Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện KSDND huyện Đak Pơ xác định 05 công tác đột phá trong năm 2022

Thứ sáu - 11/02/2022 01:38 640 0
Thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” và 04 mục tiêu của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2022.
Đó là: “Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp liêm chính, nghiêm minh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Ngoài 03 công tác đột phá mà Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai lựa chọn bao gồm:
(1). Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
(2). Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới.
(3). Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị và kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án trong giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ xác định thêm công tác đột phá riêng của đơn vị trong năm 2022 là:
(4). Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự.
(5) Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.
Để thực hiện có hiệu quả các công tác đột phá của đơn vị trong năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện các công tác đột phá này cụ thể như sau:
* Thứ nhất, Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
- Lãnh đạo đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành trong các khâu công tác đặc biệt là khâu Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; Bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho các Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 của Liên ngành Trung ương, tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm 100% các đơn vị Công an cấp xã.
- Tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm; bảo đảm 100% các nguồn tin đều được Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp nhận, thụ lý, giải quyết và kiểm sát đúng quy định của pháp luật
- Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, các trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ và các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân.
- Tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ (02 cuộc) và Hạt kiểm lâm huyện Đak Pơ (01 cuộc).
- Ban hành 02 bản kiến nghị trong khâu công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ hoặc Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; 02 bản kiến nghị đối với Cơ quan, tổ chức phòng ngừa vi phạm và tội phạm trên địa bàn huyện.
- Phân công 01 đồng chí Kiểm sát viên theo dõi khâu công tác này và giúp Viện trưởng trong việc đôn đốc Điều tra viên trực tiếp giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và đôn đốc các Kiểm sát viên khác kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành nói chung và quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện Đak Pơ trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

VKSND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, triển khai các giải pháp thực hiện 04 công tác đột phá trong năm 2021

* Thứ hai, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới.
- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, Kiểm sát viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành tạo điều kiện cho cán bộ giỏi một lĩnh vực, biết nhiều lĩnh vực; đồng thời kết hợp chuyển đổi vị trí công tác với đào tạo cán bộ nhằm khắc phục hạn chế sức ỳ cán bộ ở lâu tại một vị trí, một lĩnh vực, đơn vị công tác, tạo điều kiện cho cán bộ thay đổi môi trường công tác, được tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
- Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và kỹ năng nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022 tiếp tục cử cán bộ tham dự đầy đủ, có chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát và kỹ năng nghiệp vụ tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tốt mới có đội ngũ cán bộ có chất lượng, có năng lực, đủ bản lĩnh để đảm nhiệm công tác được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đào tạo tại chỗ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Thực hiện tốt phương châm “cầm tay chỉ việc”, phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm hoặc Kiểm sát viên ở ngạch trên hướng dẫn, kèm cặp các thao tác nghiệp vụ, những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình hoạt động thực tiễn cho Kiểm tra viên, chuyên viên ngạch dưới hoặc mới vào Ngành nhằm đào tạo cán bộ vừa hồng, vừa chuyên. Thúc đẩy phong trào tự học tập, tự nghiên cứu, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các bộ phận trong đơn vị góp xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động.
 - Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chỉ có đánh giá đúng, thực chất cán bộ mới bố trí, sử dụng cán bộ một cách hợp lý nhằm phát huy năng lực của cán bộ. Đánh giá cán bộ là yếu tố thường xuyên trong quá trình quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ. Phải lấy hiệu quả hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ làm thước đo chủ yếu đánh giá cán bộ. Thực hiện mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong đánh giá. Đối với lãnh đạo quản lý phải xem xét kết quả chỉ tiêu công tác của đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách để đánh giá, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Thực hiện việc đánh giá đúng năng lực, sở trường của từng cán bộ một cách công tâm, công bằng giúp cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ phát huy được sở trường của mình từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, kiểm sát viên đăng ký tham gia các lớp học. Chủ động liên hệ với cấp ủy địa phương và các cơ sở đào tạo để cử công chức tham gia học Thạc sỹ luật, trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước các ngạch, các lớp tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc ngoài giờ làm việc.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả mô hình “Thư viện điện tử”, “Tủ sách pháp luật điện tử” tại cơ quan để cùng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.
- Tổ chức “Ngày học tập” tại đơn vị để quán triệt, cập nhật quy định mới của pháp luật và văn bản hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, truyền và nhận văn bản; số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự và các công tác khác; số hóa văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo rút kinh nghiệm của Ngành.
- Tổ chức thực hiện Quy trình “số hóa hồ sơ, tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử án hình sự”. Quy trình này được xây dựng và áp dụng từ giai đoạn THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đến giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Mở rộng số hóa hồ sơ dân sự, phối hợp với Tòa án tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại các phiên tòa xét xử vụ án dân sự.
* Thứ ba, Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị và kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án trong giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính.
- Phân công 01 đồng chí Phó viện trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo khâu công tác kiểm sát dân sự và bố trí 01 kiểm sát viên trực tiếp làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính.
- Lãnh đạo Viện quản lý chặt chẽ công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của đơn vị
- Đề ra các giải pháp chi tiết, cụ thể để nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ kiểm sát; xây dựng hồ sơ kiểm sát, báo cáo đề xuất quan điểm đường lối giải quyết vụ án và xây dựng Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên bảo đảm đúng Quy chế của ngành.
- Bố trí sắp xếp cán bộ, Kiểm sát viên có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và duyệt án dân sự, gắn chất lượng vào việc bình xét thi đua.
- Lãnh đạo Viện tổ chức cho Cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát án dân sự rút kinh nghiệm ở đơn vị mình thông qua các thông báo rút kinh nghiệm của Ngành.
- Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị và kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án trong giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính.
* Thứ tư, Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự.
- Để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các kỹ năng hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự. Qua đó thể hiện vị thế, vai trò và trách nhiệm của Kiểm sát viên – đại diện Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố nhà nước đưa bị cáo ra và buộc tội bị cáo tại phiên tòa. Bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đảm bảo để những người tham gia tố tụng tại phiên tòa thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng luật định, nâng cao chất lượng tranh tụng dân chủ, công khai trong khuôn khổ pháp luật.
- Trong năm 02 đồng chí Lãnh đạo Viện trực tiếp THQCT và KSXXHS ít nhất 04 vụ/02 lãnh đạo để toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị tham dự học tập nhằm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm cho Kiểm sát viên, nhất là kỹ năng đối đáp, tranh luận tại phiên tòa.
- Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên quán triệt, theo dõi, đôn đốc kiểm tra hàng tuần, kiểm tra đột xuất hồ sơ kiểm sát án hình sự; yêu cầu Kiểm sát viên phải nắm chắc hồ sơ vụ án, nắm chắc tình tiết, chứng cứ vụ án; chuẩn bị kỹ càng Luận tội, Đề cương xét hỏi...
- Lãnh đạo chọn dự từ 01 đến 02 phiên tòa bất thường, không báo trước cho Kiểm sát viên biết trước để phát huy năng lực tư duy, tự chủ, nhanh nhạy, sắc bén khi sử lý tình huống và có phản ứng kịp thời; tiến hành quay camera và ghi âm để họp rút kinh nghiệm cho các Kiểm sát viên tại đơn vị.
- Chú trọng sử dụng phương tiện công nghệ thông tin trong việc “Số hóa hồ sơ” và thực hiện việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa, đặc biệt đối với những phiên tòa bị cáo chối tội, các vụ án phức tạp, vụ án đồng phạm đông bị cáo tham gia với các vai trò khác nhau. Lưu ý khi công bố công khai các tài liệu chứng cứ cần bảo đảm thực hiện đúng quy định về bảo mật thông tin khi áp dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành nói chung và quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc tổ chức “phiên tòa rút kinh nghiệm” theo tinh thần cải cách tư pháp, bảo đảm phiên tòa được diễn ra một cách trang nghiêm, công bằng, trật tự, kỷ cương, an toàn.
- Lãnh đạo đơn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành trong các khâu công tác đặc biệt là khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự; Bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho các Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xét hỏi cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng hình sự.
* Thứ năm, Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.
- Kiểm sát 100% các quyết định về thi hành án hình sự của Tòa án, bảo đảm đúng thời hạn, thẩm quyền ra quyết định và cả nội dung của quyết định; kịp thời phát hiện sai sót của các quyết định thi hành án hình sự; yêu cầu hủy bỏ các quyết định hoãn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành án không đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp Tòa án chậm ra quyết định thi hành án; Công an chậm áp giải, chậm ra quyết định truy nã và các trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, không tự nguyện thi hành án trốn ngoài xã hội, nắm chắc kết quả truy bắt đối tượng đi chấp hành án bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.
- Tổng hợp các tồn tại, vi phạm trong công tác thi hành án hình sự của Tòa án để ban hành ít nhất 01 văn bản kháng nghị hoặc kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Viện trong công tác chỉ đạo, điều hành khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự, để khâu công tác này đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.
- Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự theo Hướng dẫn số: 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của Viện KSND tối cao.
- Định kỳ hằng tháng, Cán bộ đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự phối hợp cán bộ Tòa án để tiến hành rà soát việc ban hành các quyết định thi hành án hình sự; tránh trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Tòa án quên ra quyết định thi hành án, bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.
- Định kỳ hằng tháng, Cán bộ đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự phối hợp cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền để rà soát việc tiếp nhận, tổ chức thi hành quyết định thi hành án hình sự, trong đó chú ý đến việc nhận quyết định thi hành án đối với những trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng đang tại ngoại để đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án đúng quy định pháp luật.    
- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt hoạt động gửi bản án, quyết định, ra quyết định thi hành án hình sự, ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự và gửi quyết định thi hành án hình sự; không để xảy ra trường hợp án có hiệu lực pháp luật mà bỏ quên không được đưa ra thi hành     
- Phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và tổng hợp những tồn tại, thiếu sót qua các cuộc trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát cho cán bộ Công an và UBND đảm nhiệm công tác thi hành án hình sự tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ngành trong năm 2022, thì toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ quyết tâm phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Ngành, gương mẫu đi đầu trong công tác; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2022.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập161
  • Hôm nay102,602
  • Tháng hiện tại491,342
  • Tổng lượt truy cập12,566,881
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây