Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện KSND huyện Chư Prông gắn liền sinh hoạt chuyên đề với nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn

Thứ năm - 28/04/2022 04:33 1.002 0
Sinh hoạt chuyên đề là một trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, góp phần phát huy tinh thần thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị và phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được Chi bộ phân công.
Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề, hàng quý Chi bộ Viện KSND huyện Chư Prông đã thực hiện nghiêm túc tổ chức triển khai việc sinh hoạt chuyên đề,  phổ biến quán triệt đến từng đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.
Sinh hoạt chuyên đề không chỉ “mang tính hình thức”
Chi bộ Viện KSND huyện Chư Prông hiện có 11 đảng viên với Cấp ủy gồm 03 đồng chí, được đánh giá là một trong những Chi bộ vững mạnh đi đầu tại địa phương. Chi bộ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo các mặt công tác đạt kết quả cao. Hàng năm, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của tỉnh và kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Huyện ủy. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thực hiện nghiêm việc sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và định kỳ mỗi quý một lần tiến hành phân công cán bộ, đảng viên thực hiện chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định.
Để phát huy tối đa ý nghĩa của việc sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Viện KSND huyện Chư Prông luôn chú trọng việc lựa chọn các chuyên đề theo định hướng của Cấp ủy cơ sở cũng như Đảng ủy cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề cũng có thể biểu dương những điển hình tiên tiến, ưu tú hay những việc tốt để đảng viên học tập, không để việc sinh hoạt chuyên đề chỉ mang tính hình thức, đối phó. Qua mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ Viện KSND huyện Chư Prông đều để các đồng chí đảng viên thảo luận về các nội dung của chuyên đề, liên hệ với bản thân, chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; các vấn đề, nhất là các khiếm khuyết, hạn chế của chi bộ, của đơn vị và của từng đảng viên được đưa ra phân tích, làm rõ… nhằm khẳng định cái đúng, phê bình và đấu tranh với cái sai. Qua đó, tổ chức và đảng viên tích cực được biểu dương, được động viên và tiếp tục phát huy; các cá nhân có sai sót, hạn chế được góp ý, rút kinh nghiệm nhằm sửa chữa hoàn thiện hơn.. Từ đó giúp nhận thức của đảng viên trong Chi bộ được nâng lên, tiếp nhận được nhiều thông tin, bổ sung kiến thức mới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh trong thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, thông qua việc thảo luận về những vấn đề liên quan giúp đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát hiện những sai lầm, khuyết điểm để sửa chữa không chỉ đối với bản thân người được phê bình mà còn đối với tất cả đảng viên trong chi bộ; dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tạo không khí cởi mở để đảng viên phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Viện kiểm sát

Sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.
Thông qua các chuyên đề sinh hoạt hàng quý, Chi bộ luôn thể hiện được khả năng định hướng, dẫn dắt, quyết định các hoạt động của đơn vị cùng các hoạt động của đảng viên trong khuôn khổ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.
Thời gian qua, Chi bộ Viện KSND huyện Chư Prông luôn nghiêm túc thực hiện và duy trì việc sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần. Các chuyên đề Chi bộ lựa chọn đều là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như “Học tập Hồ Chí Minh về xây dựng phương pháp làm việc khoa học tại Chi bộ Viện kiểm sát”, “Nói đi đôi với làm gắn với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm”, “Trách nhiệm, vai trò của đảng viên trong tự phê bình và phê bình ở Chi bộ Viện kiểm sát”, “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng”, “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác Kiểm sát thi hành án hình sự nhằm đảm bảo hiệu lực Bản án, Quyết định của Tòa án, góp phần bảo đảm Pháp chế Xã hội chủ nghĩa”, “Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong kiểm sát cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản là đất đai trong thi hành án trên địa bàn huyện Chư Prông”,...
Qua mỗi chuyên đề, Chi bộ đều lựa chọn và lồng ghép những vấn đề thực tiễn tại đơn vị, qua đó vai trò lãnh đạo của Chi bộ thông qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề là tác động, thúc đẩy, định hướng, giám sát và kiểm tra để đơn vị và mỗi cá nhân hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Thông qua mỗi chuyên đề sinh hoạt, công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được đặt song song, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là để thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn và thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng chính là để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cùng với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý điều hành thì việc lựa chon tổ chức sinh hoạt chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Viện KSND huyện Chư Prông tại địa phương. Đơn vị Viện KSND huyện Chư Prông vinh dự 03 năm 2019, 2020, 2021 được Viện KSND tối cao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua khối; Chi bộ Viện kiểm sát được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chi bộ Viện kiểm sát là một trong 11 tổ chức cơ sở đảng được tặng Giấy khen“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề
Để chất lượng sinh hoạt chuyên đề ngày càng được nâng cao và phát huy tối đa vai trò cũng như ý nghĩa của sinh hoạt chuyên đề, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, cần tăng cường tuyên truyền và quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao nhận thức của đảng viên về vai trò và tầm quan trọng của sinh hoạt Chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng.
Thứ hai, cần xây dựng kế hoạch sinh hoạt và dự kiến chuyên đề sinh hoạt ngay từ đầu năm để tạo tính chủ động và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho mỗi buổi sinh hoạt chuyên để. Bên cạnh đó, để đảm bảo thời gian chuẩn bị và tính chủ động cho đảng viên được phân công xây dựng nội dung chuyên đề sinh hoạt mỗi quý, ngay trước khi sinh hoạt chi bộ tháng đầu tiên của quý, Chi ủy sẽ tiến hành họp và thảo luận, lựa chọn chuyên đề sinh hoạt quý. Chuyên đề được lựa chọn phải gắn liền với những nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tư tưởng, đạo đức cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn liền với những vấn đề thực tiễn tại đơn vị.
Thứ ba, lựa chọn đảng viên chuẩn bị nội dung chuyên đề. Sau khi xây dựng và lựa chọn được chuyên đề sinh hoạt phù hợp, Chi ủy tiếp tục lựa chọn và phân công đảng viên xây dựng nội dung chuyên đề bằng văn bản. Mỗi chuyên đề sẽ có nội dung, mục đích và ý nghĩa khác nhau, do đó cần lựa chọn đảng viên phù hợp, là người có khả năng biên tập, trình bày và am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị nội dung chuyên đề bằng văn bản, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, giúp nội dung chuyên đề được xây dựng có tính khoa học và có sức thuyết phục hơn.
Thứ tư, đảm bảo tính dân chủ trong sinh hoạt chuyên đề. Mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề phải tạo được không khí cởi mở chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực.
Thứ năm, cần đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề. Thông thường các đảng viên được phân công thường lựa chọn hình thức thuyết trình văn bản để trình bày chuyên đề sinh hoạt. Tuy nhiên, phương pháp này thường làm người nghe tiếp thu bị động nội dung sinh hoạt. Vì vậy cần tăng cường tương tác, trao đổi giữa người trình bày với các đảng viên trong Chi bộ, lựa chọn hình thức truyền tải nội dung một cách chủ động và sinh động hơn như thuyết trình bằng Slide, lồng ghép các video, hình ảnh, các thước phim tư liệu liên quan đến chuyên đề để tạo hứng thú cho người nghe. Bên cạnh đó, người thuyết trình có thể thiết kế các câu hỏi liên quan đến chuyên sinh hoạt để đảng viên trong Chi bộ cùng tìm hiểu, trả lời...
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay3,368
  • Tháng hiện tại75,352
  • Tổng lượt truy cập17,700,343
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây