Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Kết quả hơn 5 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ tuyên truyền và các cộng tác viên tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Để thực hiện tốt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hằng năm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm sát của ngành Kiểm sát Gia Lai, trong đó chỉ đạo các Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 17 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời yêu cầu quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong đó tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23-8-2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ tuyên truyền và các cộng tác viên tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Cùng với đó, Ngành đã xây dựng và chính thức đưa Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vào hoạt động từ ngày 12/5/2014 (địa chỉ truy cập: www.vksnd.gialai.gov.vn); thành lập Ban biên tập, Ban hành Quy chế hoạt động và có văn bản triển khai cho các Phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát cấp huyện tăng cường viết tin, bài phản ánh các hoạt động của Ngành cũng như tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm để đăng tải trên Trang tin giới thiệu đến độc giả trong và ngoài Ngành.

Ngay sau khi Quốc hội khóa XIII thông qua các đạo luật mới về tư pháp như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 04/4/2016, về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các đạo luật mới về tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
         
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý được tăng cường và thực hiện thường xuyên. 100% cán bộ, công chức, người lao động của ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai được tham dự và nghe quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản pháp luật mới, như: Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV; Các Nghị quyết Trung ương khóa XII; các văn bản pháp luật mới, nhất là các đạo luật về tư pháp mới ban hành có liên quan trực tiếp đến công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015...Viện trưởng VKSND tỉnh đã phát động phong trào học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu rộng các đạo luật mới về tư pháp trong toàn ngành Kiểm sát Gia Lai; đưa việc học tập, quán triệt các đạo luật mới vào đầu giờ các buổi sáng cho đến hết năm 2018 và xem đây là một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt trong việc đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trong tình hình mới. Theo đó, việc học tập, quán triệt luật về tư pháp đã được các đơn vị chủ động lồng ghép trong thời gian đọc báo, triển khai công tác vào đầu giờ các buổi sáng hằng ngày và đã trở thành phong trào học tập chung và là việc làm thường xuyên không thể thiếu của mỗi cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức hơn 20 Hội nghị trực tuyến hai cấp để quán triệt, triển khai thi hành và tập huấn (03 vòng) các đạo luật mới về tư pháp.  Đồng thời 100% cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tham gia 03 Hội nghị trực tuyến tập huấn những điểm mới của các đạo luật về tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức 03 đợt.  

Tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện đã xây dựng 29 Tủ sách pháp luật (Tỉnh: 12, Huyện: 17). Sao gửi hàng trăm văn bản luật, dưới luật và văn bản có liên quan đến 12 Phòng nghiệp vụ và 17 Viện kiểm sát cấp huyện để kịp thời triển khai cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Ngoài ra, còn cung cấp, gửi tới các đơn vị trực thuộc nhiều văn bản pháp luật thông qua “Mạng nội bộ” của Viện kiểm sát tỉnh và thư điện tử (email). Bên cạnh đó, đã thiết kế, xây dựng và đưa vào hoạt động Tủ sách pháp luật điện tử trên Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai. Trong đó: Đã xuất bản và đăng tải trên 50 đầu sách điện tử (ebook); hệ thống các văn bản pháp luật như: Pháp luật về dân sự, hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự; lao động, đất đai, bảo hiểm xã hội, hành chính, tố tụng hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, hộ tịch, hộ khẩu...(Link tải về: http://vksnd.gialai.gov.vn/index.php/download/Ebook-Phap-Luat/). Việc xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử không những phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của Viện kiểm sát hai cấp và còn góp phần phục vụ có hiệu quả cho công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi người dân trên cả nước. Tiết kiệm được chi phí mua sách, dễ dàng sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị điện tử có hệ điều hành.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định tại Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp cũng được đẩy mạnh và đạt kết quả cao. Trọng tâm là phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với nhiều phương pháp, đa dạng về hình thức và phong phú về nội dụng, như: Thông qua xét xử lưu động 828 vụ án hình sự, dân sự tại các xã, thôn, làng, nhất là các vụ án về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và các vụ án “Giết người” có liên quan đến hủ tục lạc hậu “Ma lai”, “Thuốc thư”, các vụ án về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, giao thông đường bộ, ma túy, án dư luận xã hội quan tâm…Viện kiểm sát hai cấp đã trực tiếp phổ biến, giáo dục nhiều quy định của pháp luật tới hàng chục nghìn lượt người dân (điển hình như tại Kbang, Mang Yang, Chư Sê, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Kông Chro, Đak Pơ, Krông Pa, Đak Đoa…).Ngoài ra, tại các phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đã tham gia trên 8.000 phiên tòa, phiên họp; qua đó đã trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân có mặt tại phiên tòa. Qua kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đã tích cực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng nghìn lượt người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù và bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo. Trong thời gian qua, Viện kiểm sát hai cấp đã tiếp hơn 2.272 lượt người dân và định kỳ hằng tháng tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Đã trực tiếp giải thích, cung cấp thông tin, văn bản pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Qua đó hòa giải, tháo gỡ và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, tranh chấp, khiếu kiện…

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Trang thông điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai (địa chỉ truy cập http://vksnd.gialai.gov.vn) được nâng cao cả về nội dung và hình thức. Đã tập trung đăng tải và thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV; việc quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp và công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Thông tin, tuyên truyền về Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; giới thiệu các điểm mới, nội dung sửa đổi, bổ sung của các đạo luật về tư pháp; các mặt hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện chức năng Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; các sự kiện, tin tức thời sự về pháp luật trên địa bàn tỉnh; các thông tin chuyên đề về đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cung cấp và cho phép tải miễn phí các văn bản quy phạm pháp luật...Trong thời gian qua, đã đăng tải trên 500 tin, bài và gần 1.000 bức ảnh trên Trang điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời gửi đăng nhiều tin, bài trên các báo, tạp chí trong và ngoài Ngành như: Tạp chí Kiểm sát, Tạp chí Khoa học Kiểm sát; Tạp chí Tòa án; Báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát online, Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao...

Trong việc thực hiện công tác phụ trách xã, thôn, làng theo sự phân công của các cấp ủy Đảng, VKSND hai cấp đã tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thông qua công tác phụ trách xã, thôn, làng trọng điểm. Đã tổ chức nhiều đoàn công tác xuống cơ sở, bám làng, bám dân; chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền pháp luật, trong đó chú trọng đối tượng là thanh thiếu niên; giúp địa phương xây dựng Tủ sách pháp luật; thường xuyên hỗ trợ, cung cấp bổ sung các văn bản pháp luật và các số báo của Ngành cho cán bộ và nhân dân tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Ngành Kiểm sát đã 02 lần tổ chức Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” (các năm 2016 và 2018), với 20 Đội dự thi đến từ Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh. Nội dung: Tuyên truyền, giới thiệu về Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Cuộc thi đã thu hút gần 200 cán bộ, công chức của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai tham gia thi đấu và cổ vũ. Qua đó, tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập các các đạo luật về tư pháp trong toàn thể cán bộ, công chức ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai, từ đó triển khai áp dụng luật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Thông qua cuộc thi, lan tỏa đến mọi người dân hiểu được trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm”; qua đó, khơi dậy lòng tự hào về Ngành trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, Kiểm sát viên và nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của địa phương và Trung ương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, như: Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu về ngành Kiểm sát nhân dân “Nơi gửi trọn niềm tin”; các chương trình “Tòa tuyên án”; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai sản xuất nhiều phóng sự về các hoạt động công tác của Ngành; phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự trên cơ sở một vụ án có thật xảy ra tại địa phương để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh của 05 Trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Pleiku; được cấp ủy Đảng đánh giá cao và dư luận đồng tình ủng hộ.

Qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân và phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây