục, sử dụng thời gian, giờ giấc, kiểm tra nghiệp vụ các khâu công tác theo chỉ đạo của Viện trưởng và hàng tuần trong cuộc họp giao ban cơ quan Tổ trưởng tổ thanh tra sẽ báo cáo trước đơn vị việc chấp hành kỷ luật công vụ từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức trong đơn vị. Kết quả việc chấp hành kỷ luật công vụ của đơn vị được thực hiện rất nghiêm túc.
Thứ tám, căn cứ Kế hoạch công tác của ngành KSND tỉnh Gia Lai về tổ chức “Ngày học tập”, đơn vị thực hiện giành khoảng 30 phút vào đầu giờ buổi sáng hàng ngày để quán triệt, triển khai, cập nhật các quy định mới của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ của Viện KSND cấp trên để cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị kịp thời nắm bắt, thực hiện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây