Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 06/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 76/KH-VKS về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2020, trong đó nhấn mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020) và 45 năm xây dựng, phát triển của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
         
Về mục đích, yêu cầu:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) góp phần đầu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức của nhân dân về Viện kiểm sát, tạo sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Viện kiểm sát hai cấp chủ động tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các nội dung trọng tâm trong Kế hoạch này, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức các biện pháp thực hiện hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Công tác tuyên truyền, PBGDPL là một trong những nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân được quy định tại Điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 của mỗi đơn vị.

Căn cứ mục đích và yêu cầu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2020 gồm 07 nội dung cụ thể như sau:
Một là, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân; quy định tại Điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 về công tác tuyên truyền, PBGDPL trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong các cơ quan tư pháp và các tầng lớp nhân dân.

Hai là, tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2020; tuyên truyền về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng và áp dụng pháp luật; về đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cải cách tư pháp; về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Ba là, tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội đã được xác định trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. Giới thiệu, phân tích, bình luận về các quy định mới của pháp luật, các chỉ thị công tác, quy chế, quy định, hướng dẫn của Ngành trong các khâu công tác.

Bốn là, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương công tác, sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các hoạt động của Ngành. Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ, bài học kinh nghiệm, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để tiến hành tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Năm là, tuyên truyền về kết quả các mặt hoạt động của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Trọng tâm là các sự kiện, kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; các phong trào thi đua, việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh Người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp; hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III của ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII của Ngành.

Sáu là, tiếp tục thực hiện Kế hoạch 696/KH-VKS ngày 26/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020) và 45 năm xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Phối hợp với các đơn vị trong Ngành thực hiện việc xây dựng, phát sóng phim tài liệu về truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân. Tham gia tích cực các hoạt động thi tìm hiểu 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân; Cuộc thi viết về “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội thao và tham gia tích cực các hoạt động này do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức để chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành. Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành trên Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát tỉnh. 

Bảy là, tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác tuyên tuyền, PBGDPL; tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ, công tác đột phá năm 2020 và các nhiệm vụ đột xuất khác...

Để thực hiện tốt 07 nội dung trọng tâm nêu trên đơn vị đã đề ra 06 biện pháp để tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục đã có, mở thêm các chuyên mục mới trên Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát tỉnh bám sát yêu cầu chính trị của Ngành và địa phương; bảo đảm các thông tin, hình ảnh luôn được cập nhật kịp thời và hấp dẫn để chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Thứ hai, Viện kiểm sát hai cấp phối hợp với các cơ quan báo chí của Ngành để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu báo cáo, tập huấn, triển khai rút kinh nghiệm, triển khai các chỉ thị, chương trình công tác... về thông tin tuyên truyền của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện KSND tối cao; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền.

Thứ ba, phối hợp với Truyền hình kiểm sát nhân dân, Tạp chí Kiểm sát để cung cấp tư liệu, tài liệu, phối hợp xây dựng kịch bản, phim tư liệu, hình ảnh về hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai để tham gia xây dựng phim tài liệu về truyền thống 60 năm xây dựng, phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thứ tư, Viện kiểm sát hai cấp cần linh hoạt áp dụng nhiều phương thức tuyên truyền phù hợp, đa dạng, đúng và sát về nội dung, có hiệu quả cao, cụ thể như: Tuyên truyền qua các hoạt động trực tiếp kiểm sát, tại phiên tòa xét xử lưu động, phiên toà rút kinh nghiệm; kết quả các phong trào thi đua; các hoạt động đoàn thể, văn nghệ, thể thao, các đợt công tác đến cơ sở vùng sâu, vùng xa thuộc các địa bàn Viện kiểm sát được phân công phụ trách...

Thứ năm, tăng cường trao đổi thông tin, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trong vào ngoài Ngành thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân; cán bộ, Kiểm sát viên của các đơn vị tăng cường viết tin, bài, gửi ảnh cho Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát tỉnh, các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành.

Thứ sáu, Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh và Tổ tuyên truyền có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc hoạt động công tác thông tin, tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy (tổng hợp)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây