Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh Gia Lai: 05 năm liên tục thực hiện xuất sắc các quy định về cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, Giai đoạn 2012 - 2017

Thứ ba - 17/04/2018 04:51 782 0
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn trú trọng chỉ đạo, triển khai xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an

1. Công tác tổ chức thực hiện

Với chức năng Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và theo sự phân công, chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn trú trọng chỉ đạo, triển khai xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an, quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Hướng dẫn số 970/HD-CAT-PV28 ngày 04-7-2014 của Công an tỉnh Gia Lai, về trình tự thủ tục xét duyệt và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đều có Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai, quán triệt đến 12 phòng nghiệp vụ trực thuộc và 100% cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; gắn với việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 09 – CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao, về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn được đảm bảo tốt, không có trường hợp nào để xảy ra việc mất, lộ bí mật Nhà nước. Về công tác cơ yếu: Các văn bản đi và đến thông qua cơ yếu được theo dõi và quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất lạc, mất mát tài liệu, các phương tiện kỹ thuật được bảo quản, khai thác và sử dụng an toàn, bảo đảm tuyệt đối bí mật Nhà nước.

VKSND tỉnh đã thiết lập hệ thống đường truyền trực tuyến ở cả hai cấp; đường truyền cáp quang dung lượng 30Mb đáp ứng tốt yêu cầu truy cập mạng LAN với 60 nút mạng. Việc kết nối đường truyền với các đơn vị cấp huyện và các phòng nghiệp vụ đã được thiết lập và hoạt động ổn định, đảm bảo cho việc thực hiện cập nhật thông tin kịp thời giữa 2 cấp và an ninh mạng được bảo đảm, không có trường hợp mất an toàn, an ninh mạng hoặc mất cơ sở dữ liệu và phục vụ tốt cho việc tổ chức các cuộc giao ban định kỳ giữa Viện kiểm sát tỉnh và 17 Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố. Tháng 5 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của Viện KSND tỉnh. Việc quản lý và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử bảo đảm an toàn, an ninh mạng, các thông tin đăng tải đúng quy định của pháp luật. 

Toàn Ngành tập trung thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
Công tác bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự trong đơn vị được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt; không có cán bộ, công chức, người lao động vi phạm pháp luật hay mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra mất trộm tài sản, để lộ bí mật Nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ. Việc tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, định kỳ theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

Cán bộ, công chức, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh luôn nêu cao tính gương mẫu về ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện “An toàn giao thông”, “Văn minh công sở và nơi công cộng”; Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

2. Các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cơ quan

Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, kết luận và nghị quyết của Đảng; nghị quyết của Quốc hội, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ([1]). Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”; tích cực, chủ động và nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết một số vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đảng uỷ cơ sở thường xuyên quan tâm, ban hành Nghị quyết và Lãnh đạo Viện KSND tỉnh ban hành kế hoạch hành động cụ thể về công tác bảo đảm an ninh trật, trật tự. Đơn vị đã triển khai thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan; xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan; bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ và phòng, chống cháy, nổ. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch phòng thủ và tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt.

Đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, Kiểm sát viên, công chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh và làm thất bại hoàn toàn âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Trong các cuộc họp giao ban hằng tuần và sinh hoạt Đảng thường kỳ, Đảng uỷ cơ sở, các Chi bộ trực thuộc và Lãnh đạo cơ quan đã triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự trong cơ quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị.

Hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đều có Bản đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Phòng PV 28 Công an tỉnh) và được phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện cụ thể. Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả. Tăng cường phát hiện thiếu sót, sơ hở trong hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, tổ chức, đồng thời ban hành kiến nghị các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
         
Về công tác phòng cháy, chữa cháy: Trong nhiều năm qua, đơn vị đã cử nhiều lượt cán bộ, Kiểm sát viên tham gia tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy do Công an tỉnh tổ chức. Tại cơ quan đã trang bị 27 bình bọt, khí và 10 Bảng tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy và thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức cơ quan thực hiện tốt công tác này.
Đơn vị luôn chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Có hòm thư tố giác tội phạm; có phòng tiếp công dân riêng; hằng ngày phân công Kiểm sát viên tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng pháp luật. Hằng tháng, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh duy trì việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh và tại Trụ sở Viện KSND tỉnh để giải quyết vướng mắc, bức xúc của công dân, bảo đảm không để xảy ra khiếu kiện đông người hay khiếu nại kéo dài.

3. Về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

VKSND tỉnh thường xuyên báo cáo và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15 – CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội tại địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của từng cán bộ, công chức; giới thiệu, phổ biến, truyên truyền về tình hình thời sự trong nước và quốc tế bằng nhiều hình thức. Qua đó, giúp cán bộ, công chức cập nhật tình hình phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, cảnh giác với tin xấu, bịa đặt, xuyên tạc, bảo vệ an toàn cơ quan.
Hằng tháng, Viện KSND tỉnh chủ trì họp ba ngành (Công an – Viện kiểm sát – Toà án) bàn biện pháp giải quyết án và tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp; xác định án điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Ngoài ra, còn phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh tổ chức hàng trăm phiên toà xét xử lưu động, góp phần truyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

Đơn vị đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế hoạt động, trong đó xác định mỗi công chức, Kiểm sát viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; bảo vệ tốt tài sản cơ quan; hồ sơ tài liệu nghiệp vụ phải được sắp xếp, bảo quản đúng quy chế của ngành, bảo đảm an toàn và chế độ bảo mật.

Luôn có phương án, biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến  an ninh, trật tự trong cơ quan. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

4. Về công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Đội Tự vệ của cơ quan với biên chế 10 đồng chí; hằng năm đều tham gia 100% các đợt huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku. Duy trì trực tự vệ, trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 mỗi ca trực 03 đồng chí trong các ngày Lễ, Tết và các đợt cao điểm theo yêu cầu của cấp trên. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì công tác trực nghiệp vụ hằng ngày, mỗi ca trực 02 đồng chí Kiểm sát viên, cán bộ.

Trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, điều kiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ cơ quan theo chỉ đạo của cấp trên và quy định của pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tóm lại, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan cũng như trên địa bàn đơn vị đóng trụ sở làm việc giữ vững. Lực lượng tự vệ cơ quan với chức năng là lực lượng nòng cốt, thường trực đã tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh chỉ đạo, triển khai đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Công an, Toà án nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm nhiều vụ án phức tạp, nổi cộm, án dư luận xã hội quan tâm, phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Từ việc thực hiện tốt các quy định của Thông tư liên tịch số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an, trong 05 năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai liên tục được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và năm 2018 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” Giai đoạn 2012 – 2017 và tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định về cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” giai đoạn 2012 – 2017.


([1]) Tổ chức học tập quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các nghị quyết 37, 63, 96, 111, 113 của Quốc hội về công tác tư pháp; 18 Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành trong năm 2016 và năm 2017...


Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay10,300
  • Tháng hiện tại21,179
  • Tổng lượt truy cập4,139,603
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây