Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

VKSND huyện Chư Sê triển khai 13 nhóm giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ hai - 22/03/2021 04:02 226 0
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; Kế hoạch số: 01/KH-VKS, ngày 15 tháng 01 năm 2021 về công tác kiểm sát của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021, Viện KSND huyện Chư Sê đã triển khai thực hiện 13 nhóm giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:


Cuộc họp triển khai công tác năm 2021 của Viện KSND huyện Chư Sê
 
(1). Đơn vị đã xác định và tổ chức thực hiện 04 công tác đột phá năm 2021, gồm:
+ Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự.
+ Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới.
+ Nâng cao chất lượng xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự.
+ Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính (đây là công tác đột phá Viện KSND huyện Chư Sê xác định thêm).

(2). Ban hành Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021của đơn vị (số 01/KH-VKS ngày 19/01/2021) để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, đề ra giải pháp và phân công trách nhiệm thực hiện; kèm theo Kế hoạch công tác là Phụ lục phân công nhiệm vụ và Phụ lục chỉ tiêu cụ thể theo quy định của Ngành và các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp.
Đơn vị tiếp tục ban hành 05 kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, như: Kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về công tác tổ chức cán bộ năm 2021; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá “Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự” và Kế hoạch thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính”.

(3) Từng cán bộ, kiểm sát viên, công chức trong đơn vị được giao nhiệm vụ phục trách từng khâu công tác, có trách nhiệm xây dựng chương trình công tác của cá nhân chi tiết về thời gian, phương pháp, cách thức thực hiện các chỉ tiêu của từng khâu công tác đó. Trình lãnh đạo duyệt và Cán bộ, kiểm sát viên, công chức phải thực hiện đảm bảo đúng tiến độ công việc theo kế hoạch đề ra, chất lượng, hiệu quả.  Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại thi đua cuối năm đối với từng cán bộ, kiểm sát viên. Đảm bảo tính chính xác, khách quan và công bằng.

(4) Thực hiện Quy định nêu gương của Lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện công tác nghiệp vụ, điển hình như: Viện trưởng, Phó Viện trưởng trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp bằng những việc làm cụ thể; trực tiếp tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường; lấy lời khai, xét xử các phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự để Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị cùng học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

(5) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, Viện trưởng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong đơn vị. Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo, giao cho các Phó Viện trưởng phụ trách từng khâu công tác, được thể hiện rõ trong phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của đơn vị, các Phó viện trưởng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của từng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị. Và hàng tuần có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến đồng chí Viện trưởng. Từng tháng, từng quý đồng chí Viện trưởng yêu cầu cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên trong đơn vị tự kiểm tra, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch cá nhân từ đầu năm đã đăng ký.  Qua đó, Lãnh đạo đơn vị kịp thời chỉ đạo, có giải pháp khắc phục những mặt còn có hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc; đồng thời chỉ đạo sát sao đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

(6) Từng kiểm sát viên, chuyên viên lập sổ tay theo dõi vi phạm hằng ngày của các cơ quan tư pháp, thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp phát hiện vi phạm, ghi chép đầy đủ, kịp thời báo cáo Lãnh đạo viện ban hành kiến nghị, hoặc kháng nghị, yêu cầu cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm.

(7) Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra chéo giữa các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị nhằm kịp thời khắc phục sai phạm, thiếu sót; Đây là biện pháp chủ động để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra đột xuất đối với bộ phận và cá nhân có nhiều hạn chế, yếu kém. Để từ đó Lãnh đạo viện có chỉ đạo kịp thời, tăng hiệu công tác kiểm sát, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.

(8). Thành lập tổ thanh tra công vụ của đơn vị gồm 03 người, một tổ trưởng và 02 tổ viên. Tổ thanh tra có trách nhiệm giúp Viện trưởng trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ theo quy chế, quy định của Ngành kiểm sát nhân dân.

(9) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị bằng hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị, các buổi sinh hoạt chuyên đề đó gắn liền với công tác nghiệp vụ hằng ngày của các cán bộ, kiểm sát viên, tại các cuộc họp chuyên đề đưa ra các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để cán bộ, kiểm sát viên cùng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn công tố với điều tra, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp. Công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

(10) Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Chư Sê tích cực tổ chức phiên tòa giả định để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và cải cách tư pháp.

(11) Phân công từng kiểm sát viên trong đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ theo tháng để Lãnh đạo viện tổ chức “Ngày học tập” (02 buổi/tháng cho cán bộ, kiểm sát viên cùng trao đổi, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

(12) Lãnh đạo đơn vị tổ chức cuộc thi viết Bản luận tội trong xét xử vụ án hình sự, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự, qua cuộc thi sẽ tiến hành đánh giá, phân loại và lựa ra Kiểm sát viên có trình độ, năng lực để tham dự cuộc thi viết Bản luận tội trong xét xử vụ án hình sự, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức.
 
(13) Viện trưởng chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác nghiệp vụ, như: Tăng cường “Số hóa hồ sơ vụ án”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; các loại sổ điện tử theo dõi, quản lý tin báo, án đình chỉ, tạm đình chỉ, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung… Nhập án hình sự, dân sự vào phần mềm quản lý án.

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,902
  • Tháng hiện tại18,378
  • Tổng lượt truy cập170,505
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây