Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


VKSND thị xã An Khê xác định “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” là công tác đột phá năm 2020

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, người lao động tại đơn vị và để thực hiện tốt 02 khâu công tác đột phá chung của ngành Kiểm sát Gia Lai năm 2020

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã An Khê đã xác định và tổ chức thực hiện ngay công tác đột phá riêng của đơn vị trong năm 2020, đó là: “Cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời được đơn vị cụ thể hóa nội dung, giải pháp, chương trình hành động trong Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 05/02/2020, gắn với việc thực hiện tốt Kế hoạch số 123/KH-VKSTC ngày 16/7/2019 của VKSND tối cao về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và việc thực hiện tốt 02 công tác đột phá chung của ngành Kiểm sát Gia Lai năm 2020: “Đổi mới công tác cán bộ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững đoàn kết; nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; Nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự.”


Tập thể đơn vị VKSND thị xã An Khê

Về mục đích, yêu cầu: Đơn vị xác định nội dung chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác đột phá là: “Cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức người lao động ngành Kiểm sát nhân dân gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác; Tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của đơn vị; Đề cao trách nhiệm, vai trò cùa người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên, liên tục, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá; kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương đối với những cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua này.

Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện phong trào:
Lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị; triển khai thực hiện phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong việc thực hiện văn hóa công sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của địa phương để thu hút, tập hợp tham gia đông đảo của công chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 123/KH-VKSTC ngày 16/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và các văn bản khác của Ngành, địa phương có liên quan đến phong trào thi đua này.
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan. Thủ trưởng đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện văn hóa công sở, thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động thực hiện nghiêm những nội dung của văn hóa công vụ; xây dựng thành các chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, cơ quan … nghiên cứu bổ sung những nội dung của văn hóa công vụ vào Quy chế làm việc của đơn vị. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của đơn vị. Xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện bài trí công sở theo đúng quy định của Ngành, xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Hai là, trách nhiệm của công chức, người lao động trong đơn vị:        
Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật công vụ như: Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành và của đơn vị; khi thực hiện công vụ phải mặc trang phục theo đúng quy định của Ngành, bảo đảm gọn gàng, lịch sự và phải đi giày hoặc dép có quai hậu theo quy định. Không mặc trang phục Ngành đi dự tiệc tùng, ăn uống gây phản cảm; có ý thức tổ chức kỷ luật, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương.
Đối với đồng nghiệp, công chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng. Không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; không hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Phấn đấu thực hiện các nội dung phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của cán bộ làm công tác nghiệp vụ và thực hiện tốt công tác hành chính, hậu cần của người lao động. Tinh thần, thái độ làm việc được nâng cao, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, luôn sẵn sàng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó, tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan.

Trong giao tiếp, làm việc với công dân, phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết công việc của cơ quan và người dân, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân, những vấn đề người dân chưa hiểu rõ luôn giải thích cụ thể, kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật để dân nghe, dân hiểu và tin tưởng vào các cơ quan pháp luật. Thực hiện“4 xin, 4 luôn”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.”

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu theo đúng phương châm của toàn ngành, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, các đồng chí lãnh đạo luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, công tâm, khách quan trong sử dụng và đánh giá cán bộ. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ như: Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm quy định của Đảng, của Ngành về những điều đảng viên, Kiểm sát viên không được làm; cán bộ, đảng viên làm việc trong cơ quan đấu tranh phòng, chống tham nhũng càng phải gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, như: Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không vi phạm pháp luật; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ; Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, không mê tín dị đoan.

Công chức là người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải thực sự công bằng, trách nhiệm, gương mẫu. Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo; phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý. Triển khai đầy đủ các phong trào thi đua, khen thưởng do cấp trên và địa phương phát động, qua đó gắn phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” với phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. Khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm khích lệ tinh thần công chức và người lao động trong đơn vị cùng hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở./.

Tác giả bài viết: Phan Thị Hương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây