Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Một số giải pháp nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị nói chung và hệ thống các cơ quan tư pháp nói riêng

Thứ năm - 21/12/2017 21:00 3.593 0
Giải pháp nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân

1. Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp 
 
Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kông Chro đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, điều tra, truy tố xét xử các vụ án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; việc thụ lý giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình và các loại việc khác cũng như công tác thi hành án dân sự được kiểm sát chặt chẽ và đã đạt được những kết quả nhất định.
Tuy nhiên, so với yêu cầu cải cách tư pháp cũng như yêu cầu của ngành về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật thì tại đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, từ đó có thời điểm chưa khẳng định được vai trò, vị trí của Viện kiểm sát là một thiết chế hữu hiệu trong việc bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền công dân…; nguyên nhân là do trình độ, năng lực của một số cán bộ, kiểm sát viên còn nhiều yếu kém, từ đó chưa thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chậm được đổi mới theo yêu cầu nhiệm vụ; việc kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót đối với các cá nhân, cơ quan trong hoạt động tư pháp cũng như kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với các cơ quan hữu quan có lúc chưa sâu, chưa đúng trọng tâm, trọng điểm dẫn đến hiệu quả, hiệu lực pháp lý chưa cao; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình; có lúc đơn vị chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy địa phương để cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc phức tạp, nổi cộm đặc biệt là các vụ việc tham nhũng, chức vụ để phục vụ tình hình chính trị địa phương

2. Những giải pháp chủ yếu

Để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm nâng cao vị trí vai trò của VKSND trong hệ thống chính trị nói chung và hệ thống các cơ quan tư pháp nói riêng, cần thực hiện có hiệu quả những giải pháp sau đây:

Một là: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kế hoạch cũng như chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: 
      Căn cứ vào nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND được quy định trong Hiến pháp và tại Điều 7 Luật tổ chức VKSND 2014, trước hết, tập thể lãnh đạo viện phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên và lao động trong đơn vị các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao qua các thời kỳ; Kế hoạch và các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh về triển khai kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của ngành, trên cơ sở đó phải bám sát nội dung Chỉ thị và ý kiến chỉ đạo đó để xây dựng kế hoạch của đơn vị mình và đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc Hội về việc thi hành các đạo luật các Đạo luật mới được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, Kiểm sát viên để vận dụng chính xác các quy định của pháp luật trong công tác hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Hai là: Nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả  và năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của cán bộ, kiểm sát viên.
        Phải xác định rõ yếu tố cán bộ là cái gốc của công việc, do vậy, để có được một đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn tốt, trước hết phải làm tốt công tác quản lý và đào tạo, rèn luyện cán bộ; phải xác định rõ các yêu cầu và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc nhằm phát huy hết năng lực sở trường của từng cán bộ, kiểm sát viên. Mặt khác, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị; có cơ chế phù hợp để cho cán bộ, kiểm sát viên chủ động phát huy hết sở trường, năng lực của mình.
      Cán bộ, kiểm sát viên khi được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp phải chủ động tự học tập, tự nghiên cứu; nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".
      
Ba là:
Đổi mới, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành:
     Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động trong ngành; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy chế nghiệp vụ, quy định về kỷ luật công vụ. Hằng năm phải xây dựng các kế hoạch công tác vừa đúng tinh thần Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh, vừa phù hợp, sát với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương và đơn vị.
     Sắp xếp bộ máy đơn vị đúng với Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 03 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng VKSNDTC. Phải có sự phân công, phân nhiệm cụ thể đối với trong tập thể lãnh đạo viện để nâng cao tính chủ động, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với nhiệm vụ được giao.
       Nắm rõ, trình độ, năng lực, khả năng, sở trường của từng cán bộ, Kiểm sát viên, qua đó để phân công công việc hợp lý; tăng cường công tác tự đào tạo tại chỗ với phương châm: Am hiểu, nhận thức đúng, vận dụng chính xác các quy định của pháp luật.
      Có cơ chế phân công công việc đồng đều, hợp lý nhằm bảo đảm cho mỗi cán bộ kiểm sát viên vừa  năm chắc chuyên khâu vừa nắm vững nghiệp vụ của nhiều khâu công tác để chủ động nguồn nhân lực của đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật.
      Tăng cường công tác tự kiểm tra với phương pháp định kỳ hoặc tổ chức kiểm tra chéo giữa các bộ phận để nắm bắt chất lượng hiệu quả công tác của từng bộ phận và của từng cán bộ, kiểm sát viên đồng thời qua đó kịp thời phát hiện những tồng tại, thiếu sót, vi phạm quy chế nghiệp vụ để uốn nắn, khắc phục, rút kinh nghiệm chung, trách để xảy ra sai sót, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
       
Bốn là: Tăng cường công tác phối hợp giữa VKSND với các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan hữu quan có liên quan:

       Phải tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa VKSND với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân và các cơ quan hữu quan trong hoạt động đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Việc tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành, trước hết phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành theo luật định, nhằm đảm bảo việc áp dụng pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất. Chính vì vậy, VKSND, Công an, Tòa án và các cơ quan liên phải thống nhất xây dựng được Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng giải quyết án hình sự, vụ việc dân sự...đồng thời phải phải tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá chung những ưu điểm, tồn tại qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp. (Hiện nay VKSND huyện Kông Chro đã chủ trì xây dựng xong Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cho phù hợp những quy định mới trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực ngày 01/1/2018)
        Hành tháng, duy trì chế độ họp 03 ngành giữa Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra và Tòa án; họp 02 ngành giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát để bàn xác định án điểm; bàn giải quyết những vụ án, vụ việc phức tạp, nổi cộm cũng như việc phối hợp thực hiện các Thông tư liên tịch của liên ngành trung ương. Thực tiễn cho thấy, ở đâu có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan tư pháp thì ở đó việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng ngành được bảo đảm, hạn chế được tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung cũng như tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Từ đó bảo đảm việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự được kịp thời, đúng quy định của pháp luật
      
Năm là: Làm tốt công tác dự báo tình hình, tăng cường công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm:

      Thông qua quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cần phải làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để ban hành kiến nghị đề nghị các cơ quan hữu quan có liên quan khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Các kiến nghị của Viện kiểm sát phải đúng trọng tâm, trọng điểm. Vụ việc, những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý được kiến nghị phải mang tính phổ biến, tính bao hàm áp dụng trên phạm vi rộng, tránh tình trạng kiến nghị manh mún. Bên cạnh đó hình thức nội dung của văn bản kiến nghị phải đúng quy định;  câu, từ, thuật ngữ pháp lý sử dụng phải rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng kiến nghị để từ đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực. Năm 2017, qua công tác thực hành quyền công tố vụ án “Tham ô tài sản”, đơn vị đã phát hiện thấy các cơ quan hữu quan sơ hở trong công tác quản lý tài chính, thiếu sự kiểm tra đôn đốc của đơn vị chủ quản đối với đơn vị xay ra vi phạm, vấn đề này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến nhiều vụ việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai gần, do đó đơn vị đã ban hành Kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh khắc phục. Kiến nghị của Viện kiểm sát được Chủ tịch UBND huyện chấp nhận thực hiện nghiêm túc và có văn bản phúc đáp theo quy định của pháp luật. 
    
Sáu là: Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương

      Phải xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của ngành, do đó cần phải nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm tinh thần của Nghị quyết 49; Chỉ thị 15 ngày 7/7/2007 và Chỉ thị số 50 ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, qua đó tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cải cách tư pháp; công tác xử lý các vụ việc phức tạp, đặc biệt là các vụ việc tham nhũng, chức vụ; các đối tượng vi phạm pháp luật là cán bộ đảng viên, bảo đảm các vụ việc này được xử lý đúng theo quy định của pháp luật, nhằm phục vụ cho tình hình chính trị địa phương. Việc tham mưu chính xác cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của ngành kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị nói chung và hệ thống các cơ quan tư pháp nói riêng. Đơn cử như trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản (bò) diễn ra tại địa bàn huyện rất phức tạp, thủ đoạn gây án hết sức tinh vi, mặt khác việc xử lý của cơ quan điều tra rất chậm, chưa đúng pháp luật do đó Thường trực huyện ủy đã có văn bản số 124 ngày 24/102016 giao cho Viện kiểm sát huyện Kông Chro chỉ đạo điều tra, xử lý đúng quy định của pháp luật. VKSND huyện đã trực tiếp xác minh, yêu cầu cơ quan hủy 01 quyết định xử phạt hành chính, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý đúng quy định của pháp luật ( Vụ án nguyễn Thành Cao), vụ án này đã được điều tra, truy tố, xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật và được Thường trực huyện ủy đánh giá cao.

3. Các điều kiện cần thiết để áp dụng

Để thực hiện những giải pháp nêu trên, trước hết phải xây dựng đơn vị là một tập thể đoàn kết, có cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Lãnh đạo đơn vị phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trong dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể lãnh đạo phải có sự thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể trên cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung thống nhất trong ngành. Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; từng cán bộ, kiểm sát viên phải hăng say học tập, nghiên cứu, thường xuyên trao đổi, tham vấn với nhau về những vụ việc khó khăn, phức tạp; rèn luyện tác phong, kỹ năng tranh luận, kỹ năng đối đáp, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ ngành đã đề ra.        
       Các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh thường xuyên tổng hợp những sai sót, vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để thông báo rút kinh nghiệm chung trong toàn ngành.
       Lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiên thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Đánh giá lợi ích thu được khi áp dụng các giải pháp nêu trên:

Qua hơn một năm thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp nêu trên thấy rằng, đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, do vậy hạn chế được tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được bảo vệ; không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, từng bước đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ chính trị; các Chỉ thị số 06 ngày 06/12/2013 và  04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao…, do đó uy tín, vị trí, vai trò của đơn vị trong hệ thống chính trị nói chung và trong khối các cơ quan tư pháp nói riêng được nâng lên rõ rệt; cũng cố được lòng tin với cấp ủy và chính quyền địa phương và cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn huyện đối với ngành kiểm sát nói chung và VKSND huyện kông Chro nói riêng, từ đó tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 
Tác giả
: Lê Ngọc Phước
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro
 

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.1 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay10,890
  • Tháng hiện tại43,974
  • Tổng lượt truy cập4,162,398
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây