Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Chú trọng thực hiện có hiệu quả các công tác đột phá trong năm 2021

Thứ sáu - 02/07/2021 02:26 673 0
Thực hiện Chỉ thị số: 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2021 và Kế hoạch số: 01/KH-VKSTC ngày 15/01/2021 của Viện KSND tỉnh Gia Lai về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021.
Viện KSND huyện Đak Pơ đã kịp thời triển khai nội dung của Chỉ thị và Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên; ban hành kế hoạch công tác của đơn vị, trong đó chú trọng thực hiện 03 công tác đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021 đó làTiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”; “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới”;Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự”; Bên cạnh đó, đơn vị còn lựa chọn thêm khâu đột phá riêng của đơn vị là Nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật”.
Đ/c Phạm Bình An – Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ triển khai nhiệmvụ để thực hiện các công tác đột phá trong năm 2021
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã bám sát quy định, yêu cầu của pháp luật, quy chế, quy định và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao cho Ngành để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra ngày từ đầu năm. Cơ bản, trong 06 tháng đầu năm 2021 đơn vị đã chủ động thực hiện đồng bộ, đạt và vượt các các chỉ tiêu của từng khâu công tác, đặc biệt là các công tác đột phá trong năm 2021, trong đó:
* Công tác đột phá Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự.”: Lãnh đạo đơn vị gồm 01 đồng chí Viện trưởng và 01 đồng chí Phó Viện trưởng đã trực tiếp Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 02 vụ án hình sự rút kinh nghiệm đồng thời số hóa hồ sơ để cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị tham dự học tập và rút kinh nghiệm. Đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm/ 02 kiểm sát viên làm công tác hình sự (trong đó có 06 phiên tòa số hóa hồ sơ). Sau mỗi phiên tòa lãnh đạo Viện kiểm sát và Tòa án chủ trì họp góp ý đối với Kiểm sát viên và Hội đồng xét xử nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với Kiểm sát viên và Hội đồng xét xử trong thời gian tới.
Thông qua công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, đơn vị phát hiện một số vi phạm của Tòa án nên đã ban hành 01 kiến nghị đối với Tòa án, được Tòa án tiếp thu và khắc phục.
Đơn vị đã đặc biệt chú trọng sử dụng phương tiện công nghệ thông tin trong việc “Số hóa hồ sơ” và thực hiện việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Đặc biệt để thực hiện có hiệu quả công tác đột phá này, Viện kiểm sát đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, đồng thời “số hóa hồ sơ” công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đối với một vụ án hình sự mà quá trình điều tra, truy tố các bị cáo thường xuyên thay đổi lời khai, quanh co chối tội.
Đ/c Phạm Bình An – Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ vụ án
* Công tác đột phá “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới”: Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, Kiểm sát viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ giỏi một lĩnh vực, biết nhiều lĩnh vực; đồng thời kết hợp chuyển đổi vị trí công tác với đào tạo cán bộ nhằm khắc phục hạn chế sức ỳ cán bộ ở lâu tại một vị trí, một lĩnh vực công tác, tạo điều kiện cho cán bộ thay đổi môi trường công tác, được tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tốt mới có đội ngũ cán bộ có chất lượng, có năng lực, đủ bản lĩnh để đảm nhiệm công tác được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đào tạo tại chỗ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Theo đó Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự và xây dựng các phiên tòa số hóa, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp (04 phiên tòa/ 02 lãnh đạo) để cán bộ,  Kiểm sát viên trong đơn vị tham dự học hỏi, đút rút ra kinh nghiệm nghiệp vụ cho bản thân; Lãnh đạo đơn vị còn phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên mới được bổ nhiệm, chuyên viên mới được tuyển dụng theo hình thức cầm tay chỉ việc để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ trẻ, thúc đẩy phong trào tự học tập, tự nghiên cứu, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ.
Ngoài ra đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị (01 lần/ 01 Quý) qua kiểm tra đã phát hiện một số thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, những ưu điểm cần được động viên nhân rộng để phát huy nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
         
Chủ động liên hệ với cấp ủy địa phương và các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn để cử công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc ít người..
Công tác quản lý, giáo dục công chức, người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, xuyên suốt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả, qua đó tăng cường đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức để kịp thời động viên, giúp đỡ. Quán triệt cho cán bộ, công chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện bè phái cục bộ.
* Công tác đột phá Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự: Để nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự, đơn vị đã chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức được 05  phiên tòa rút kinh nghiệm (02 phiên tòa vừa tổ chức rút kinh nghiệm, vừa số hóa hồ sơ) để Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ làm nghiệp vụ học hỏi, rút kinh nghiệm; Đơn vị phối hợp cùng Tòa án, Hội đồng phổ biến tuyên truyền pháp luật huyện Đak Pơ, Hội luật gia huyện xây dựng kế hoạch về phiên tòa giả định xét xử vụ án dân sự, dự kiến tổ chức trong quý III/2021.

                            
Thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ tại phiên tòa xét xử án dân sự
* Công tác đột phá: Nâng cao chất lượng kiểm sát các Quyết định thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật: Đơn vị xác định đây là công tác đột phá riêng của đơn vị nên Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo cán bộ triển khai đồng bộ các giải pháp để công tác đột phá này đạt được những kết quả nổi bật; Đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Viện trong công tác chỉ đạo, điều hành khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự, để khâu công tác này đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.
Kiểm sát 100% các quyết định về thi hành án hình sự của Tòa án, bảo đảm đúng thời hạn, thẩm quyền ra quyết định và cả nội dung của quyết định; kịp thời phát hiện sai sót của các quyết định thi hành án hình sự. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp Tòa án chậm ra quyết định thi hành án.
Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt hoạt động gửi bản án, quyết định, ra quyết định thi hành án hình sự, ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự và gửi quyết định thi hành án hình sự.
Đơn vị đã trực tiếp xây dựng và chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức ký kết Quy chế phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự theo Hướng dẫn số: 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của Viện KSND tối cao.
                            
Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án...
Định kỳ hằng tháng, cán bộ đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự phối hợp cán bộ Tòa án để tiến hành rà soát việc ban hành các quyết định thi hành án hình sự; tránh trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Tòa án quên ra quyết định thi hành án, bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.
Trong 06 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã ban hành được 04 bản kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự. Đặc biệt thông qua công tác kiểm sát các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ, đơn vị đã kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục và được Tòa án nhân dân huyện chấp nhận.
Bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, trên cơ sở tình hình thực tiễn và kết quả đạt được, tiến độ thực hiện công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021, đối chiếu với Chỉ thị số: 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Kế hoạch công tác năm đã đề ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ xác định nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm là thực hiện có hiệu quả 03 công tác đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và của đơn vị trên tất cả các lĩnh vực. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ngành trong 06 tháng cuối năm 2021, thì toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Ngành, gương mẫu đi đầu trong công tác; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2021.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm116
  • Hôm nay10,668
  • Tháng hiện tại21,547
  • Tổng lượt truy cập4,139,971
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây