Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Kết quả, thành tựu và những đóng góp của Viện KSND huyện Đak Pơ trong nhiệm kỳ 2016- 2021 Hội đồng nhân dân huyện

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đak Pơ đã có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh, chính trị tiếp tục được giữ vững và ổn định, nhìn chung tình hình vi phạm và tội phạm trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 có chiều hướng giảm hơn so với các năm trước.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Viện KSND huyện Đak Pơ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của huyện chủ động đề ra các biện pháp giải quyết, kịp thời xử lý theo quy định pháp luật nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


Tập thể Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
 
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã chủ động bám sát Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, các Nghị quyết số 63/2013/QH13, 111/2015/QH13, ngày 27/11/2013 của Quốc hội về công tác tư pháp và tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2004 của Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện để triển khai kế hoạch công tác của Ngành nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố Nhà nước và kiểm sát các hoạt động tư pháp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng tháng, Viện kiểm sát chủ trì họp ba ngành Công an, Viện kiểm sát, Toà án để bàn biện pháp giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và giải quyết án phức tạp, xác định các vụ án điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

* Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự
+ Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tin báo, tố giác tội phạm: 245 tin; Giải quyết: 242 tin; Hiện còn: 03 tin. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện KSND huyện Đak Pơ đã tiến hành 37 cuộc kiểm sát trực tiếp trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ, Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm sát đơn vị đã ban hành 16 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm. Các bản kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận.


Trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ
 


Trực tiếp kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ

 
+ Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: Thực hiện chủ trương “Tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát, Công an và Hạt kiểm lâm trong việc tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp khởi tố và không khởi tố của của Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm nhằm tránh bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội ; Phối hợp các cơ quan đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra giải quyết các vụ án, thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm sát điều tra, kịp thời phát hiện thiếu sót để yêu cầu khắc phục nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra việc làm oan người vô tội.
Qua công tác kiểm sát hoạt động điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát đã ban hành 07 bản kiến nghị yêu cầu Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ khắc phục vi phạm. Các bản kiến nghị được Cơ quan CSĐT – Công an huyện chấp nhận khắc phục.
Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%. Không có vụ án nào quá hạn luật định, số bị can truy tố đúng tội, đúng pháp luật, đạt 100%.
Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Viện kiểm sát tiến hành chủ trì họp ba ngành (Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát – Tòa án) để bàn giải quyết các tin báo và vụ án phức tạp, đã xác định 24 vụ án điểm.


Viện KSND huyện Đak Pơ chủ trì họp ba Ngành (Công an – Viện kiểm sát – Tòa án)
         
Qua công tác kiểm sát hoạt động xét xử và kiểm sát các án văn của Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ, Viện kiểm sát đã ban hành 06 bản kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện trong công tác xét xử án hình sự, các bản kiến nghị được Tòa án nhân dân huyện chấp nhận khắc phục.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện kiểm sát đã phối hợp cùng Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức 32 phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, trong đó có 11 phiên tòa xét xử được thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ, hình ảnh tại phiên tòa; 26 phiên tòa xét xử lưu động.


Phiên tòa xét xử lưu động
 


Phiên tòa rút kinh nghiệm và thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự

 
+ Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
- Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam: Hàng ngày và định kì hàng quý, 06 tháng đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đak Pơ theo quy định (20 cuộc). Qua kiểm sát, phát hiện Nhà tạm giữ Công an huyện còn để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót nên đã ban hành 06 bản kiến nghị riêng, các bản kiến nghị được Nhà tạm giữ Công an huyện chấp nhận khắc phục.
Trong quá trình kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát đều mời đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tham gia theo quy chế phối hợp. Đạt 100% chỉ tiêu đặt ra.
 

TTKS tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Đak Pơ

 
- Kiếm sát thi hành án hình sự: Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tất cả các bản án của Tòa án có hiệu lực đều được đưa ra thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Viện kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Pơ (27 cuộc), đã ban 16 bản kiến nghị, 01 bản Kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự. Các bản kháng nghị, kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục.
 

