Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 09/8/2018, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tại Hội nghị, các cán bộ, Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnhnghe đồng chí Trần Công Hùng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;
 


Đ.c Trần Công Hùng, Đảng ủy Viên, Phó Viện trưởng giới thiệu Nghị quyết
 
Tiếp đó đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng giới thiệu khái quát Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Ba Nghị quyết quan trọng nêu trên của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn của đất nước, có thể nói nói vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững, lâu dài đối với đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.


Toàn thể cơ quan học tập Nghị quyết

Sau Hội nghị, các cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong cơ quan  tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, trong việc học tập nghị quyết gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Thu Hà, đã khái quát những nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của Luật An ninh mạng  đối với việc bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… 
 

Tác giả bài viết: Võ Văn Cường