Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng để xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng để xây dựng và phát triển Ngành, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Việc tổ chức, triển khai và phát động các phong trào thi đua luôn thường xuyên, sâu rộng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. VKSND hai cấp không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Ngành, là động lực để động viên, khích lệ tinh thần những tập thể, cá nhân có thành tích, thi đua lập nhiều thành tích mới, đem lại hiệu quả, năng suất lao động cao hơn trong công tác, tạo khí thế sôi nổi cho phong trào thi đua. Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác của Ngành, như: 

(1). Tập thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai: Liên tục 5 năm liền đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng 03 “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, 02 “Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai”, 05 “Bằng khen” của Viện trưởng VKSND tối cao và 03 “Bằng khen” của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Năm 2015, vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” và năm 2018 đã làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Nhì”.

(2). Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: 01 tập thể VKSND cấp huyện và 04 cá nhân được tặng “Bằng khen” của Thủ tướng Chính phủ.

(3). Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng cho các tập thể cấp phòng, VKSND cấp huyện và cá nhân: 19 lượt tập thể được tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối”, 100 lượt tập thể được tặng “Bằng khen”; 16 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

(4) Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tỉnh: 50 lượt tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 139 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 767 lượt tập thể, cá nhân được tặng “Giấy khen”, 149 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 1.412 lượt cá nhân được công nhận “Lao động tiến tiến”.
 

Viện KSND tỉnh Gia Lai vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015

 
Để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận nêu trên, VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trọng tâm là tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của toàn thể công chức, người lao động toàn Ngành. Qua đó, đơn vị đã rút ra nhiều bài học để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Ngành, cụ thể như sau:

Một là, về công tác quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo VKSND tỉnh đã quán triệt trong toàn ngành Kiểm sát Gia Lai nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/1016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi, bổ sung 2013); Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Các văn bản về thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện như: Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao, Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 20/4/2017 của VKSND tối cao về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020; Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch số 123/KH-VKSTC ngày 16/7/2019 của VKSND tối cao tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Quy chế về công tác Thi đua - Khen thưởng; về hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành KSND và các văn bản hướng dẫn khác của VKSND tối cao…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy và chính quyền thường xuyên quan tâm làm tốt. VKSND hai cấp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác thi đua, khen thưởng. Đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của VKSND tối cao; chủ động, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, đơn vị và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền các phong trào thi đua, về gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh.

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ và là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát tỉnh hăng hái vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đã bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng có năng lực, kinh nghiệm. Thường xuyên họp bàn thống nhất phối hợp với Đảng ủy cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng; chỉ đạo các đoàn thể cơ quan đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.
 

04 đơn vị được tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2018

 
Hai là, về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua: Hằng năm, Viện trưởng VKSND tỉnh đều ban hành Kế hoạch