TTKS tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đak Pơ
 


TTKS tại UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện

 
* Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự
+ Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật: Viện kiểm sát đã chủ động thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; kiểm sát 100% thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp, tham gia 100% các phiên Tòa thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia theo quy định, tham gia 100% các phiên họp giải quyết vụ việc.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã phối hợp với Tòa án tổ chức 11 phiên tòa rút kinh nghiệm; Ban hành 07 bản kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ yêu cầu khắc phục một số vi phạm trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động. Các bản kiến nghị được Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ chấp nhận khắc phục.


Phiên tòa rút kinh nghiệm và thực hiện số hóa vụ án dân sự
 
+ Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Viện kiểm sát đã kiểm sát 100% các quyết định về thi hành án nhằm bảo đảm các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành đúng pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, cơ quan Nhà nước, bảo đảm sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đak Pơ (06 cuộc), ban hành 07 bản kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ khắc phục vi phạm. Các bản kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục.
            
          
* Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp: Trong nhiệm kỳ 2016-2021 không có trường hợp nào khiếu kiện đông người.
Viện kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ. Đã ban hành các bản kết luận yêu cầu khắc phục vi phạm; Yêu cầu tự kiểm tra việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

* Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương: Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện kiểm sát luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác tham mưa cho cấp ủy đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đơn vị được cấp ủy giao nhiệm vụ phối hợp theo dõi, giúp đỡ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, trong nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và Trường mẫu giáo Anh Đào tiến hành tuyên truyền pháp luật cho người dân trong làng được phân công phụ trách về các quy định của pháp luật liên quan đến Luật giao thông đường bộ; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình, hôn nhân cận huyết thống và các quy định về bảo hiểm...giải đáp thắc mắc của người dân làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, góp phần nâng cao nhận thức và việc chấp hành pháp luật của người dân; nhân dịp đầu năm học 2019 – 2020 ba đơn vị đã tặng cho các cháu lớp mầm non tại làng 01 nhà banh trị giá 13.000.000 đồng.
         

Tặng nhà banh cho các em học sinh mầm non tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An
             
Phối hợp với Hội Luật gia, Hội Liên hiệp phụ nữ và các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân tại xã Hà Tam và Yang Bắc, Cư An, Phú An liên quan như tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, tình trạng chế tạo sử dụng súng tự chế, pháp luật về an toàn giao thông, pháp luật về thi hành án dân sự; Tổ chứ các phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến giúp người dân nhận thức rõ các quy định của pháp luật.
           

Tuyên truyền pháp luật tại các làng, xã trên địa bàn huyện
 


Phối hợp tổ chức Phiên tòa giả định

Bên cạnh đó, đơn vị nhận giúp đỡ 01 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (địa chỉ đỏ) trên địa bàn xã Tân An, huyện Đak Pơ. Trong các dịp Lễ, Tết, đơn vị đã thăm chúc tết và tặng quà cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (SN: 1972), trú tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Đến tháng 5/2020, đơn vị được cấp ủy giao theo dõi, giúp đỡ 07 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ thoát nghèo và xây dựng nhà vệ sinh. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan cùng thực hiện các giải pháp để giúp đỡ các hộ gia đình này nâng cao chất lượng đời sống, sớm vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, hàng năm, đến các dịp lễ, tết đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ hưu trí hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo và truyền thống uống nước nhớ nguồn.


Thăm, chúc tết và tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
               

Thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ hưu trí của Ngành KSND
 
* Công tác đoàn thể, và phòng chống dịch bệnh Covid 19

- Trong nhiệm kỳ 2016-202, Công đoàn Viện KSND huyện Đak Pơ đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích của đoàn viên, cán bộ công chức, người lao động như: Hằng năm đều tổ chức hội nghị người lao động để nghe ý kiến đóng góp của các đoàn viên với Cơ quan, Công đoàn. Trong cơ quan đoàn viên được tham gia ý kiến trong việc xây dựng và triển khai các văn bản về kế hoạch chương trình công tác, chế độ chính sách, quy định của cơ quan liên quan đến cán bộ công chức, người lao động; Công đoàn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của đoàn viên, cán bộ công chức.
                                                                     
Công đoàn VKSND huyện Đak Pơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
- Công tác của đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Hàng năm, đoàn viên thanh niên Viện KSND huyện Đak Pơ luôn tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Tổ chức Đoàn luôn kịp thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ để phát huy những thế mạnh, kịp thời khắc phục những hạn chế, góp phần đưa tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh.


Đoàn viên, thanh niên tặng quà cho các em học sinh
             
- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua Viện KSND huyện Đak Pơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế, ngăn ngừa thấp nhất tình trạng bệnh dịch lây lan. Kịp thời quán triệt các văn bản mới về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.


Viện KSND huyện Đak Pơ thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19

 
* Một số kết quả đạt được

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp: Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, xét xử được tăng cường; chú trọng thực hiện các biện pháp chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn, tiến hành số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, nghiệp vụ...Qua đó, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên.
Để đạt được những thành tích đó, Lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị phải thực hiện có hiệu quả những nội dung:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Thứ hai, Mỗi cán bộ kiểm sát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng công tác, thực hiện nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

Thứ ba, Chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định để thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, về tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thứ tư, Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết tốt các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

Thứ năm, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và năm đức tính của người cán bộ kiểm sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, những việc làm đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng, lợi ích của nhân dân.

Thứ sáu, Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước, những đóng góp quan trọng của ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nói riêng.

* Xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ngành, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, trên cơ sở tình hình thực tiễn và kết quả đạt được, Viện KSND huyện Đak Pơ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, thực hiện tốt Luật tổ chức Viện kiểm sát năm 2014 và các Luật, Bộ luật liên quan đến công tác kiểm sát.

Thứ hai, Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đây là giải pháp cơ bản đầu tiên của nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm. Tăng cường chỉ đạo Kiểm sát viên thực thi đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, các trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ và các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân. Tăng cường đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thứ ba, Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố: Phối hợp với CQĐT và Tòa án xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, án dư luận xã hội quan tâm, nhất là tội phạm về môi trường, tội phạm liên quan đến lâm luật, tội phạm hoạt động tín dụng đen và tội phạm xâm hại trẻ em. Đối với việc giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng, các vụ án phức tạp phải chủ động báo cáo, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và thỉnh thị Viện KSND cấp trên; đồng thời chủ trì họp liên ngành bàn biện pháp thống nhất giải quyết; tích cực áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Thứ tư, Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự: Nâng cao chất lượng việc xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự; không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc bản án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để nâng cao chất lượng cán bộ Kiểm sát viên trong hoạt động xét xử. Chủ động triển khai các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bản án, quyết định bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Thứ năm, Công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự: Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác trực tiếp kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, nhất là việc kiểm sát đột xuất tại cơ sở giam giữ. Kịp thời kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm theo thẩm quyền. Không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả các bản kiến nghị; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Pháp chế HĐND huyện tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực công tác này.

Thứ sáu, Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, vụ án có quan điểm khác nhau hoặc có vướng mắc về nhận thức pháp luật, Kiểm sát viên phải báo cáo tập thể lãnh đạo đơn vị cho ý kiến, Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo giải quyết, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong lĩnh vực này.

Thứ bảy, Công tác kiểm sát thi hành án dân sự  và thi hành án hành chính: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính; tiến hành trực tiếp kiểm sát cơ quan Thi hành án dân sự. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các bản kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm và công tác phúc tra. Kiểm sát chặt chẽ việc ban hành các quyết định về thi hành án, việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, việc trả lại đơn, hoãn, tạm đình chỉ và cưỡng chế thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thứ tám, Công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý đơn theo quy định của Ngành. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. Tăng cường trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn tư pháp tại các cơ quan tư pháp, kịp thời ban hành các bản kiến nghị theo thẩm quyền.

Thứ chín, Chú trọng công tác giúp đỡ thôn, làng, các hộ nghèo theo sự phân công của Huyện ủy. Tăng cường phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây